ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Safety Net การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Safety Net การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)
นักวิจัย : ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร , บรรจง หะรังษี , ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง , ศิริวรรณ อภิสิริเดช , โกเมน พิบูลย์โรจน์ , Banchong Harangsri , Paniwat Subrungruang , Siriwan Apisiridej , Komain Pibulyarojana
คำค้น : Communication technologies , Computer communication networks , Computer networks , Computer security , Computer viruses , Engineering and technology , Firewalls (Computer security) , Nettiquette , Security measures , Spam (Electronic mail) , ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ , มาตรการความปลอดภัย , มารยาทในการใช้ออนไลน์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , สแปม (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) , อินเทอร์เน็ต , เครือข่ายคอมพิวเตอร์ , ไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์) , ไวรัสคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย โดยกล่าวถึงในหัวข้อที่สำคัญๆ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภค คุกกี้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไฟร์วอลล์ส่วนตัว การสวมรอยบุคคล ข้อความฉับพลัน ห้องสนทนา และอื่นๆ

บรรณานุกรม :
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร , บรรจง หะรังษี , ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง , ศิริวรรณ อภิสิริเดช , โกเมน พิบูลย์โรจน์ , Banchong Harangsri , Paniwat Subrungruang , Siriwan Apisiridej , Komain Pibulyarojana . (2548). Safety Net การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร , บรรจง หะรังษี , ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง , ศิริวรรณ อภิสิริเดช , โกเมน พิบูลย์โรจน์ , Banchong Harangsri , Paniwat Subrungruang , Siriwan Apisiridej , Komain Pibulyarojana . 2548. "Safety Net การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร , บรรจง หะรังษี , ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง , ศิริวรรณ อภิสิริเดช , โกเมน พิบูลย์โรจน์ , Banchong Harangsri , Paniwat Subrungruang , Siriwan Apisiridej , Komain Pibulyarojana . "Safety Net การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร , บรรจง หะรังษี , ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง , ศิริวรรณ อภิสิริเดช , โกเมน พิบูลย์โรจน์ , Banchong Harangsri , Paniwat Subrungruang , Siriwan Apisiridej , Komain Pibulyarojana . Safety Net การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.