ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สำหรับการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สำหรับการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : บัณฑิต จริโมภาส , Bundit Jarimopas
คำค้น : Black tiger prawn , Engineering and technology , Mater pumps , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Oxygen auditioning machine , Penaeus monodon , pH meter , Saline meter , Shrimps , Sludge pump , การเลี้ยงกุ้ง , กุ้งกุลาดำ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องจักรกลการเกษตร , เครื่องชุดตีน้ำ , เครื่องดันน้ำ , เครื่องดูดเลน , เครื่องบดอาหาร , เครื่องผ่อนแรงทางการเกษตร , เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง , เครื่องวัดค่าความเค็มของน้ำ , เครื่องสูบน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4483
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเชิงพาณิชย์ ขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ใน กิจกรรมต่างๆ ในการผลิตกุ้ง อย่างไรก็ดีข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของเครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้และลักษณะของเครื่องจักรเครื่องมือ ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่องจักรเครื่องมือดังกล่าวทางภาครัฐบาลยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือใน กิจกรรมการผลิตกุ้งกุลาดำ จากการสำรวจฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จำนวน 96 ตัวอย่าง ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ได้ชี้ให้เห้นว่าเครื่องชุดตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในบ่อกุ้งเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในทุกฟาร์ม รองลงมาได้แก่ เครื่องดันน้ำและเครื่องสูบน้ำ เครื่องวัดความเค็มของน้ำและเครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างเครื่องดูดเลน และเครื่องบดอาหาร เครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ แต่ก็มีบางชนิดและบางส่วนนำเข้ามาจากต่างประเทศ ปัญหาของเครื่องมือที่นำเข้าจากต่างประเทศได้แก่ ราคาแพง และมีปัญหาทางเทคนิคในขณะใช้งาน อย่างไรก็ดี เกษตรกรสามารถซ่อมแซมและหาอะไหล่ได้ง่ายกว่า ลู่ทางในการวิจัยและพัฒนาควรเป็นไปในทิศทางที่จะพัฒนาการผลิตเครื่องมือที่สามารถทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ การแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้น การฝึกอบรม และสาธิตให้เกษตรกรรู้จักใช้เครื่องมือให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริม Black tiger prawn (Penaeus-monodon-Fabricius) production at commercial level has been expanding rapidly during the past 4 years. Prawn farms adopted many types of machines and equipment for production activities. However, type and feature as well as application problems of agricultural machines and equipment used in prawn farms have never been officially recorded. The baseline survey of 96 prawn farms in Samutsakon and Samutsongkram provinces revealed that there were 14 kinds of agricultural machinery and equipment in used. Oxygen auditioning machine was employed by all farms. Mater pump, and equipment used to measure salinity, pH (acidity alkakinity) and the sludge pump are also predominantly used by farmers (more than 10%). Those machines and equipment are supplied by both commits producers and importers. Imported machines and equipment are more expensive than domestic ones. The domestic machines frequently go out of order but they can easily be repaired and the associated spare parts are easily accessible. Farmers viewed that oxygen auditioning machine, water pump, sludge pump are very essential while the equipment indication salinity, pH and temperature are less necessary, Problems as faced by farmers are both technical and caused by the misuse of machine and equipment. Research and development are required to produce machine and equipment that can substitute imported products, and solve the technical problems, Providing training and demonstration on machine use for farmers are also recommended. Farmers think that it is necessary to improve performance efficiency of sludge pump, water pump. Oxygen auditioned, pH, temperature and salinity measuring device, Data of foreign investment farms are not included in this study

บรรณานุกรม :
บัณฑิต จริโมภาส , Bundit Jarimopas . (2533). การสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สำหรับการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บัณฑิต จริโมภาส , Bundit Jarimopas . 2533. "การสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สำหรับการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บัณฑิต จริโมภาส , Bundit Jarimopas . "การสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สำหรับการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2533. Print.
บัณฑิต จริโมภาส , Bundit Jarimopas . การสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สำหรับการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2533.