ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในหัวบันทึก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในหัวบันทึก
นักวิจัย : อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร , Apirat Siritaratiwat
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Electrical engineering , Electrostatic Discharge Effects , Electrostatics , Engineering and technology , Recording Heads , ประจุไฟฟ้า , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ , หัวบันทึก , ไฟฟ้าสถิต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หัวบันทึก(Recording Head) เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญที่สุดในการกำหนดความจุ และขนาดของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยในการผลิตหัวบันทึกรุ่นหนึ่งๆ นั้นต้องอาศัยศาสตร์ทางวิชาการชั้นสูงที่เป็นพหุศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์เคมี รวมถึงวิศวกรรมอุตสาหการและเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทผู้ผลิตใหญ่ จำนวน 3 บริษัท ที่มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ กลุ่มบริษัทซีเกท (Seagate) กลุ่มบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (Western Digital) และกลุ่มบริษัทฮิตาชิโกลบอลสตอเรจ (Hitachi Global Storage) และทั้ง 3 บริษัท ต่างก็มีฐานการผลิตใหญ่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากความพร้อมของประเทศในหลายๆ ด้าน อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและความพร้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ชั้นสูงนี้ ยังไม่มีการถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนกับภาคการศึกษาของประเทศมากนัก เนื่องจากยังมีผู้เชี่ยวชาญชาวไทยในด้านนี้น้อยมาก ดังนั้น บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เปิดสอนวิชา เทคโนโลยีหัวบันทึกทางแม่เหล็ก (Magnetic Recording Head) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2542 และร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ผู้เขียนได้ร่วมสอนวิชาดังกล่าวให้กับทั้งสองสถาบัน และได้ทำวิจัยร่วมกับบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านการศึกษาผลของการคายประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge) การพัฒนาเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า (Electrical Test Development) การศึกษาผลของคลื่นรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference) เป็นต้น ซึ่งแทบทุกโครงการวิจัยได้มีการนำผลไปประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในขบวนการผลิตในอันที่จะสร้างความเชื่อมั่นทางวิชาการของประเทศไทยและทำให้อุตสาหกรรมนี้ยังคงอยู่ในประทศไทยอย่างยั่งยืนตำราเล่มนี้ เป็นตำราเล่มแรกของประเทศไทยทางด้านเทคโนโลยีหัวบันทึกที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้จากวรรณกรรมทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ และองค์ความรู้ที่ผู้เขียนได้สะสมมาจากการทำวิจัยด้านนี้มากกว่า 12 ปี ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยตำราเล่มนี้จะประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผ่นฟิล์มบางทางแม่เหล็ก การคายประจุไฟฟ้าสถิต ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในขบวนการผลิต การต่อสายขนานเพื่อป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในขบวนการตัดสายขนาน การคายประจุไฟฟ้าสถิตและการทดสอบใน ขบวนการผลิต และการคายประจุไฟฟ้าสถิตและสภาวะแวดล้อมในขบวนการผลิต เพื่อใช้เป็นตำราหลักในการประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผู้เขียนหวังว่า ตำราเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักวิจัยไทยในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวบันทึกและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่จะได้ทำการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชานี้ รวมทั้งเป็นการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงนี้ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบและเข้าใจในศาสตร์ด้านนี้ แม้ว่าเทคโนโลยีในการผลิตนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่วิทยาการทางด้านวัสดุ และหัวบันทึกต้นแบบนั้น มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้อ่านที่สนใจในวิทยาการใหม่ๆ ต้องทำการติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม่ๆ

บรรณานุกรม :
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร , Apirat Siritaratiwat . (2549). ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในหัวบันทึก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร , Apirat Siritaratiwat . 2549. "ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในหัวบันทึก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร , Apirat Siritaratiwat . "ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในหัวบันทึก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร , Apirat Siritaratiwat . ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในหัวบันทึก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.