ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , สิรินทร ไชยศักดา , ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
คำค้น : Information system , Information technology , Information technology policy , Information, computing and communication sciences , IT policy , knowledge-based economy , Thailand , นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7810
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

"กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 2 ของประเทศไทย มีระยะเวลาครอบคลุม 10 ปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มีนาคม 2545

กรอบนโยบาย IT 2010 มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
(1) การลงทุนในการเสริมสร้างทรัพยากรที่มีความรู้
(2) การส่งเสริมให้มีนวัตกรรม ในระบบเศรษฐกิจและสังคม
(3) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศ

กลยุทธ์การพัฒนาที่สำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาครัฐ (e-Government) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพาณิชย์ (e-Commerce) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (e-Industry) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (e-Society) IT Policy Framework 2001-2010, viz. IT 2010, received the cabinet approval on 19 March 2002. IT 2010 comprises of three main components:

(1) Build human capital
(2) Promote Innovation
(3) Strengthen Information Infrastructure & Industry


The 5 flagships of IT 2010 are: e-Government, e-Commerce, e-Education, e-Industry and e-Society."

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , สิรินทร ไชยศักดา , ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี . (2545). กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , สิรินทร ไชยศักดา , ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี . 2545. "กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , สิรินทร ไชยศักดา , ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี . "กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , สิรินทร ไชยศักดา , ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี . กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.