ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร
นักวิจัย : รังสินี โสธรวิทย์ , Rungsinee Sothornvit
คำค้น : Agricultural chemistry , Biodegradable products , Biological sciences , Packaging , Paper , Plant biotechnology and related agricultural science , กระดาษ , กระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้ , บรรจุภัณฑ์ , บรรจุภัณฑ์กระดาษ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3220
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เป็นแหล่งสำคัญในการก่อให้เกิดของเสียจากการใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ สามารถย่อยสลายได้เช่นโพลิโพพิลีน และโพลิเอธิลีน สารโพลิเมอร์ตามธรรมชาติที่ย่อยสลายได้หลายชนิดเช่นฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีน และโพลิแซกคาไรด์ มีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นสารเคลือบสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม จุดประสงค์ของโครงการได้แก่การศึกษาศักยภาพของการพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ในการรักษาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร โดยมีเป้าหมายในการได้ข้อมูลองค์ประกอบ/สูตรที่ใช้ในการเคลือบ เทคนิคและวิธีเคลือบบนกระดาษที่สำเร็จ และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ สีของกระดาษเคลือบ การป้องกันการแพร่ผ่านของไอน้ำ และก๊าซออกซิเจน สมบัติทางแรงกล และการปิดผนึก เพื่อให้ทราบสมบัติของกระดาษเคลือบก่อนนำไปใช้ประโยชน์ จากนั้นคัดเลือกกระดาษเคลือบที่มีสมบัติที่เหมาะสมมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในการ รักษาคุณภาพผักและผลไม้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและการจำหน่าย ที่สภาวะในการเก็บรักษาต่างๆ การทดลองเริ่มจากการคัดเลือกสารโพลิเมอร์ตามธรรมชาติเช่นโปรตีนถั่วเหลือง เวย์โปรตีน แป้งหรือไฮโดรอกซิเมธิลเซลลูโลส รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ เช่นสารพลาสติไซเซอร์ สารลดแรงตึงผิว และสารกันน้ำ มาใช้ศึกษาเป็นสารเคลือบ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการเคลือบโดยใช้ลมร้อนให้ได้กระดาษเคลือบที่ใช้งานได้ เลือกการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์มาใช้ตลอดการทดลอง กระดาษเคลือบสูตรต่างๆ จะตรวจสอบสมบัติด้านต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น กระดาษเคลือบที่เหมาะสมจะนำมาใช้บรรจุผักและผลไม้สดเช่น กล้วย มะม่วง หน่อไม้ฝรั่ง หรือลำไย ที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ และตรวจสอบคุณภาพอาทิเช่น น้ำหนักที่สูญหายไป ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ความแน่นเนื้อ สารระเหยได้ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของกระดาษเคลือบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์แบบ ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและสามารถนำไปใช้ในด้านอื่นๆ เช่นบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการที่ประสบความสำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ลดการสูญเสียผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน ส่งผลต่อการส่งเสริมการส่งออกผลิตผล และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น The food and agricultural industries consider as the main disposal of non-degradable polypropylene and polyethylene-based packaging and coating materials. Various natural biodegradable polymers such as protein- and polysaccharide-based edible films can potentially serve as coating materials for environmental friendly packaging. The objectives of this study are to determine the potential of developing coating paper with biodegradable materials use as a package to maintain agricultural produce quality. The goals are to obtain the compositions/formula of coating materials, technique and method of successful coating on paper. Moreover, physical property, color of coated paper, water vapor and oxygen permeabilities, mechanical properties, sealing property of coated paper will be determined prior to application. Then selected suitable coated paper depending on its properties will be used as a package to maintain fruit and vegetable quality and shelf life during storage and marketing at various conditions. Natural polymers such as soy protein, whey protein, starch or hydroxymethylcellulose, includings other components; for instance, plasticizer, surfactant and hydrophobic materials will be used as different coating materials studied in this experiment. In addition, technique and method of coating using forced hot air will be explored to achieve the suitable coated paper. Completely randomized design will be chosen to conduct all experiments. Coated papers with different coating formulas will be determined their properties as mentioned previously. Suitable coated paper will cover fresh fruit and vegetable such as banana, mango, asparagus or longan in various storage temperatures and times and determine their qualities such as weight loss, total soluble solid, texture, volatile compound and sensory evaluation to verify the potential of coated paper. Analysis of variance (ANOVA) will perform to analyze all data at 95% confidence interval. The results will be presented in the international and national meetings and published in the well-known international and national journals. Coated paper with biodegradable materials will provide an environmental friendly packages for agricultural and food industries and might be for other applications such as medical package. Successful study will benefit the packaging and postharvest technologies. Reduction of fruit and vegetable loss after harvesting, especially tropical fruits will increase imported produces and the overall economy.

บรรณานุกรม :
รังสินี โสธรวิทย์ , Rungsinee Sothornvit . (2551). การพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รังสินี โสธรวิทย์ , Rungsinee Sothornvit . 2551. "การพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รังสินี โสธรวิทย์ , Rungsinee Sothornvit . "การพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
รังสินี โสธรวิทย์ , Rungsinee Sothornvit . การพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.