ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการแสดงออกของยีน RAG1 และ RAG2 ระหว่างการเกิดมะเร็งปากมดลูก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการแสดงออกของยีน RAG1 และ RAG2 ระหว่างการเกิดมะเร็งปากมดลูก
นักวิจัย : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร , Apiwat Mutirangura
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-MG-09-4304 , Cancer , Carcinogenesis , Cervix uteri , Clinical medicine , Gene expression , Genetic disorders , การแสดงออกของยีน , ปากมดลูก , มะเร็งปากมดลูก , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3157
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเกิดมะเร็งปากมดลูกอาศัยขบวนการที่สำคัญในระดับอณู 3 ประการคือ 1. การติดเชื้อ Human Papillomavirus (HPV) 2. การสอดแทรกของเชื้อ HPV เข้าสู่จีโนมมนุษย์ 3. การกลายพันธุ์ของเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของปากมดลูก มีความพยายามในการจะนำตัวบ่งชี้ทางอณูพันธุศาสตร์ของ HPV มาใช้วินิจฉัยเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งของปากมดลูกเพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับ การสืบหามะเร็งนั้น การตรวจหาทัยป์และการสอดแทรกของเชื้อ HPV ไม่สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้เพราะมีความหลากหลายของชนิดและลักษณะของการ สอดแทรก วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้คือศึกษาถึงยีนของมนุษย์ที่มีความสำคัญในการ เกิดการกลับรวมตัวเฉพาะที่ของดีเอ็นเอ เพราะน่าจะเป็นยีนที่สำคัญในขบวนการสอดแทรกของไวรัส และการกลายพันธุ์ของเซลล์ การศึกษาเบื้องต้นของคณะผู้วิจัยพบว่าสามารถตรวจพบการแสดงออกของยีน RAG1 และ RAG2 (ในสภาวะปกติมีความสำคัญในการทำให้เกิด V(D)J recombination ใน lymphocyte ที่กำลังพัฒนา) ในเนื้อมะเร็งปากมดลูกที่ติดเชื้อ HPV โดยได้พิสูจน์แล้วว่ายีนดังกล่าวตรวจพบในเซลล์มะเร็งไม่ใช่จาก infiltrated lymphocytes จาก 4 ใน 6 ราย เนื่องจากยีน RAG1 และ RAG2 เป็นยีนที่มีลักษณะคล้ายทรานโปซอน โดยมีหน้าที่ทำให้เกิดการกลับรวมตัว (recombination) ของดีเอ็นเอที่ตำแหน่งเฉพาะ ดังนั้นยีน RAG1 และ RAG2 จึงน่าจะมีความสำคัญต่อการเกิดการสอดแทรกของไวรัสและกลายพันธุ์ของเซลล์ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ 1. ศึกษาการแสดงออกและความสัมพันธ์ของยีนดังกล่าวกับการสอดแทรกของ HPV ในจีโนมของเซลล์มะเร็งปากมดลูก 2. พิสูจน์ว่ายีนดังกล่าวในเซลล์มะเร็งสามารถทำให้เกิดการกลับรวมตัวแบบ V(D)J ของดีเอ็นเอ 3. ศึกษาความน่าจะเป็นว่ายีนดังกล่าวสามารถใช้ตรวจวินิจฉัยเนื้อเยื่อก่อนเกิด มะเร็งปากมดลูก

บรรณานุกรม :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร , Apiwat Mutirangura . (2546). ศึกษาการแสดงออกของยีน RAG1 และ RAG2 ระหว่างการเกิดมะเร็งปากมดลูก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร , Apiwat Mutirangura . 2546. "ศึกษาการแสดงออกของยีน RAG1 และ RAG2 ระหว่างการเกิดมะเร็งปากมดลูก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร , Apiwat Mutirangura . "ศึกษาการแสดงออกของยีน RAG1 และ RAG2 ระหว่างการเกิดมะเร็งปากมดลูก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร , Apiwat Mutirangura . ศึกษาการแสดงออกของยีน RAG1 และ RAG2 ระหว่างการเกิดมะเร็งปากมดลูก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.