ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สา
นักวิจัย : นัยนา นิยมวัน , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , สมศักดิ์ ไชยมงคล , สมชาย ยะกาศคะนอง , รมณีย์ หวังดีธรรม , เดโช ศรีวิจิต , บุญชู ลีลาขจรจิต , มนัส อาฒยะพันธ์ , Naiyana Niyomwan , Peesamai Jenvanitpanjakul
คำค้น : Chemical engineering , Engineering and technology , Newspapers , Paper industry , Paper mulberry , กระดาษ , กระดาษหนังสือพิมพ์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , หนังสือพิมพ์ , อุตสาหกรรมกระดาษ , ไม้สา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3988
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อเสนอโครงการเรื่อง กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สานี้ เป็นโครงการเสนอขอทุนอุดหนุนประเภทโครงการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลกรรมวิธีผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สาที่เป็น ไม้พื้นเมือง ปลูกง่าย โตเร็ว ให้เส้นใยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับผลิตเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการผลิตภายในประเทศ ต้องนำเข้าทั้งหมด โครงการศึกษาวิจัยนี้จะดำเนินการศึกษาทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี งบประมาณทั้งสิ้น 288,700 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536 การดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย การจัดหาและวิเคราะห์วัตถุดิบ การทดลองผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ การทดสอบวิเคราะห์และประเมินผลการทดลอง รวมทั้งการวิจารณ์ผลและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาให้ เกิดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป คณะวิจัยเป็นพนักงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมี ที่ปรึกษาทางวิชาการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน โครงการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมจากคณะ วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือทางด้านข้อมูลและตัวอย่างวัตถุดิบจากโครงการ หลวงป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการศึกษาวิจัยนี้ จะก่อให้เกิดการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษที่ใช้วัตถุดิบภายใน ประเทศ แทนการนำเข้ามูลค่าปีละ 3 พันล้านบาท และกระตุ้นให้เกิดการปลูกป่า เพื่ออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหมุนเวียนราวปีละ 100 ล้านบาท อีกด้วย Project Proposal on Newsprint from Papermulberry is submitted for the research grant. The objective of the project is to provide technical data on processing of newsprint from papermulberry, indigenous plant in Thailand which is easily cultivated and fast growing. Its pulp characteristics is suitable for newsprint production which now is totally imported. The Project is conducted on laboratory scale level within 3 years, starting from the fiscal year of 1997. Activities of the project consist of provision and analysis of raw materials, production processing in laboratory, testing, evaluation, and discussion. Recommendation will be made on the development for industrial utilization. Research team is from Thailand Institute of Scientific and Technological Research. Technical Advisers consist of experts from private sectors. Cooperation with the Faculty of Forestry, Kasetsart University, Equipment Center of Chulalongkorn University and Siam Pulp and Paer Co.,Ltd. in some experimental equipments and testing instruments and facilities will be organized. In addition, collaboration with the Royal Forestry Project, Chiang Mai fro raw materials will also be carried out. The economic and social impacts from this research project would bring about an investment on newsprint industry in which the value of imported product is three thousand millon baht per year. In addition, the project would encourage a reforestation programme for pulp and paer indstry with a value of 100 million baht a year.

บรรณานุกรม :
นัยนา นิยมวัน , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , สมศักดิ์ ไชยมงคล , สมชาย ยะกาศคะนอง , รมณีย์ หวังดีธรรม , เดโช ศรีวิจิต , บุญชู ลีลาขจรจิต , มนัส อาฒยะพันธ์ , Naiyana Niyomwan , Peesamai Jenvanitpanjakul . "กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.