ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน XML เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน XML เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์
นักวิจัย : ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ , Chayakrit Charoensiriwath
คำค้น : Electronic data interchange , Information system , Information, computing and communication sciences , XML (Document markup language) , การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุตสาหกรรมยานยนต์ , เอ็กซ์เอ็มแอล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5062
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถนำเงินเข้าประเทศเป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ในช่วงปี 2545-2549 การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 14.5 ต่อปี มีการคาดการณ์โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะยังคงขยายตัวในระดับที่สูงอยู่ แม้จะไม่มากดังเช่นในอดีต โดยจะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.3 ต่อปี แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าอุตสาหกรรมนี้มีปัญหาในด้านประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในการจัดการสินค้าคงคลังในผู้ประกอบการที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของโซ่อุปทาน ทั้งนี้พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากภาคเอกชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ที่จะเกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการทำธุรกรรมระหว่างกัน เช่นการส่งคำสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงการขาดการส่งต่อข้อมูลที่สำคัญให้กับคู่ค้า เช่น ข้อมูลการพยากรณ์ของความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของสินค้าคงคลัง รวมทั้งยังขาดความพร้อมในการพัฒนาระบบไอทีและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี ความสามารถในการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการทำธุรกรรมนับเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในวง การธุรกิจระดับโลก และยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจนเกิดเป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ ทั้งนี้ การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทนั้นสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และลดปัญหาการเชื่อมโยงในโซ่อุปทานของ อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยทำให้เกิดการลดช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างบริษัทระดับโลกและ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยในการติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันแบบ B2B (Business toBusiness) และในอนาคตหากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยใน Tier ล่างๆ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการประกอบธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาตรฐานภาษา XML มาพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) ที่สถาบันยานยนต์กำลังดำเนินการอยู่ ดังนั้น โครงการนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการกระจายข้อมูลภายในโซ่อุปทานผ่านมาตรฐาน XML เพื่อให้การทำงานและการทำธุรกรรมระหว่างกันในโซ่อุปทานเกิดความเชื่อมโยงและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ , Chayakrit Charoensiriwath . (2552). โครงการศึกษาและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน XML เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ , Chayakrit Charoensiriwath . 2552. "โครงการศึกษาและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน XML เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ , Chayakrit Charoensiriwath . "โครงการศึกษาและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน XML เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ , Chayakrit Charoensiriwath . โครงการศึกษาและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน XML เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.