ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ไบโอลิชชิ่งในการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ไบโอลิชชิ่งในการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำ
นักวิจัย : ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , Paitip Thiravetyan
คำค้น : Bacterial leaching , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-38-06-SDM-20-03 , Copper sulfide , ทองแดงซัลไฟด์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , ไบโอลิชชิ่ง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำ โดย Thiobacillus ferrooxidans ในการศึกษาได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้ คือ 1. การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำโดย T. ferrooxidans ในระบบขวดเขย่า พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแร่ดังกล่าวโดย T. ferrooxidans คือ การใช้แร่ขนาดเล็กกว่า 150 ไมโครเมตร, ปริมาณแร่ 10 % pulp density, ใช้หัวเชื้อที่ไม่ปรับสภาพ 10 % , pH ที่เริ่มต้นของระบบเป็น 2.8 นอกจากนี้การเพิ่มอุณหภูมิ เป็น 37 องศาเซลเซียสไม่ทำให้เชื้อเจริญเติบโตลดลงและการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ทำให้การสกัดเร็วขึ้น ความเข้มข้นของทองแดงตั้งต้นมากกว่า 170 mg/L ทำให้เชื้อต้องมีการปรับตัว มีผลทำให้การสกัดในช่วงแรกช้า พบว่าสามารถใช้น้ำกลั่นเติมเหล็กเฟอร์รัสแทนสารอาหาร 9K เนื่องจากให้ผลการสกัดไม่แตกต่างกัน และการเติมเงิน 4 กรัม/กิโลกรัมแร่ ช่วยทำให้อัตราการสกัดเร็วขึ้นแต่ทว่าเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ 2. การศึกษาการดูดซับของจุลินทรีย์บนผิวตัวอย่างแร่ อัตราการดูดซับของเชื้อจุลินทรีย์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับ ระยะเวลาของการลิชชิ่ง โดย เข้าสู่สภาวะสมดุลย์ภายใน 30 นาที ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดูด ซับของจุลินทรีย์เกิดขึ้นอย่างสมดุลตลอดเวลาในกระบวนการไบโอลิชชิ่ง พบว่าความเข้มข้นสูงสุดของจุลินทรีย์บนตัวอย่างแร่ (Xm) เท่ากับ 1.2784x104 ไมโครกรัมโปรตีน/กรัมแร่ ค่าคงที่สมดุลย์ของการดูดซับ (Km) เท่ากับ 0.01978 มิลลิลิตร/ไมโครกรัมโปรตีน ข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะสามารถนำไปช้ในการลิชชิ่งในระดับ คอลัมน์ ซึ่งการศึกษาในคอลัมน์จะเป็นรูปแบบจำลองของ heap หรือ dump ซึ่งสามารถพัฒนาไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้ 3. การศึกษาการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำโดย T. ferrooxidans ในระบบคอลัมน์ การศึกษาในระบบคอลัมน์โดยใช้แร่ขนาด 500-1,180 ไมโครเมตร ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อและควบคุม pH ของระบบเป็น 2.8 ตลอดเวลา เปรียบเทียบการสกัดระหว่างสารละลายที่ใช้ชะเป็นน้ำกลั่นและสารอาหาร 9K พบว่า ระบบที่ไม่เติมเชื้อ อัตราสกัดในน้ำกลั่นในช่วงแรกจะช้ากว่าในสภาวะที่เติมเชื้อ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เชื้อที่มีอยู่ในธรรมชาติสามารถเจริญเติบโตเป็นผลให้อัตราการสกัดในระบบที่ ไม่เติมเชื้อเท่ากับระบบที่มีการเติมเชื้อ สำหรับอัตราการสกัดในสารอาหาร 9K โดย T. ferrooxidans จะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับในน้ำกลั่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจาโรไซต์จากเหล็กเฟอร์รัสซึ่งเป็นองค์ประกอบของสารอาหาร 9K จะไปจับที่ผิวของแร่ มีผลให้การสกัดทองแดงต่ำลง ในกรณีของน้ำกลั่นพบว่า แร่ทองแดงซัลไฟด์จะมีไพไรต์เป็นองค์ประกอบซึ่งจุลินทรีย์สามารถใช้เป็นแหล่ง พลังงานได้ มีผลให้อัตราการสกัดสูงกว่าในสารอาหาร 9K แต่เมื่อเวลาผ่านไป 120 วัน อัตราการสกัดในระบบที่ใช้น้ำกลั่นเริ่มสกัดได้ช้าลง อาจเนื่องจากซัลเฟอร์ที่เกิดขึ้นจากการออกซิไดซ์ไพไรต์ไปปกคลุมที่ผิวแร่ ส่งผลให้การสัมผัสระหว่างแร่กับจุลินทรีย์ลดลงซึ่งจะไปทำให้อัตราการถ่ายเท มวลลดลง จากการตรวจนับเชื้อในระบบคอลัมน์ พบว่าจุลินทรีย์ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่บนผิวแร่มากกว่าในสารละลาย บ่งชี้ว่ากลไกการลิชชิ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกลไกทางตรง 4. การศึกษาการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายทองแดงโดยวิธี Solvent extraction ในการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายทองแดงที่ได้จากกระบวนการไบโอลิชชิ่งโดย วิธี Solvent extraction จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 2 ขั้นตอนคือ extraction process และ stripping process ในขั้นตอนของ extraction process นั้นพบว่าอัตราส่วนของปริมาตรของสารละลายทองแดงที่ได้จากกระบวนการ ไบโอลิชชิ่ง กับปริมาตรของ LIX 984 ที่เหมาะสมเท่ากับ 2:1 ส่วนในขั้นตอนของ stripping process pH ที่เหมาะสมเท่ากับ 0.1 โดยวิธีนี้สามารถเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายทองแดงจาก 599.7 mg/L เป็น 31.49 g/L ซึ่งสามารถแยกโลหะทองแดงออกโดยวิธี Electrowinning ต่อไป

บรรณานุกรม :
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , Paitip Thiravetyan . (2540). การใช้ไบโอลิชชิ่งในการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , Paitip Thiravetyan . 2540. "การใช้ไบโอลิชชิ่งในการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , Paitip Thiravetyan . "การใช้ไบโอลิชชิ่งในการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540. Print.
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ , Paitip Thiravetyan . การใช้ไบโอลิชชิ่งในการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2540.