ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550
นักวิจัย : สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk
คำค้น : Communication technologies , Computer communication networks , Engineering and technology , Internet , Internet users , ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8347
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

"ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจข้อมูลเชิงพฤติกรรม 2 ข้อมูลทุกๆ ปี ได้แก่ การสำรวจมูลค่าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสำรวจที่ใช้ทั้งการสำรวจออนไลน์ และการส่งแบบสอบถามร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บ นอกจากนั้น การสำรวจเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะได้มีฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต/มูลค่าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยแบบสอบถามทุกๆ ปี จะมีการปรับปรุง/เพิ่มเติมประเด็นคำถามในแบบสอบถามบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปีนี้ มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ประจำปีนี้ทั้งหมด 28,582 คน และมีคำถามพิเศษถึงการใช้บริการเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile content) โดยมีผลการสำรวจที่น่าสนใจสรุปได้ดังนี้

• พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างจากปีก่อนๆ คือ การซื้อสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต: เป็นที่น่าสังเกตว่าการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ได้รับความนิยมในอัตราที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่การสั่งจองบริการต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ตั๋วภาพยนตร์ โรงแรม ยังคงได้รับความนิยมในอัตราที่ค่อนข้างสูง สำหรับเหตุผลของผู้ที่ตอบว่าไม่ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต: พบว่าการไม่ไว้ใจผู้ขายและการไม่สามารถจับต้องสินค้าที่ขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้เป็นเหตุผลหลักซึ่งมีอัตราการตอบเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 58.5 ต่างจากปีที่แล้วที่ให้ความสำคัญกับการไม่ไว้ใจผู้ขายเป็นหลัก (ร้อยละ 63.6)
• พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย คือ กิจกรรมที่ทำบนอินเทอร์เน็ต: ผู้ตอบแบบสอบถามในปีนี้ระบุว่ากิจกรรมที่ทำบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ การค้นหาข้อมูล (ร้อยละ 22.9) รองลงมาได้แก่ การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) และเมื่อมีการแยกกิจกรรมที่ทำมากที่สุดตามอายุ พบว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี มีแนวโน้มทำกิจกรรมด้านการบันเทิง เช่น การสนนทนาออนไลน์ การเล่นเกม และการอ่านหรือเขียนบล็อกและเว็บบอร์ดมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ
• บริการเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการมากที่สุด: คือการรับส่งข้อความ (ร้อยละ 62.6) รองลงมาได้แก่ การเล่นเกมมือถือ การดาวน์โหลดภาพและริงโทน โดยเพศหญิงมีแนวโน้มใช้บริการมากกว่าเพศชาย และผู้ที่เคยใช้บริการส่วนมากจะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุต่ำกว่า 26-30 ปี ขณะที่เพศชายใช้บริการท่องเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าเพศหญิง ส่วนบริการที่ไม่รู้จักมากที่สุด คือ การดูข้อมูลหุ้นและการลงทุนทางธุรกิจ
• จากการสำรวจแนวโน้มในการใช้บริการเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าประเภทของบริการที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เคยใช้แต่ให้ความสนใจมากที่สุด: คือ การชำระค่าบริการต่างๆ (ร้อยละ 22.4) และการรับชมทีวี/เคเบิลทีวีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 39.4) ปัจจัยหลักที่ทำให้ใช้บริการ: ที่สำคัญที่สุดคือ ความสะดวกในการใช้บริการ ความแปลกใหม่ทันสมัย และการเลือกชมและฟังรายการย้อนหลังได้ สำหรับปัญหาของการใช้บริการเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่: พบว่าปัญหาหลักคือความล่าช้าของการรับส่งข้อมูล ค่าบริการแพงกว่าวิธีอื่น และปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น หลุดง่าย เป็นต้น

สำหรับแนวโน้มในการใช้อินเทอร์เน็ตในปีหน้านั้น การขยายตัวของการบริโภคบริการหลอมรวมสื่อโดยเฉพาะสื่อบันเทิงผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะยังคงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

At present, e-business is more widespread and more important role towards Thailands economics. Then government policies intend to support the use of information and communication technology (ICT) both of household sector and business sector for capacity building the efficiency. For a moment that growth rate of ICT and e-commerce are continually increasing, Thailand statistic data is still limited in terms of collecting and evaluating intensive use rate and growth rate even they are very important for e-commerce development.

The National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) had set up the Thailand e-commerce transaction value survey 2006. This project has objectives to collect primary data and assessment e-commerce transaction value of Thailand; to develop the database of Thai e-commerce operators; to develop the methodology process in collecting primary data on e-commerce of Thailand; to study the obstacles and problems in operating e-commerce of private sector; and to set up indicators for government policy establishment. Note that the survey methodology is consisted both of traditional post channel and online survey based on three databases (national statistical office, department of business development and Thai e-commerce club)

บรรณานุกรม :
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . (2550). รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . 2550. "รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . "รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
สุมาวสี ศาลาสุข , Sumavasee Salasuk . รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.