ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
นักวิจัย : กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ถวิดา มิตรพันธ์ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Tavida Mitrpant , Thaweesak Koanantakool
คำค้น : e-Government , Internet , รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , อินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8071
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ถวิดา มิตรพันธ์ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Tavida Mitrpant , Thaweesak Koanantakool . (2546). ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ถวิดา มิตรพันธ์ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Tavida Mitrpant , Thaweesak Koanantakool . 2546. "ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ถวิดา มิตรพันธ์ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Tavida Mitrpant , Thaweesak Koanantakool . "ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ถวิดา มิตรพันธ์ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Tavida Mitrpant , Thaweesak Koanantakool . ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.