ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิจัย : กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ดิเรก เจริญผล , ปริญญา ชฏิลาลัย , พนิดา สายประดิษฐ์ , Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Direk Charoenpol , Panida Saipradit
คำค้น : Good governance , Information technology , Information, computing and communication sciences , Internet , ธรรมรัฐ , ธรรมาภิบาล , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อินเทอร์เน็ต , เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8926
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระแสของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากยุคอุตสาหกรรมในอดีตมาสู่ยุคสังคมสารสนเทศ (Information Society) ในปัจจุบันส่งผลให้ประเทศต่างๆให้ความสนใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของตน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ อินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่สังคมสารสนเทศ ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของประชาชนในสังคม และเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมความบันเทิงรูปแบบต่างๆจากทั่วทุกมุมโลก การเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต จากเดิมซึ่งจำกัดการใช้งานอยู่เฉพาะในวงการศึกษาวิจัย มาสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน นอกจากจะนำมาซึ่งประโยชน์นานับประการแล้ว ยังนำมาซึ่งความท้าทายในการพัฒนาและปัญหาต่างๆ อาทิ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองและชนบทของประเทศ และระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ปัญหาอีเมล์ขยะ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการล่อลวงเยาวชนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และปัญหาอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แนวคิดในการจัดระเบียบการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตได้ถูกบรรจุเป็นวาระสำคัญของการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศที่ผ่านมาทั้งสองช่วง (World Summit on the Information Society: WSIS Phase I &II) ในหัวข้อ “การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Governance” แต่ด้วยความคิดเห็นที่หลากหลายของนานาประเทศเกี่ยวกับขอบเขตของประเด็น ตลอดจนแนวคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับรูปแบบของอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม ทำให้ที่ประชุม WSIS ไม่สามารถหาข้อมติเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม WSIS Phase II ได้ลงมติเห็นชอบให้จัดตั้ง Internet Governance Forum (IGF) ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้วยความหลากหลายและซับซ้อนของประเด็นการอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นในเวทีโลก ทำให้เป็นที่เชื่อกันว่าประเด็นการอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ตจะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคและภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือนำมาซึ่งการปฏิวัติรูปแบบการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตต่อไปในอนาคต รายงานฉบับนี้ กล่าวถึงแนวคิดและความเป็นมาของการอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต และจัดทำบทวิเคราะห์ประเด็นถกเถียงเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นในเวทีโลก พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ตในประเทศ และการกำหนดท่าทีของประเทศไทยต่อประเด็นการอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นในเวทีโลก

บรรณานุกรม :
กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ดิเรก เจริญผล , ปริญญา ชฏิลาลัย , พนิดา สายประดิษฐ์ , Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Direk Charoenpol , Panida Saipradit . (2549). การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ดิเรก เจริญผล , ปริญญา ชฏิลาลัย , พนิดา สายประดิษฐ์ , Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Direk Charoenpol , Panida Saipradit . 2549. "การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ดิเรก เจริญผล , ปริญญา ชฏิลาลัย , พนิดา สายประดิษฐ์ , Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Direk Charoenpol , Panida Saipradit . "การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ดิเรก เจริญผล , ปริญญา ชฏิลาลัย , พนิดา สายประดิษฐ์ , Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Direk Charoenpol , Panida Saipradit . การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.