ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
นักวิจัย : Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Sirintorn Chaisakda , Kasititorn Pooparadai , กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สิรินทร ไชยศักดา , กษิติธร ภูภราดัย
คำค้น : Communications , Information system , Information technology , Information technology policy , Information, computing and communication sciences , IT policy , Thailand , นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 2 ของประเทศไทย มีระยะเวลาครอบคลุม 10 ปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มีนาคม 2545

กรอบนโยบาย IT 2010 มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
(1) การลงทุนในการเสริมสร้างทรัพยากรที่มีความรู้
(2) การส่งเสริมให้มีนวัตกรรม ในระบบเศรษฐกิจและสังคม
(3) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศ

กลยุทธ์การพัฒนาที่สำคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาครัฐ (e-Government) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพาณิชย์ (e-Commerce) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (e-Industry) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (e-Society) IT Policy Framework 2001-2010, viz. IT 2010, received the cabinet approval on 19 March 2002. IT 2010 comprises of three main components:

(1) Build human capital
(2) Promote Innovation
(3) Strengthen Information Infrastructure & Industry
The 5 flagships of IT 2010 are: e-Government, e-Commerce, e-Education, e-Industry and e-Society."

บรรณานุกรม :
Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Sirintorn Chaisakda , Kasititorn Pooparadai , กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สิรินทร ไชยศักดา , กษิติธร ภูภราดัย . (2546). Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Sirintorn Chaisakda , Kasititorn Pooparadai , กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สิรินทร ไชยศักดา , กษิติธร ภูภราดัย . 2546. "Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Sirintorn Chaisakda , Kasititorn Pooparadai , กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สิรินทร ไชยศักดา , กษิติธร ภูภราดัย . "Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
Kanchana Wanichkorn , Chadamas Thuvasethakul , Sirintorn Chaisakda , Kasititorn Pooparadai , กาญจนา วานิชกร , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สิรินทร ไชยศักดา , กษิติธร ภูภราดัย . Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.