ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
นักวิจัย : วิจิตร ธรานนท์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , บรรจง มไหสวริยะ , จรัญ ธรานนท์ , ภัทรวิทย์ รักษ์กุล , ยศนันท์ จันทรเวคิน , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , Wichit Tharanon , Banchong Mahaisavariya , Kriskrai Sitthiseripratip , Jintamai Suwanprateeb
คำค้น : Biomechanical engineering , Biomedical Engineering , Dentistry , Engineering and technology , Medicine , การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว , การแพทย์ , ทันตกรรม , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วหรือที่มักเรียกกันอย่างย่อว่า อาร์พี (RP) ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ที่ใช้ในการสร้างวัตถุของแข็งที่สามารถสัมผัสและจับต้องได้จากภาพกราฟฟิกในคอมพิวเตอร์โดยแทบจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของความซับซ้อนของรูปทรง เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ภาพฝันของนักออกแบบหรือวิศวกร กลายออกมาเป็นชิ้นงานจริงได้อย่างง่ายดาย ได้สัมผัสและจับต้องแทนที่จะได้แต่มองดูอยู่แต่บนแผ่นกระดาษหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมดังคำโบราณที่กล่าวว่า “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็น ไม่เท่ามือคลำ” ด้วยประโยชน์เช่นนี้เอง จึงมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลากหลายประเภทเพื่อใช้สร้างต้นแบบ (prototype) เพื่อการตรวจสอบและทดลองก่อนการผลิตจริง ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นจากการใช้งานในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ แต่ในที่สุด เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วนี้ก็ได้มีการนำมาใช้งานเป็นเครื่องมือช่วยในการรักษาของแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีในการนำมาสร้างหุ่นจำลองทางการแพทย์เพื่อช่วยให้แพทย์นำไปใช้วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น หนังสือเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรมเล่มนี้ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การทำวิจัยของกลุ่มผู้เขียนซึ่งประกอบไปด้วยนักวัสดุศาสตร์ วิศวกร แพทย์และทันตแพทย์ในแขนงวิชาต่าง ๆ ในการศึกษาการนำเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในประเทศไทย เนื้อหาภายในหนังสือแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลักด้วยกันคือส่วนของหลักการของเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วซึ่งจะประกอบไปด้วย หลักการของเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว ประเภทของเครื่องมือที่ได้รับความนิยมใช้งานและการใช้งานทางอุตสาหกรรม หุ่นจำลองทางการแพทย์และขั้นตอนการสร้างหุ่นจำลองทางการแพทย์โดยการใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว และส่วนของกรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวสำหรับการรักษาทางการแพทย์ในแขนงต่าง ๆ โดยไม่ว่าจะเป็น ศัลยกรรมตกแต่ง ประสาทศัลยกรรม ศัลยกรรมออร์โธพีดิกส์และศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกรและใบหน้า หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับแพทย์และทันตแพทย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาดังแสดงในกรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้หรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในสาขาอื่น ผู้ที่ศึกษาในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจหรือต้องศึกษาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่สนใจในเทคโนโลยีการผลิตยุคใหม่ นอกจากนี้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ยังจะได้รับประโยชน์จากความรู้และความเข้าใจถึงเทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่ ในฐานะผู้รวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ในประเทศไทย อีกทั้งยังอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ประกอบการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ รวมไปถึงสนับสนุนการจัดพิมพ์ โดยเฉพาะคุณจันทร์เพ็ญ ถนอมบุญ กลุ่มผู้เขียนตระหนักดีว่าไม่มีหนังสือเล่มใดปราศจากข้อผิดพลาด หากผู้อ่านท่านใดพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อให้หนังสือเล่มนี้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป กลุ่มผู้เขียนยินดีน้อมรับเพื่อที่จะปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
วิจิตร ธรานนท์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , บรรจง มไหสวริยะ , จรัญ ธรานนท์ , ภัทรวิทย์ รักษ์กุล , ยศนันท์ จันทรเวคิน , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , Wichit Tharanon , Banchong Mahaisavariya , Kriskrai Sitthiseripratip , Jintamai Suwanprateeb . (2549). เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิจิตร ธรานนท์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , บรรจง มไหสวริยะ , จรัญ ธรานนท์ , ภัทรวิทย์ รักษ์กุล , ยศนันท์ จันทรเวคิน , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , Wichit Tharanon , Banchong Mahaisavariya , Kriskrai Sitthiseripratip , Jintamai Suwanprateeb . 2549. "เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิจิตร ธรานนท์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , บรรจง มไหสวริยะ , จรัญ ธรานนท์ , ภัทรวิทย์ รักษ์กุล , ยศนันท์ จันทรเวคิน , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , Wichit Tharanon , Banchong Mahaisavariya , Kriskrai Sitthiseripratip , Jintamai Suwanprateeb . "เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
วิจิตร ธรานนท์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , บรรจง มไหสวริยะ , จรัญ ธรานนท์ , ภัทรวิทย์ รักษ์กุล , ยศนันท์ จันทรเวคิน , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , Wichit Tharanon , Banchong Mahaisavariya , Kriskrai Sitthiseripratip , Jintamai Suwanprateeb . เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.