ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
นักวิจัย : บรรจง มไหสวริยะ , ตรงธรรม ทองดี , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , สุธาสินี เกษมศานติ์ , ฟิลิป โอริส , Banchong Mahaisavariya , Trongtum Tongdee , Kriskrai Sitthiseripratip , Suthasinee Kasemsarn , Philip Oris
คำค้น : Bioengineering , Biomaterials , Biomedical Engineering , Dental implants , Dental materials , Engineering and technology , Rapid prototyping , Tomography , กระดูกขากรรรไกรล่าง , การบันทึกภาพด้วยรังสี , ทันตกรรมรากเทียม , ทันตวัสดุ , วิศวกรรมชีวการแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในประเทศไทยการรักษาทางทันตกรรมรากเทียมกำลังมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วย ที่สูญเสียฟันธรรมชาติ โดยเฉพาะในกรณีที่สูญเสียฟันในขากรรไกรล่างทั้งหมด และเนื่องจากการออกแบบโครงฟันปลอมติดแน่นที่มีรากเทียมเป็นตัวรองรับตลอดจน ชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ในงานทันตกรรมรากเทียมจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะทางกาย วิภาคของขากรรไกรล่างเป็นหลัก ดังนั้นการศึกษาหาค่าเฉลี่ยของตัวแปรในขากรรไกรล่างของคนไทยที่ใช้ในการออก แบบงานทางทันตกรรมรากเทียมจึงเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะนำไปสู่การผลิตชิ้นงาน ที่เกี่ยวข้องในการรักษาเพื่อใช้ภายในประเทศอีกทั้งยังเหมาะสมกับลักษณะของ ขากรรไกรคนไทย ปัจจุบันการออกแบบชิ้นงานทางการแพทย์ได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีการถ่ายภาพ รังสีคอมพิวเตอร์ ( computer tomography : CT) เข้ากับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ( computer aided design : CAD ) และนำไปใช้ในการออกแบบให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลมาทดสอบหาผลลัพธ์ก่อนการใช้งานจริงได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาหาขนาด รูปร่างมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบงานทางทันตกรรมรากเทียมของกระดูกขา กรรไกรล่างชนิดสูญเสียฟันธรรมชาติทั้งหมดของคนไทย โดยวิธีถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์ของกระดูกขากรรไกรล่างจากศพ (cadaveric femora) ร่วมกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในการวัดและสร้างภาพ 3 มิติ รวมถึงสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว(rapid prototyping : RP) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบชิ้นส่วนฟันปลอมที่เกี่ยวข้องในงาน ทันตกรรมรากเทียม Implant–supported prostheses in totally edentulous mandibular jaw play an important role in Thai patients who are not able to function with conventional denture. This treatment has been proved that the quality of life – function esthetic and psycho-social- can be elaborated. The success of dental implant is depended on biomechanical factors as well as proper matching between implant-prosthesis design and mandibular geometry. Thus, designing and manufacturing of implant-prosthesis for Thai patient require adequate information of the geometry and dimension of Thai mandibular jaw via specific computer program that can be utilized for the process of fabrication of the prototypes and manufacturing. The objectives of this research are to standardized, categorize and collect the parameters that are related for implant-prosthesis designing in Thai mandibular jaws. The method of this study is to scan 70 cadaveric totally edentulous mandibles with CT-scanner, transfer the data into digital format to the CAD systems for 3-D reconstruction , measure the anatomical parameters and then use statistical method to categorize and standardize the Thai totally edentulous mandibular jaws. From 3D-CAD model of each standard groups, the standardized anatomical totally edentulous mandibular jaw of Thais from the data base are fabricated by rapid prototyping machine (RPM) for designing and manufacturing the implant or prostheses.

บรรณานุกรม :
บรรจง มไหสวริยะ , ตรงธรรม ทองดี , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , สุธาสินี เกษมศานติ์ , ฟิลิป โอริส , Banchong Mahaisavariya , Trongtum Tongdee , Kriskrai Sitthiseripratip , Suthasinee Kasemsarn , Philip Oris . (2549). การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บรรจง มไหสวริยะ , ตรงธรรม ทองดี , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , สุธาสินี เกษมศานติ์ , ฟิลิป โอริส , Banchong Mahaisavariya , Trongtum Tongdee , Kriskrai Sitthiseripratip , Suthasinee Kasemsarn , Philip Oris . 2549. "การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บรรจง มไหสวริยะ , ตรงธรรม ทองดี , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , สุธาสินี เกษมศานติ์ , ฟิลิป โอริส , Banchong Mahaisavariya , Trongtum Tongdee , Kriskrai Sitthiseripratip , Suthasinee Kasemsarn , Philip Oris . "การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
บรรจง มไหสวริยะ , ตรงธรรม ทองดี , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , สุธาสินี เกษมศานติ์ , ฟิลิป โอริส , Banchong Mahaisavariya , Trongtum Tongdee , Kriskrai Sitthiseripratip , Suthasinee Kasemsarn , Philip Oris . การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.