ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับงานด้านทันตกรรม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับงานด้านทันตกรรม
นักวิจัย : นฤภร มนต์มธุรพจน์ , สิริพร โตนดแก้ว , วิวาภร สุดแสวง , Naruporn Monmaturapoj , Siriporn Tanodekaew , Wiwaporn Soodsawang
คำค้น : Dental cements , Dental glass ionomer cements , Dental materials , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ , ซีเมนต์ทางทันตกรรม , ทันตวัสดุ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3301
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ประกอบด้วยส่วนที่เป็นผงของเนื้อแก้วประเภทฟลูออโร อลูมิโนซิลิเกตและส่วนที่เป็นของเหลวที่มีโพลิเมอร์/โคโพลิเมอร์ที่มีสมบัติ เป็นกรดเป็นส่วนประกอบ โดยส่วนประกอบทั้งสองนี้อาจจะผสมกันโดยอาศัยน้ำหรือไม่ใช้น้ำก็ได้ โดยทั่วไปไปแล้วกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย ในวงการทันตกรรมมากว่า 30 ปีแล้ว สืบเนื่องจากข้อดีหลายประการของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ เช่น สามารถยึดติดกับเนื้อฟันและโลหะได้ดี โดยไม่ต้องอาศัยตัวประสานเป็นตัวช่วยยึดระหว่างเนื้อซีเมนต์กับเนื้อฟัน ความสามารถในการปลดปล่อยฟลูออไรด์จากเนื้อวัสดุสู่ฟันเพื่อป้องกันฟันผุ มีค่าการขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่ใกล้เคียงกับเนื้อฟัน และความทนทานต่อแรงกดได้ดีในขณะที่มีความสามารถในการละลายที่ต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับวัสดุทันตกรรม แต่ข้อด้อยของวัสดุนี้คือความอ่อนไหวต่อความชื้นซึ่งอาจทำให้คนไข้รู้สึก เสียวฟัน อันเป็นข้อด้อยที่สามารถจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ถ้าหากมีการพัฒนาในลำดับต่อๆไป ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยต้องนำเข้าวัสดุทางทันตกรรมจากต่าง ประเทศเป็นจำนวนมากด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้มีความคิดริเริ่มที่จะผลิตวัสดุทางทันตกรรมขึ้นใช้เองภายในประเทศเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้คนไข้ได้ใช้วัสดุที่มีราคาถูกลงและได้คุณภาพ โดยงานวิจัยชิ้นนี้อาจจะเป็นฐานความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ให้แก่นักวิจัยใน ระดับประเทศและต่างประเทศต่อไป โดยโครงการที่เสนอนี้จะศึกษาความสามารถในการฟอร์มตัวเป็นแก้วของฟลูออโรอลู มิโนซิลิเกตกลาสที่จะนำมาใช้ผลิตเป็นกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์โดยเน้นที่ตัว สูตรและการเกิดโครงสร้างผลึกของแก้ว โดยศึกษาควบคู่ไปกับการผลิตโพลิเมอร์/โคโพลิเมอร์ซึ่งใช้เป็นตัวช่วยประสาน เพื่อให้เกิดกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่ดี ตลอดจนศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์และสมบัติเชิงกลของตัววัสดุเพื่อเป็นพื้นฐาน ก่อนการนำไปทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพในระยะต่อไป Glass ionomer cements (GIC) are made by combining a basic fluoroaluminosilicate glass and an acidic polymer/copolymer in either aqueous or non-aqueous system. GICs are successfully used as restorative materials in dentistry for over 30 years due to the excellence of chemical bonding to enamel and dentin, the ability to release fluoride, the equivalent thermal expansion coefficient to tooth structure, the high compressive strength and the low solubility. Although the tooth sensitive caused by moisture contamination and desiccation of GICs limits their use as filling, these shortcomings are possibly improved by further development of materials. In the past decades, the dentistry materials used in Thailand were mainly imported with a high cost. The development of dental materials in Thailand is then essential and necessary to reduce the amount of imported materials as well as to build up the knowledge in the field of biomaterials for our researchers. Therefore, the aim of this study is to investigate the glass formability of glass ionomer with respect to its composition and crystallization. The synthesis of acidic polymer/copolymer as the binder for cement forming is also studied. The ultimate aim is to develop glass ionomer cement capable of being used as restorative materials in dentistry. The properties of cement such as glass formability, solubility, setting and working time, and compressive strength must be taken into account in designing the suitable composition of cement before testing its biocompatibility.

บรรณานุกรม :
นฤภร มนต์มธุรพจน์ , สิริพร โตนดแก้ว , วิวาภร สุดแสวง , Naruporn Monmaturapoj , Siriporn Tanodekaew , Wiwaporn Soodsawang . (2552). การพัฒนาการผลิตไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับงานด้านทันตกรรม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นฤภร มนต์มธุรพจน์ , สิริพร โตนดแก้ว , วิวาภร สุดแสวง , Naruporn Monmaturapoj , Siriporn Tanodekaew , Wiwaporn Soodsawang . 2552. "การพัฒนาการผลิตไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับงานด้านทันตกรรม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นฤภร มนต์มธุรพจน์ , สิริพร โตนดแก้ว , วิวาภร สุดแสวง , Naruporn Monmaturapoj , Siriporn Tanodekaew , Wiwaporn Soodsawang . "การพัฒนาการผลิตไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับงานด้านทันตกรรม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
นฤภร มนต์มธุรพจน์ , สิริพร โตนดแก้ว , วิวาภร สุดแสวง , Naruporn Monmaturapoj , Siriporn Tanodekaew , Wiwaporn Soodsawang . การพัฒนาการผลิตไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับงานด้านทันตกรรม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.