ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบของสารโดปและกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาของลิเทียมไอออนฟอสเฟต เพื่อนําไปใช้ในลิเทียมแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของสารโดปและกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาของลิเทียมไอออนฟอสเฟต เพื่อนําไปใช้ในลิเทียมแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ
นักวิจัย : พิมพา ลิ้มทองกุล , Yet-Ming Chiang , Pimpa Limthongkul , เยท-หมิง เชียง
คำค้น : Battery chargers , Ceramics , Engineering and technology , Lithium iron phosphate , Materials engineering , ลิเทียมไอออนฟอสเฟต , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แบตเตอรี่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4447
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้ได้ถูกเสนอขึ้นโดยอิงกับแนวทางของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง ชาติในด้านเทคโนโลยีวัสดุสำหรับพลังงานรูปแบบใหม่ ปัจจุบันการค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวัสดุสำหรับพลังงานรูปแบบใหม่ได้ ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเก็บพลังงานก็ได้มีความสำคัญเพิ่ม ขึ้นอย่างควบคู่กัน โดยนักวิจัยทั่วโลกได้พยายามค้นคว้าหาวัสดุที่ใช้สำหรับเก็บพลังงานที่มี ความจุทางด้านพลังงานและกำลังงานสูง มีราคาถูก ปลอดภัยในขณะใช้งานและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัสดุใหม่ ลิเทียมไอออนฟอสเฟต ที่อาจนำไปสู่วัสดุที่ใช้ในขั้วบวกของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่มีคุณภาพ สูง และราคาถูก วัสดุนี้อยู่ในกลุ่มของสารทรานซิชั่นเมทัลฟอสเฟต ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุในขั้วบวกหลายประการเช่น มีความหนาแน่นทางพลังงานตามทฤษฎีสูง ราคาถูก ปลอดภัยในขณะใช้งานและไม่เป็นพิษ หากแต่วัสดุนี้มีข้อด้อยคือมีความสามารถในการนำไฟฟ้าต่ำส่งผลให้ความหนาแน่น ทางพลังงานของวัสดุนี้ในทางปฏิบัติต่ำกว่าในทางทฤษฎีเป็นอย่างมาก จึงไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน เมื่อไม่นานมานี้กลุ่มของ ศาสตราจารย์ Yet-Ming Chiang (ผู้ร่วมโครงการ) ได้ค้นพบว่า การโดปลิเทียมไอออนฟอสเฟตด้วยสารที่มีวาเลนซ์ต่างไปจาก Li+ ได้เพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้าของสารนี้ให้สูงขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วยังทำให้วัสดุดังกล่าวมีความสามารถในการจ่ายไฟด้วยอัตราที่สูง ซึ่งมีผลเนื่องมาจากวัสดุขนาดนาโนที่ผลิตได้ด้วยวิธีนี้อีกด้วย โครงการนี้ได้ถูกเสนอขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบของสารโดปและกระบวนการผลิตต่อ สัณฐานวิทยาของลิเทียมไอออนฟอสเฟตและคุณสมบัติทางไฟฟ้าและไฟฟ้าเคมี โดยความสำเร็จของโครงการนี้จะนำไปสู่การคัดเลือกองค์ประกอบของสารและกระบวน การผลิตที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตวัสดุขั้วบวกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม ไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก This proposal addresses MTEC’s direction in the field of alternative energy sources. As development of alternative energy technologies persists, energy storage technologies are becoming increasingly important. Researchers worldwide are looking for alternative materials to contribute to energy storage systems with high energy and power density and low cost, and that are also safe and environmentally friendly. In this work, we propose to study a new family of materials that could lead to high performance and low cost cathodes for Lithium-ion batteries. These materials are based on transition-metal phosphate compounds, LiFePO4. In the context of cathode technology, these compounds have several advantages such as high theoretical energy density, low cost, operational safety and environmental friendliness. However, relatively low electronic conductivity has limited experimental energy density to a fraction of its theoretical value, and thus prevented LiFePO4 from being used in Lithium-ion battery applications. Recently, the project collaborator’s group, Chiang, et. al., has shown that by doping such materials with Li+ aliovalence, electronic conductivity could be improved significantly. In addition, they found that high power density is possible with this cathode via nano-sized primary particle agglomerates produced. We propose to investigate effects of doping and processing conditions on particle morphology of transition metal phosphates and the relation of such variables to subsequent electrode performance. The success of this project will lead to a selection of the optimum compositions and processing conditions necessary to produce viable cathode materials.

บรรณานุกรม :
พิมพา ลิ้มทองกุล , Yet-Ming Chiang , Pimpa Limthongkul , เยท-หมิง เชียง . (2547). การศึกษาผลกระทบของสารโดปและกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาของลิเทียมไอออนฟอสเฟต เพื่อนําไปใช้ในลิเทียมแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิมพา ลิ้มทองกุล , Yet-Ming Chiang , Pimpa Limthongkul , เยท-หมิง เชียง . 2547. "การศึกษาผลกระทบของสารโดปและกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาของลิเทียมไอออนฟอสเฟต เพื่อนําไปใช้ในลิเทียมแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิมพา ลิ้มทองกุล , Yet-Ming Chiang , Pimpa Limthongkul , เยท-หมิง เชียง . "การศึกษาผลกระทบของสารโดปและกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาของลิเทียมไอออนฟอสเฟต เพื่อนําไปใช้ในลิเทียมแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
พิมพา ลิ้มทองกุล , Yet-Ming Chiang , Pimpa Limthongkul , เยท-หมิง เชียง . การศึกษาผลกระทบของสารโดปและกระบวนการผลิตต่อสัณฐานวิทยาของลิเทียมไอออนฟอสเฟต เพื่อนําไปใช้ในลิเทียมแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.