ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
นักวิจัย : รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , กษิติธร ภูภราดัย , ปัญชลี พึ่งพิศ , Ratchanee Iemthanon , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit
คำค้น : CT Scan , Policy and administration , Policy and political science , Policy deployment and implementation , Tomography , การตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ , การตลาด , การบันทึกภาพด้วยรังสี , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5191
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography or CT. Scan) เป็นเครื่องมือที่ช่วยแพทย์ค้นหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกาย โดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะฉายรังสี X รอบๆ ร่างกายเรา ซึ่งต่างจากเครื่องเอกซเรย์ธรรมดาที่ทำการฉายรังสีร่างกายเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อเครื่องหมุน 1 รอบ รังสี X ที่ทะลุผ่านร่างกายจะทำการบันทึกภาพอวัยวะภายในไว้เป็นจำนวนมาก จากนั้นจึงนำภาพที่ได้มาสร้างเป็นภาพ 3 มิติ ที่มีรายละเอียดชัดเจน เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะช่วยให้แพทย์ตรวจพบว่าผิดปกติในร่างกายที่เครื่องเอกซเรย์ธรรมดาไม่สามารถตรวจพบได้ เช่น เซลล์มะเร็ง หรือเนื้องอก จึงช่วยให้แพทย์สามารถวินิฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น ในปีที่ผ่านมาศูนย์ฯ ไดัทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับทันตกรรมในส่วนของการออกแบบระบบในภาพรวม(Total System Design) และการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์(Software R&D) ได้แก่ ซอฟต์แวร์ในส่วนติดต่อกับผู้ใช้(GUI) ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับระบบควบคุมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการสร้างภาพตัดขวางแบบ cone beam และการลดอาร์ติแฟ็คต์ (Artifact) บนภาพซีที จนแล้วเสร็จเป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการ ซึ่งการประยุกต์ใช้ในเฟสแรกจะมุ่งเน้นไปทางด้านทันตกรรมรากเทียมและจัดฟัน เนื่องจากมีแนวโน้มความต้องการใช้งานสูงขึ้นอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและบริการทางการแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายศูนย์สุขภาพแห่งเอเชีย (Health Hub of Asia) นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดการนำเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องมาในปี 2552 นี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบภาคสนาม และต้นแบบภาคอุตสาหกรรมเพื่อเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ต่อไป การวิจัยและพัฒนาดังกล่าวต้องการข้อมูลสนับสนุนหลายประการ โดยเฉพาะข้อมูลในเรื่องของความต้องการ และโอกาสในการประยุกต์ใช้ ดังนั้น ฝ่ายวิจัยกลยุทธ์และดัชนีอุตสาหกรรมจึงจัดให้มีโครงการศึกษาตลาดและโอกาสทางการตลาดของเครื่อง CT scan มุ่งหวังที่จะเสนอกลไก และกลยุทธ์ของการส่งเสริมการใช้เครื่อง CT scan ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อให้บริการในเชิงพาณิชย์ และขณะเดียวกันก็หวังว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการออกแบบและผลิตต้นแบบ เพื่อการพัฒนาต่อยอดเครื่อง CT scan ให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย โดยการศึกษาจะมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ CT scan กับ Hard Tissue เช่น การใช้งานด้านทันตกรรม อุบัติเหตุ การใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , กษิติธร ภูภราดัย , ปัญชลี พึ่งพิศ , Ratchanee Iemthanon , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit . (2552). โครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , กษิติธร ภูภราดัย , ปัญชลี พึ่งพิศ , Ratchanee Iemthanon , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit . 2552. "โครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , กษิติธร ภูภราดัย , ปัญชลี พึ่งพิศ , Ratchanee Iemthanon , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit . "โครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , กษิติธร ภูภราดัย , ปัญชลี พึ่งพิศ , Ratchanee Iemthanon , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit . โครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.