ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีการทอผ้าแบบไร้กระสวย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีการทอผ้าแบบไร้กระสวย
นักวิจัย : วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , Werasak Udomkichdecha
คำค้น : Engineering and technology , Looms , Manufacturing engineering , Shuttles (Textile machinery) , Shuttles, Threading of , Textile industry , Textile machinery , Textile technology , Weaving , การทอผ้าแบบไร้กระสวย , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4570
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สภาพของการแข่งขันด้านการค้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอของโลก นับวันแต่จะมีความรุนแรงยิ่งขึ้น การศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโลกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้ แต่เวลาและความเหมาะสมที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ มาใช้โดยขาดการศึกษาวิเคราะห์อย่งถี่ถ้วนอาจเป็นดาบสองคมของการพัฒนา อุตสาหกรรม เพราะสภาวะที่แตกต่างกันของค่าแรงงาน, ระดับความสามารถทางการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี, การลงทุน และอื่น ๆ อีกมาก จะเป็นตัวแปรให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็น โครงการดังกล่าว จะดำเนินการจัดทำการสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในการผลิตผ้าภายใน ประเทศ ประเทศคู่ค้า ประเทศคู่แข่งขันและประเทศผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อนำมาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลและข่าวสารทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศไทย พร้อมกรณีตัวอย่างประกอบการจัดทำรายงานข้อเท็จจริง บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของการนำเอาเทคโนโลยีการทอผ้าแบบไร้ กระสวยมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย จากผลของการศึกษา จะช่วยบ่งชึ้สถานภาพและความเหมาะสมของเทคโนโลยีการทอผ้าแบบไร้กระสวย สำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทุนตัดสินใจคัดเลือกและพัฒนากลยุทธเทคโนโลยยีในการ ทอผ้าได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะของประเทศ ในสภาพของการแข่งขันด้านการตลาดที่รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , Werasak Udomkichdecha . (2534). การศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีการทอผ้าแบบไร้กระสวย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , Werasak Udomkichdecha . 2534. "การศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีการทอผ้าแบบไร้กระสวย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , Werasak Udomkichdecha . "การศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีการทอผ้าแบบไร้กระสวย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2534. Print.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , Werasak Udomkichdecha . การศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีการทอผ้าแบบไร้กระสวย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2534.