ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวคิดเกี่ยวกับการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสู่ชนบทไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวคิดเกี่ยวกับการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสู่ชนบทไทย
นักวิจัย : ไพรัช ธัชยพงษ์ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , กาญจนา วานิชกร , Pairash Thajchayapong , Thaweesak Koanantakool , Kanchana Wanichkorn
คำค้น : Communication technologies , Computer communication networks , Engineering and technology , Telecommunication , Universal Access , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8239
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพรัช ธัชยพงษ์ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , กาญจนา วานิชกร , Pairash Thajchayapong , Thaweesak Koanantakool , Kanchana Wanichkorn . (2546). แนวคิดเกี่ยวกับการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสู่ชนบทไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพรัช ธัชยพงษ์ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , กาญจนา วานิชกร , Pairash Thajchayapong , Thaweesak Koanantakool , Kanchana Wanichkorn . 2546. "แนวคิดเกี่ยวกับการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสู่ชนบทไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพรัช ธัชยพงษ์ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , กาญจนา วานิชกร , Pairash Thajchayapong , Thaweesak Koanantakool , Kanchana Wanichkorn . "แนวคิดเกี่ยวกับการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสู่ชนบทไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
ไพรัช ธัชยพงษ์ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , กาญจนา วานิชกร , Pairash Thajchayapong , Thaweesak Koanantakool , Kanchana Wanichkorn . แนวคิดเกี่ยวกับการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสู่ชนบทไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.