ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Design and production of a tea leaf dryer

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Design and production of a tea leaf dryer
นักวิจัย : Prayoon Lasutta , Rungtip Krataitong , Pongsak Wila , Pisarn Siriphol , Anan Daraphan , Ornmanee Coovattanachai , Nattaya Tosangthum , Monnapas Morakotjinda , Thanyaporn Yotkaew , Bhanu Vetayanugul , Ruangdaj Tongsri , ประยูร หล้าสุดตา , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง
คำค้น : Drying , Engineering and technology , Fin-coil heater , Furnaces , Manufacturing engineering , Manufacturing system modeling , P0030062 , Prototypes , Rotary dryer , Tea leaf , การอบแห้ง , ต้นแบบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อินฟราเรดม Infrared , เตาอุตสาหกรรม , ใบชา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/6769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

A rotary tea dryer prototype (Fig. 1) was developed eliminating the identified problems of the existing design. A new design concept of spiral material conveying system and modified parameters on power transmission, heat sources, drying capacity, insulation, air circulation system, controls and instrument arrangement were considered in the new prototype. The maximum temperature of this rotary tea dryer was 150 C and the operating temperature was 120 C (80 % of maximum temperature). Furthermore, the range of rotor speed was 0.25 – 0.55 rpm with corresponding retention times of 30 – 66 min. The range of drying temperature of panned tea in the rotary dryer was 80 to 110 C. The time requirement to dry the panned tea from initial moisture content in the range 30 – 40 % wb to final moisture content of 4 – 8 % wb was 40, 50 and 60 min at 100, 90, and 80 C of drying temperature respectively. The moisture ratio decreased exponentially as the drying time increased, and the drying rate increased with the increase of temperature. The overall performance of the rotary tea dryer was evaluated based on retention time, final moisture content, power consumption, color, aroma and taste of tea-water. Optimum operating condition was at 100 C for 40 min of retention time with thermal efficiency around 92.26 %. The maximum drying capacity was 120 kg/day of dried tea (8 hour of working day) with optimum power consumption of 3.47 kW for combined heat sources fin-coil and infrared heaters. The nominal power consumption of infrared, fin-coil and combined heaters were 1.03, 3.69 and 4.66 kW respectively with corresponding retention times 80, 60 and 40 min. A simulation model was developed using least square method to predict the drying characteristics; moisture ratio of the dried tea at different drying temperatures.

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาต้นแบบเตาอบใบชาแบบหมุนขึ้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเตาอบที่ใช้งานอยู่ทั่วไป เตาอบแบบใหม่นี้อาศัยหลักการของระบบลำเลียงแบบหมุนต่อเนื่อง โดยทำการดัดแปลงและปรับปรุงระบบส่งกำลัง แหล่งให้ความร้อนความจุของการอบแห้ง ฉนวนกันความร้อน ระบบหมุนเวียนอากาศ ระบบควบคุม และการจัดวางอุปกรณ์ สำหรับเตาอบต้นแบบนี้ สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดได้ที่ 150 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 120 (80 เปอร์เซ็นต์ของอุณหภูมิสูงสุดของเตา) รอบของการหมุนอยู่ในช่วง 0.05-0.55 รอบต่อนาที และใช้เวลาอบแห้งในช่วง 30-66 นาที ช่วงของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบใบชาที่ผ่านการนวดแล้วจะอยู่ที่ 80-110 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาอบแห้งจากระดับความชื้น 30-40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักแห้ง ให้เหลือ 4-8 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักแห้ง 40,50, และ 60 นาที ที่อุณหภูมิ 100 90 และ 80 องศาเซลเซียส ตามลำดับ จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนของความชื้นลดลงเมื่อใช้เวลาในการอบเพิ่มมากขึ้น และอัตราเร็วในการอบแห้งเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอุณหูมิที่ใช้ ประสิทธิภาพของเตาซึ่งพิจารณาจากปริมาณความชื้นที่เหลืออยู่ พลังงานที่ใช้ไป สีของใบชา กลิ่นและรสชาติของน้ำชา พบว่าเงื่อนไขที่เหมาะสม คือ อบโดยใช้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที โดยมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนประมาณ 92.26 เปอร์เซ็นต์ กำลังการผลิตใบชาอบแห้ง 120 กิโลกรัมต่อวัน (ชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน) โดยใช่พลังงาน 3.47 กิโลวัตต์ เมื่อใช้ระบบให้ความร้อนแบบผสมจากขดลวดความร้อนและอินฟราเรด พลังงานที่ใช้ในกรณีแยกระบบ สำหรับระบบอินฟราเรด ขดลวดความร้อน และระบบผสม คือ 1.03, 3.69 และ 4.66 กิโลวัตต์ ที่ เวลา 80 60 และ 40 นาที ตามลำดับ งานวิจัยนี้ยังได้สร้างแบบจำลองเพื่อทำนายพฤติกรรมของการอบแห้งในส่วนของอัตราส่วนความชื้นที่อุณหภูมิต่างๆ กันอีกด้วย

บรรณานุกรม :
Prayoon Lasutta , Rungtip Krataitong , Pongsak Wila , Pisarn Siriphol , Anan Daraphan , Ornmanee Coovattanachai , Nattaya Tosangthum , Monnapas Morakotjinda , Thanyaporn Yotkaew , Bhanu Vetayanugul , Ruangdaj Tongsri , ประยูร หล้าสุดตา , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง . (2550). Design and production of a tea leaf dryer.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Prayoon Lasutta , Rungtip Krataitong , Pongsak Wila , Pisarn Siriphol , Anan Daraphan , Ornmanee Coovattanachai , Nattaya Tosangthum , Monnapas Morakotjinda , Thanyaporn Yotkaew , Bhanu Vetayanugul , Ruangdaj Tongsri , ประยูร หล้าสุดตา , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง . 2550. "Design and production of a tea leaf dryer".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Prayoon Lasutta , Rungtip Krataitong , Pongsak Wila , Pisarn Siriphol , Anan Daraphan , Ornmanee Coovattanachai , Nattaya Tosangthum , Monnapas Morakotjinda , Thanyaporn Yotkaew , Bhanu Vetayanugul , Ruangdaj Tongsri , ประยูร หล้าสุดตา , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง . "Design and production of a tea leaf dryer."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
Prayoon Lasutta , Rungtip Krataitong , Pongsak Wila , Pisarn Siriphol , Anan Daraphan , Ornmanee Coovattanachai , Nattaya Tosangthum , Monnapas Morakotjinda , Thanyaporn Yotkaew , Bhanu Vetayanugul , Ruangdaj Tongsri , ประยูร หล้าสุดตา , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง . Design and production of a tea leaf dryer. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.