ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบหอเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนขนาด 300 วัตต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบหอเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนขนาด 300 วัตต์
นักวิจัย : ยศธนา คุณาทร , ณัฐ วรยศ , วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ , Yottana Khunatorn , Nat Vorayos , Wipawadee Wongsuwan
คำค้น : Engineering and technology , Gas dynamics , Gas flow , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Proton exchange membrane fuel cells , Prototypes, Engineering , การไหลของก๊าซ , ต้นแบบ , พลศาสตร์ของก๊าซ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , หอเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน , เซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4231
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ดำเนินการเพื่อศึกษาถึงหลักการทางพลศาสตร์ของไหลของก๊าซ เชื้อเพลิงที่ไหลภายในช่องการไหลของก๊าซ หรือ ก๊าซคอลเลคเตอร์ และกรรมวิธีการจัดการน้ำและการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบระบายความร้อน รวมถึงการนำน้ำพลอยได้กลับมาใช้ใหม่ในชุดหอเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก เปลี่ยนโปรตอนที่พัฒนาขึ้น งานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการพัฒนาโพล่าร์เพลตสำหรับพัฒนาช่องนำก๊าซของเซลล์เชื้อเพลิง ที่มีการระบายความร้อนและระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถผลิตได้เองจากวัสดุและเทคโนโลยีภายในประเทศ เพื่อทดแทนโพล่าร์เพลตที่ต้องซื้อหรือนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการออกแบบช่องนำก๊าซจากแบบจำลองเชิงตัวเลข และสร้างชิ้นงานจริง แล้วทดสอบหาประสิทธิภาพด้านพลังงานของชิ้นงานต้นแบบ จากนั้นจึงสร้างและติดตั้งชิ้นงานต้นแบบในหอเซลล์เชื้อเพลิงต้นแบบขนาด 300 วัตต์ แล้วจึงทดสอบหาประสิทธิภาพด้านพลังงาน การถ่ายเทความร้อน และการระบายน้ำของชิ้นงานต้นแบบ ส่วนที่สองคือการพัฒนาต้นแบบของชุดประกอบหอเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 300 วัตต์ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้จริง โดยได้มีการออกแบบชุดระบายความร้อนและชุดจัดการน้ำ แล้วทำการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การถ่ายเทความร้อน และการจัดการน้ำ นอกจากนี้ยังได้มีการทดสอบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดประกอบหอเซลล์เชื้อเพลิงต้นแบบกับหอเซลล์ เชื้อเพลิงที่ใช้โพล่าร์เพลตที่ออกแบบจากส่วนแรกของงานวิจัยนี้ ทำให้เมื่อสิ้นสุดโครงการนี้แล้ว จะได้ชุดเซลล์เชื้อเพลิงต้นแบบที่พร้อมใช้งานขนาด 300 วัตต์และมีชิ้นส่วนที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ หอเซลล์เชื้อเพลิงดังกล่าวจะนำมาติดตั้งรวมกันในชุดประกอบหอเซลล์เชื้อเพลิง ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อทดสอบการใช้งานกรณีมีภาระงานจริงต่อไป โดยการทดสอบอุปกรณ์ที่ขับกำลังด้วยชุดประกอบหอเซลล์เชื้อเพลิงที่ได้จากชุด โครงการนี้จะอยู่ในโครงการระยะต่อเนื่องในปีที่ 3

บรรณานุกรม :
ยศธนา คุณาทร , ณัฐ วรยศ , วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ , Yottana Khunatorn , Nat Vorayos , Wipawadee Wongsuwan . (2550). การพัฒนาต้นแบบหอเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนขนาด 300 วัตต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยศธนา คุณาทร , ณัฐ วรยศ , วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ , Yottana Khunatorn , Nat Vorayos , Wipawadee Wongsuwan . 2550. "การพัฒนาต้นแบบหอเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนขนาด 300 วัตต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยศธนา คุณาทร , ณัฐ วรยศ , วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ , Yottana Khunatorn , Nat Vorayos , Wipawadee Wongsuwan . "การพัฒนาต้นแบบหอเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนขนาด 300 วัตต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ยศธนา คุณาทร , ณัฐ วรยศ , วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ , Yottana Khunatorn , Nat Vorayos , Wipawadee Wongsuwan . การพัฒนาต้นแบบหอเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนขนาด 300 วัตต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.