ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์เทคโนโลยียาง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์เทคโนโลยียาง
นักวิจัย : มัลลิกา กระแสสินทร์ , อัจฉราวดี พูนสุข , ทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ , กฤษฎา สุชีวะ , ชูเดช ดีประเสริฐกุล , ชาคริต สิริสิงห , พงษ์ธร แซ่อุย , สมบัติ ธนะวันต์ , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , นิตยา รัตนโสม , กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ , อุทัย เทพสุวรรณ์ , Tippawan Kowitteerawut , Krisda Suchiva , Chudej Deeprasertkul , Chakrit Sirisinha , Pongdhorn Saeoui
คำค้น : Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Polymers , Rubber , Rubber Technology Center , ศูนย์เทคโนโลยียาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4357
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แม้ว่าประเทศไทยจะผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุดในโลกและยางธรรมชาติ สร้างรายได้ให้ประเทศถึง 210,000 ล้านบาท จากการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยาง แต่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติโดยนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ยังต่ำอยู่ คือ มีการใช้ยางในประเทศเพียงประมาณร้อยละ 10 ของยางธรรมชาติที่ผลิต ฉะนั้นประเทศไทยจึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งที่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยยังมีขนาดเล็ก คือ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้ มาตรฐาน นอกเหนือจากการขาดข้อมูล การขาดความสามารถทางด้านการบริหารจัดการและการตลาด วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดเทคโนโลยีที่ดีและมีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางไทย คือ การจัดตั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค การวิจัยและพัฒนา ความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังขาดหน่วยงานประเภทนี้อยู่ ศูนย์เทคโนโลยียางที่จัดตั้งขึ้นในโครงการนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยางไทยดังกล่าวข้างต้น โดยพัฒนาต่อจากหน่วยเทคโนโลยียางมหิดล-เอ็มเทค ที่ได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ 3 ปี แต่การดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยียางแม้จะพยายามทำในทุกกิจกรรมที่จะเป็นการ พัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กดังกล่าว แต่ยังทำอยู่ในขอบเขตจำกัด เนื่องจากขาดทรัพยากรบุคคลและงบประมาณสนับสนุน งบประมาณของโปรแกรมยางนี้จะนำมาใช้ในการขยายปริมาณงานของหน่วยเทคโนโลยียาง เดิม และเพิ่มกิจกรรมใหม่ คือ การสร้างความสามารถทางด้านวิศวกรรมยางโดยในระยะแรกนี้จะเน้นเรื่องการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ยางเชิงวิศวกรรม Thailand is the world’s leading producer and exporter of natural rubber (NR). NR generates income for the country as high as 210,000 million baht from exporting of NR and NR products. However, domestic uses of NR for manufacturing of higher value-added products are still low. Only about 10% of the rubber produced are converted to products. Therefore, Thailand should expand the size of the rubber product manufacturing industry. One of the main reasons why the Thai rubber product manufacturing industry is still small is that the majority of the manufacturers (90%) are small and medium size enterprises (SMEs). These SMEs lack technologies for efficient manufacturing of the products especially products of standard quality as well as are deficient in information, administrative and management skills and marketing ability. A method to solve the problem of the lack of technologies for the Thai rubber product manufacturing industry is to establish a unit that can provide technical, research and development, technical knowledge and information supports as well as training of human resource. There is still no such unit in Thailand at present. The Rubber Technology Centre (TRC) that will be established will provide technical supports to the Thai rubber industry. In fact the Mahidol-MTEC Rubber Technology Unit has already been established for 3 years to play the role of providing all the technical supports indicated above to the rubber industry. The activities of RTU, however, have been limited due to shortage of manpower and financial support. The TRC is just an expansion of RTU. The budget of the Rubber Programme will be used to enlarge the former activities of RTU and set up a new activity, i.e. capability development in rubber engineering, with emphasis on engineering design of rubber products at the beginning.

บรรณานุกรม :