ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนายางมะตอยผสมยางจากเศษยางรถยนต์เก่าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างสาธารณูปโภค

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนายางมะตอยผสมยางจากเศษยางรถยนต์เก่าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
นักวิจัย : วราวุธ ภัทโรพงศ์ , ธารินทร์ ศรีสุภัทรวนิช , ทวนทัน กิจไพศาลสกุล , ศักดิ์ คงสุวรรณ , พงษ์ธร แซ่อุย , Waravut Pattaropong , Pongdhorn Sae-oui
คำค้น : Asphalt , Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Polymers , Recycling (Waste, etc.) , Rubber , Tires , การนำกลับมาใช้ใหม่ , ยางมะตอย , ยางรถยนต์ , รีไซเคิล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3526
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปริมาณความต้องการยางรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ไทยได้ก่อให้เกิดความตระหนักในสภาพสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปียางรถยนต์ที่ใช้แล้วประมาณ 60,000 ตัน ที่ถูกทิ้งในที่ต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การกำจัดยางรถยนต์ที่ใช้แล้วด้วยการเผาหรือการฝังกลบนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ กันเนื่องจากวิธีการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การรีไซเคิลยางรถยนต์ที่ใช้แล้วจำนวนมากนี้จึงเป็นคำตอบที่ไม่อาจจะหลีก เลี่ยงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยางรถยนต์ที่ใช้แล้วสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและนำไปประยุกต์ ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ในด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ประกอบด้วย การตรวจสอบข้อมูลยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม การรีไซเคิลยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว พร้อมทั้งศึกษาเบื้องต้นถึงความเหมาะสมของการรีไซเคิลยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับปูผิวถนน วัสดุสำหรับถมคันกำแพง และวัสดุผสมสำหรับปูสระเก็บน้ำ โดยจะทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ จากวัตถุประสงค์ที่กล่าว สามารถแบ่งหัวข้อการวิจัยเป็นดังนี้ Recycling Technology of Used Rubber Tires รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีการรีไซเคิลยางรถยนต์ที่ใช้ แล้ว เพื่อสรุปหาวิธีการที่เหมาะสมซึ่งจะนำมาใช้เตรียมวัตถุดิบสำหรับการทดสอบใน โครงการนี้ Rubber Asphalt Composition วิเคราะห์คุณสมบัติขั้นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของยาง-แอสฟัลท์ เพื่อกำหนดแนวทางการผสมระหว่างผงยางและแอสฟัลท์ และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุผสมในการใช้ปูผิวถนนและปูพื้นสระเก็บน้ำ Embankment วิเคราะห์คุณสมบัติพื้นฐานของชิ้นยางรถยนต์ที่ใช้แล้วสำหรับใช้เป็นวัสดุถม แบบเบาและการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น การใช้เป็นวัสดุถมรองรับถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินอ่อน ผลสืบเนื่องที่คาดหวังจากผลการวิจัยในโครงการนี้คือ การให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมทางหลวง และกรมชลประทาน ให้มีความมั่นใจในความเหมาะสมของเทคโนโลยีนี้และมีความพร้อมในการจัดตั้ง หน่วยปฏิบัติการ เพื่อนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ทั่วประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน นอกจากเป็นการแสดงความรับผิดชอบของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากขยะยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ยังเป็นการนำของเหลือใช้มาเพิ่มคุณภาพของผิวถนน โดยทำให้ได้ถนนที่รถบรรทุกขนาดหนักวิ่งได้อย่างนิ่มนวล ลดเสียงที่เกิดขึ้น และทำให้ถนนมีอายุยาวขึ้นอีกหลายเท่าตัว เป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐในการดูแลรักษาถนน นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดจากการเก็บกักน้ำไม่ได้ การสร้างอ่างที่เก็บน้ำได้ทำให้ชาวชนบทมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี เป็นการแก้ปัญหาความยากจนให้กับชาวชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานที่ประสบ ปัญหาภัยแล้งปีแล้วปีเล่าอยู่ในขณะนี้ การวิจัยจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน โดยร่างรายงานฉบับสุดท้ายจะส่งภายในเดือนที่ 10 The increasing demand of rubber tires for vehicles in Thailand has posed a growing environmental concern. In Thailand, it is estimated that used rubber tires are deserted at a rate of 60,000 tons each year. The dump sites of used rubber tires are ideal breeding habitats for mosquitoes. The disposal of the used rubber tires by burning and landfill burying is no longer an acceptable solution as it brings about many long-term environmental problems. Recycling of this huge amount of used rubber tires is therefore a sensible solution that needs to be explored. With modern technology, a wide range of value added products could be processed from used rubber tires especially for applications in civil engineering construction industry. This research project aims to investigate the current data and status of used rubber tires and their recycling industry in Thailand. Preliminary study will be carried out to explore the feasibility on the recycling these rubber tires for use in the three areas of civil engineering applications. Cut rubber tires with asphalt hot-mix will be tested for road pavement, as lightweight filled material for soil embankment, and for reservoir lining, by laboratory models. Based on the objectives aforementioned, the research can be sreamlined into 3 major aspects as follows: Recycling Technology of Used Rubber Tires. A survey will be conducted on the current status of used rubber tires in Thailand and the existing recycling technology, with assessment leading to a suitable method which will be used to prepare required specimen for the entire project. Rubber Asphalt Composition. The study intends to determine the basic engineering properties of local rubber asphalt leading to a design guideline for commercial use of hot-mixed rubber asphalt for road pavement and reservoir lining applications. Embankment. The study aims to investigate the engineering characteristics and performance of used-rubber cutlets as a filling material for lightweight embankment such as road embankment over soft soil foundation. The outcome of this research project is expected to reveal the feasibility in Thailand and to provide general guidances for concerned state agencies, mainly the Office of Accelerated Rural Development, Department of Highways and the Royal Irrigation Department, in their implementation of this Technology. This will certainly benefit the country as the leading rubber exporting country. Aside from showing her responsibility in solving environmental problems related to her product, the outcome will definitely lead to a large-scale local application of used rubber tires in the industry. They will be used for better and more durable road construction, leading to a much lower road maintenance budget. The successful application of rubber asphalt as a water-tight lining material for reservoirs will lead to a year-round availability of water for daily consumption and farming, and therefore help alleviate poverty among poor villagers in the northeast of Thailand. The research period of this project is planned for 12 months with the draft final report to be submitted by Month 10th.

บรรณานุกรม :
วราวุธ ภัทโรพงศ์ , ธารินทร์ ศรีสุภัทรวนิช , ทวนทัน กิจไพศาลสกุล , ศักดิ์ คงสุวรรณ , พงษ์ธร แซ่อุย , Waravut Pattaropong , Pongdhorn Sae-oui . (2546). การพัฒนายางมะตอยผสมยางจากเศษยางรถยนต์เก่าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างสาธารณูปโภค.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วราวุธ ภัทโรพงศ์ , ธารินทร์ ศรีสุภัทรวนิช , ทวนทัน กิจไพศาลสกุล , ศักดิ์ คงสุวรรณ , พงษ์ธร แซ่อุย , Waravut Pattaropong , Pongdhorn Sae-oui . 2546. "การพัฒนายางมะตอยผสมยางจากเศษยางรถยนต์เก่าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างสาธารณูปโภค".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วราวุธ ภัทโรพงศ์ , ธารินทร์ ศรีสุภัทรวนิช , ทวนทัน กิจไพศาลสกุล , ศักดิ์ คงสุวรรณ , พงษ์ธร แซ่อุย , Waravut Pattaropong , Pongdhorn Sae-oui . "การพัฒนายางมะตอยผสมยางจากเศษยางรถยนต์เก่าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างสาธารณูปโภค."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
วราวุธ ภัทโรพงศ์ , ธารินทร์ ศรีสุภัทรวนิช , ทวนทัน กิจไพศาลสกุล , ศักดิ์ คงสุวรรณ , พงษ์ธร แซ่อุย , Waravut Pattaropong , Pongdhorn Sae-oui . การพัฒนายางมะตอยผสมยางจากเศษยางรถยนต์เก่าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างสาธารณูปโภค. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.