ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต
นักวิจัย : บุรฉัตร ฉัตรวีระ , ดวงเดือน อาจองค์ , ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช , ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ , ณรงค์ศักดิ์ มากุล , Burachat Chatveera , Duangduen At-ong , Narongsak Makul
คำค้น : Concrete , Engineering and technology , Materials engineering , Microwaves , คอนกรีต , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , ไมโครเวฟ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่า ธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีอัตราการเจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 แต่ประเด็นรากหญ้าของอุตสาหกรรมภายในประเทศคือ การผลิตที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ทำให้ประเทศไทย ต้องตกอยู่ในสภาพของการนำเข้าเทคโนโลยีทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลลัพธ์ที่เป็นบทเรียนคือ ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ทำให้ต้องหันกลับมาพิจารณาถึงการ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและต่อเนื่องด้วยการประยุกต์ใช้งานในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยี แต่ในสภาพการณ์จริง การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใช้เองภายในประเทศยังอยู่ในวงจำกัด อันเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีในหลายๆ อุตสาหกรรมขึ้นใช้งานจำเป็นต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นราก ฐานในการพัฒนา สำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตภายใต้สภาวะ ที่อัตราการแข่งขันสูงเฉกเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนาวิธีการเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตออกสู่ท้องตลาดได้อย่าง รวดเร็วและมีคุณภาพตามมาตรฐานจึงเป็นเป้าหมายหลัก โดยเฉพาะการพัฒนาคุณสมบัติทางด้านกำลังรับแรงของคอนกรีตส่งผลให้การเร่ง กำลังของคอนกรีตในช่วงต้น (น้อยกว่า 1 วัน) ด้วยวิธีต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยปกติหากยึดตามการใช้งาน คอนกรีตจะต้องใช้เวลามากกว่า 1 วัน เป็นอย่างน้อย จึงจะมีกำลังรับแรงที่เพียงพอและยังต้องทำการบ่มด้วยวิธีปกติ (บ่มในน้ำหรือบ่มในอากาศ เป็นต้น) อย่างต่อเนื่อง แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถกระทำโดยใช้เวลาการบ่มที่เวลานานมากได้ เนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจหลายประการ ดังนั้นการพัฒนากำลังรับแรงโดยใช้เวลาสั้นลงจะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น แต่เนื่องจากการบ่มด้วยการเร่งกำลังด้วยวิธีต่างๆ มีข้อเสียแตกต่างกันอาทิเช่น การเร่งกำลังด้วยวิธีออโตเคล์ฟมีข้อเสียที่การกระจายความร้อนที่ภายใน คอนกรีตไม่สม่ำเสมอทำให้ความผันแปรของคุณสมบัติมีมากและต้องใช้ที่นานกว่า 1 วัน จึงจะทำให้คอนกรีตมีการพัฒนากำลังได้ตามกำหนด ในขณะที่การใช้สารเร่งการพัฒนากำลังมีผลต่อความทนทานของคอนกรีตทำให้เกิดทาง เลือกใหม่ในการใช้พลังงานไมโครเวฟ ทั้งนี้เพราะพลังงานดังกล่าวทำให้การกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเนื้อ คอนกรีตมีสม่ำเสมอและใช้เวลาทำการบ่มน้อยกว่า 1 วัน โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังรับแรงทั้งช่วงต้นและหลัง ดังนั้นจึงมีทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตไทยที่นำพลังงานไมโครเวฟมา ใช้ในการเร่งกำลังในช่วงต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังขาดองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านการประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟกับ คอนกรีต จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟในการปรับปรุงคุณสมบัติ ทางกลหรือกำลังรับแรงของคอนกรีตปกติ นอกจากนั้นจะพิจารณาทั้งคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตผสมเถ้าแกลบ การประยุกต์ใช้หลักการทางด้านการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในการอธิบาย ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการกระจายของความร้อนและความดัน ตลอดจนการเคลื่อนที่ของความชื้น (น้ำ)อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติภายในคอนกรีต รวมทั้งหาจุดที่เหมาะสมสำหรับการเร่งกำลังของคอนกรีตซึ่งมีวิธีวิจัยตั้งแต่ การเตรียมตัวอย่างคอนกรีต การทดสอบสมบัติทางด้านกายภาพและทางกล การบ่มตัวอย่างคอนกรีตด้วยพลังงานไมโครเวฟและการบ่มด้วยวิธีปกติ (บ่มในน้ำ) จากนั้นจึงทดสอบค่าที่เหมาะสมที่ใช้บ่มเช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความถี่และกำลังไมโครเวฟ และชนิดของระบบไมโครเวฟที่ใช้ หลังทำการบ่มจึงศึกษาผลการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีประกอบซึ่งฐานข้อมูลงานวิจัยใน ระยะนี้จะนำไปต่อยอดในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำบ่มตัวอย่างคอนกรีต โดยใช้เทคนิคกำลังของคอนกรีตด้วยคลื่นไมโครเวฟเป็นแหล่งพลังงาน นอกเหนือจากการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสร้างผลงานวิจัยซึ่งสามารถตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า IMPACT FACTOR สูงอย่างน้อย 2 ฉบับ Nowadays, in Thailand businesses in both public and private sectors in every level of industry are growing steadily after surviving the economic crisis since 1997. Still, the ways of doing business for the local industries have not been changed, by largely depending on imported technologies and knowhow. As a result, Thai industries are unlikely to sustain the technological and economical development. The efforts in conducting researches are urgently needed to attain knowledge for application in the industries and reducing the imports of technology. In reality, the technological development is still limited due to the lack of research for knowledge-base theory, which is fundamental for developing technology. For the search of knowledge in concrete technology in the competitive environment as of today, the main goal is to develop the concrete products that can be used as quick and retained the standard quality. One way to enhance the property of concrete is to accelerate the strength development at the early age (of less than one day). In general, it takes at least one day for concrete to develop the corresponding strength and requires a continuous period of curing (either in water or ambient environment), but the industry often requests for a shorter curing time due to various business aspects. Therefore, the acceleration of concrete strength development should be greatly beneficial. At present, various accelerated curing methods create some drawbacks. For example, the autoclave curing creates the inconsistent heat distribution in concrete resulting in a variation of properties, and also requires more than one day for curing to reach the desired strength. Meanwhile there is a better way by using the microwave energy as an accelerator. With its ability in distributing uniform heat in concrete matrix i,e. volumetric heating and requiring less than one day for curing, the microwave also has no adverse effect on the strength in the early and later stage. Clean technology for the industry, microwave shall be considered as an effective alternative for accelerating strength development of concrete. Due to the lack of knowledge in applying microwave for concrete, this research is aimed to develop the use of microwave to enhance the mechanical properties of concretes including concretes mixed with fly ash and rice husk ash. This research deal with the application of heat and mass transfer principles to explain the phenomena of heat, and pressure distributions, and the dissipation of moisture (water) in the matrix resulting in the changes of microstructure and properties of concrete. The investigations for optimal accelerating rate of strength development of concrete include the physical and mechanical properties of concrete, and the curing methods such as applying microwave energy and submerging in water. Other tested parameters are temperature, moisture, and frequency, power and type of microwave to be used. After curing period, the predicted results are expected for knowledge-base theory in order to be continuously applied for researches regarding the use of microwave as an energy source for concrete curing. Furthermore, to produce the graduate students and research products which, can be publishing in peer-review internatinal journal that is high impact factor at least 2 articles

บรรณานุกรม :
บุรฉัตร ฉัตรวีระ , ดวงเดือน อาจองค์ , ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช , ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ , ณรงค์ศักดิ์ มากุล , Burachat Chatveera , Duangduen At-ong , Narongsak Makul . (2552). การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุรฉัตร ฉัตรวีระ , ดวงเดือน อาจองค์ , ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช , ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ , ณรงค์ศักดิ์ มากุล , Burachat Chatveera , Duangduen At-ong , Narongsak Makul . 2552. "การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุรฉัตร ฉัตรวีระ , ดวงเดือน อาจองค์ , ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช , ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ , ณรงค์ศักดิ์ มากุล , Burachat Chatveera , Duangduen At-ong , Narongsak Makul . "การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
บุรฉัตร ฉัตรวีระ , ดวงเดือน อาจองค์ , ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช , ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ , ณรงค์ศักดิ์ มากุล , Burachat Chatveera , Duangduen At-ong , Narongsak Makul . การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.