ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการนำร่องการนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการนำร่องการนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์
นักวิจัย : พิชิต เลิศอุดมธนา , ละออ โควาวิสารัช , สกล หอรุ่งเรือง , La-or Kovavisaruch
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Engineering and technology , Radio frequency identification systems , RFID , VLSI communication circuits , ยางรถยนต์ , รถยนต์ , ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาร์เอฟไอดี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5017
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขนส่ง ทำให้เกิดการผันผวนมาก ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งความผันผวนเหล่านี้ได้แก่ การเปิดเสรีทางการเงิน นักลงทุนต่างชาติมากขึ้น บริษัทขนส่งที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสูง (ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า ปี 2549 มีรถบรรทุกที่จดทะเบียนใช้การขนส่งถึง 848,843 คัน) รวมถึงปัจจัยด้านการเมือง ทำให้เศรษฐกิจต้องชะงัก ซึ่งเป็นปัญหาต่อบริษัทขนส่ง ดังนั้นบริษัทขนส่ง จึงจำเป็นพัฒนาขีดสมรรถนะในด้านการบริหารและบุคลากร เพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทขนส่ง ได้เล็งเห็นในส่วนของการลดต้นทุนหลักในการทำบริหารบริษัทขนส่ง คือ ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายยางรถยนต์ ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น เป็นต้นทุนที่สูงที่สุดและมีอุปสรรคมากในการบริหาร เนื่องการแปรผันของราคาตามตลาดโลก ดังนั้นค่าใช้จ่ายยางรถยนต์ ซึ่งเป็นต้นทุนลำดับสองรองจากน้ำมันของบริษัทขนส่ง จึงมีบทบาทสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองของบริษัทขนส่ง แต่จากการศึกษาพบว่าบริษัทขนส่งส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนยางของตน เองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการยาง Euro Solution ขึ้นมา โดยสามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้จากเก็บประวัติข้อมูลทุกเส้น และมีการตรวจสภาพของยางรถยนต์อย่างเป็นระบบ หลังจากที่บริษัท ยูโรไทร์ ได้ดำเนินการบริหารจัดการยางมาได้สักระยะหนึ่ง ได้มีการวางแผนงานในอนาคตแล้วว่าจำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยี RFID เข้ามาช่วยในการบริหารด้วย เพื่อให้พร้อมสำหรับยุคโลกาภิวัฒณ์ และยังสามารถกำจัดอุปสรรคในงานด้านการเก็บประวัติยาง จากหมายเลขยางรถยนต์ที่เลือนหายไปตามอายุการใช้งาน และลดงานเอกสาร จึงได้มีการเลือกหาผู้เชี่ยวชาญด้าน RFID ที่มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกันกับบริษัทฯ จนได้พบบริษัท แอดว้านด์ ไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นผู้ผลิต RFID tag และ RFID reader ที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในยางรถยนต์ในขณะนั้น และได้เห็นพ้องร่วมกันว่าควรมีการทำการทดลองและพัฒนา RFID tag และ RFID reader สำหรับยางโดยเริ่มต้นกับยางรถบรรทุก เนื่องจากมีการใช้งานสมบุกสมบันที่สุด เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการในอนาคต เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายต่อไป รวมถึงสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

บรรณานุกรม :
พิชิต เลิศอุดมธนา , ละออ โควาวิสารัช , สกล หอรุ่งเรือง , La-or Kovavisaruch . (2552). โครงการนำร่องการนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิชิต เลิศอุดมธนา , ละออ โควาวิสารัช , สกล หอรุ่งเรือง , La-or Kovavisaruch . 2552. "โครงการนำร่องการนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิชิต เลิศอุดมธนา , ละออ โควาวิสารัช , สกล หอรุ่งเรือง , La-or Kovavisaruch . "โครงการนำร่องการนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
พิชิต เลิศอุดมธนา , ละออ โควาวิสารัช , สกล หอรุ่งเรือง , La-or Kovavisaruch . โครงการนำร่องการนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.