ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสำเร็จและแนวโน้มในอนาคต

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสำเร็จและแนวโน้มในอนาคต
นักวิจัย : วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , สาธิต พุทธชัยยงค์ , สาธิต ศิริรังคมานนท์ , ปราโมทย์ วิทยาสุข , Werasak Udomkichdecha , Satit Sirirangkamanont , Pramode Wittayasuk
คำค้น : Engineering and technology , Manufacturing engineering , Open end spinning , Textile , Textile technology , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สิ่งทอ , อุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4567
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ “สถานภาพอุตสาหกรรม ฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสำเร็จสิ่งทอไทย และแนวโน้มในอนาคต” ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมในปัจจุบันตลอดจนแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางเทคโนโลยีที่กำลังประสบ การวางแผนและส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยที่สำคัญ เพื่อให้อุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานได้จัดทำขึ้น โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากรายงานการศึกษาที่มีผู้ทำไว้ จากแหล่ง ข้อมูลของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงทำการสำรวจและเก็บข้อมูลโดยตรงจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มโรงงานย้อมเส้นด้าย ย้อมผ้าถัก ย้อมผ้าทอ และพิมพ์ผ้า ผลการศึกษาได้พบว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็นเรื่องของต้นทุนการ ผลิตทั้งค่าแรง สีย้อมและสารเคมี ที่ต้องนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งในกระบวนการผลิตและการทดสอบควบคุม คุณภาพ ตลอดจนการขาดแคลนบุคลากร ข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้เกิดการไม่เสียเปรียบต่อประเทศคู่แข่ง การเปิด การค้าเสรีในยุคปัจจุบันก่อให้เกิดการแข่งขันสูง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหน่วยงานมาช่วยในด้านของการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณของเสียให้น้อยที่สุด หรือการพยายามใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านพลังงาน น้ำ สารเคมี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งได้มีข้อเสนอแนะให้จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมด้วย The Status of Thai Textile Bleaching Dyeing Printing and Finishing Industries and Its Trend was carried out in order to study the present status of the industry including the development in the future. If was also covered identifying the problems and planning for research and development activities. Information from previous studies and from related organizations have been collected. Moreover, an extensive survey of selected factories have been conducted. To ensure that the information was fairly selected, the factories were chosen from four different processing categories : yarn dyeing, knitted fabric dyeing, woven fabric dyeing, and fabric printing. It was found that the most serious problems encountered was the production cost which included labour cost, imported dyestuff and chemicals and processing and testing equipments. Lacking of skill labour and information were also mentioned. The assistance from public sectors were requested for examples: technological development, product development, waste minimization and efficiently utilization of power supply, water supply and chemicals. Finally, recommendation on human resource development was given in the last chapter of the report.

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , สาธิต พุทธชัยยงค์ , สาธิต ศิริรังคมานนท์ , ปราโมทย์ วิทยาสุข , Werasak Udomkichdecha , Satit Sirirangkamanont , Pramode Wittayasuk . (2538). การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสำเร็จและแนวโน้มในอนาคต.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , สาธิต พุทธชัยยงค์ , สาธิต ศิริรังคมานนท์ , ปราโมทย์ วิทยาสุข , Werasak Udomkichdecha , Satit Sirirangkamanont , Pramode Wittayasuk . 2538. "การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสำเร็จและแนวโน้มในอนาคต".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , สาธิต พุทธชัยยงค์ , สาธิต ศิริรังคมานนท์ , ปราโมทย์ วิทยาสุข , Werasak Udomkichdecha , Satit Sirirangkamanont , Pramode Wittayasuk . "การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสำเร็จและแนวโน้มในอนาคต."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2538. Print.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , สาธิต พุทธชัยยงค์ , สาธิต ศิริรังคมานนท์ , ปราโมทย์ วิทยาสุข , Werasak Udomkichdecha , Satit Sirirangkamanont , Pramode Wittayasuk . การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสำเร็จและแนวโน้มในอนาคต. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2538.