ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , วิทวัส รู่งเรืองผล , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Wanwisa Srikram , Witawat Rungruangphon , Orachat Leingpeboon , Rojanasak Chomvilailuk
คำค้น : Computer software , Information technology , Information, computing and communication sciences , Market surveys , Thailand , การสำรวจตลาด , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (IT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าตลาด IT ซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายภายในประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ การสำรวจนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น ในการศึกษาได้กำหนด กรอบของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ประกอบด้วย 4 ตลาดหลักได้แก่ ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software) ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Services) และตลาดสื่อสาร (Communication) นิยามดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากกรอบของการจัดทำตัวเลขตลาด IT ของ World Information Technology and Services Alliance (WITSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการรวบรวมและนำเสนอมูลค่าตลาด ICT ของประเทศต่างๆ ในโลกกว่า 70 ประเทศ การศึกษานี้ ได้มีการจัดทำตัวเลขมูลค่าตลาด โดยสำรวจและสัมภาษณ์จากจากผู้ประกอบการกว่า 3000 ราย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำตลาด (Key Players) ในแต่ละตลาดย่อย จากนั้นนำมูลค่าที่ได้จากแต่ละตลาดมารวมกันเพื่อนำเสนอมูลค่าตลาด ICT ในภาพรวม กระบวนการเก็บข้อมูลใช้โดยเวลาโดยประมาณ 1 เดือนครึ่ง เริ่มตั้งแต่เดือนกลางเดือนกันยายน 2548 – เดือนพฤศจิกายน 2548 ผลการสำรวจตลาดพบว่าตลาด IT ของประเทศไทยในปี 2548 มีมูลค่าโดยรวมเท่ากับ 259,873 ล้านบาท โดยตลาดสื่อสารมีสัดส่วนการถือครองสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 62 แบ่งเป็นมูลค่าจากการให้บริการร้อยละ 32 และจากการขายอุปกรณ์ร้อยละ 30 ตลาดฮาร์ดแวร์มีสัดส่วนการถือครองตลาดในลำดับรองลงมาอยู่ที่ร้อยละ 24 ด้วยมูลค่า 63,202 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์และตลาดซอฟต์แวร์มีมูลค่ารวมกันอยู่ที่ร้อยละ 13 ของตลาด หรือคิดเป็น 33,297 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ซึ่งได้แก่ ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดสื่อสาร โดยเลือกพิจารณาเฉพาะตลาด Data Communication Equipment และการบริการ Internet พบว่าตลาดโดยรวมมีมูลค่า 126,924 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากตลาดในปี 2546 ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 103,191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 และพบว่า ตลาดฮาร์ดแวร์มีสัดส่วนถือครองตลาดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51 ในขณะตลาด Communication มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 21 ตลาดซอฟต์แวร์และตลาดบริการมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 18 และ 9 ตามลำดับ ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายด้าน IT โดยไม่นับรวมตลาดสื่อสาร พบว่า ภาคเอกชนมีสัดส่วนการใช้จ่ายด้าน IT มีการใช้จ่ายด้าน IT มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 ภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายมากเป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 38 ในขณะที่ภาครัฐมีการใช้จ่ายด้าน IT เป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 15 ของตลาด รายละ เอียดของการใช้จ่ายตามกลุ่มเศรษฐกิจ โดยส่วนที่เป็นภาคเอกชนนั้น ประกอบด้วย ภาคการเกษตร ภาคการทำเหมืองแร่ ภาคการก่อสร้าง ภาคการผลิต ภาคสาธารณูปโภค ภาคการค้า ภาคการสื่อสารและขนส่ง ภาคธุรกิจและการเงิน ภาคการบริการ

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , วิทวัส รู่งเรืองผล , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Wanwisa Srikram , Witawat Rungruangphon , Orachat Leingpeboon , Rojanasak Chomvilailuk . (2548). โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , วิทวัส รู่งเรืองผล , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Wanwisa Srikram , Witawat Rungruangphon , Orachat Leingpeboon , Rojanasak Chomvilailuk . 2548. "โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , วิทวัส รู่งเรืองผล , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Wanwisa Srikram , Witawat Rungruangphon , Orachat Leingpeboon , Rojanasak Chomvilailuk . "โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , วิทวัส รู่งเรืองผล , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Wanwisa Srikram , Witawat Rungruangphon , Orachat Leingpeboon , Rojanasak Chomvilailuk . โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.