ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันคุณภาพดี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันคุณภาพดี
นักวิจัย : เฉลิมพล เกิดมณี , Chalermpol Kirdmanee
คำค้น : Biological sciences , BT-B-02-RT-BC-4903 , Elaeis guineensis Jacq. , Embryogenic callus , Palm oil , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant tissue culture , Sorbitol , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ , ความเข้มแสง , ซอร์บิทอล , ปาล์มน้ำมัน , วิธีชักนำราก , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เอมบริโอจีนิกแคลลัส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2785
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มี ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณต้นกล้าพันธุ์ดีของปาล์มน้ำมัน โครงการย่อยที่ 1 พบเทคนิคการชักนำให้เกิดเอมบริโอจีนิกแคลลัส โดยพบว่าเนื้อเยื่อพืชใบอ่อน เป็นเนื้อเยื่อที่สามารถชักนำการเกิดโซมาติกเอมบริโอได้ดีที่สุด สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีประสิทธิภาพในการชักนำให้เกิด เอมบริโอจีนิกแคลลัสคือ อาหารแข็งชักนำแคลลัส สูตร MS ที่เติมน้ำตาลซูโครส 3% ร่วมกับฮอรโมน Dicamba ความเข้มข้น 2.5 มก./ล. และกรดแอสคอร์บิค ความเข้มข้น 200 มก./ล. จากนั้นย้ายแคลลัสที่ได้มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรเดิมที่ลดความเข้นข้นของ Dicamba เป็น 0.5 มก./ล. ร่วมกับการเติม casein hydrolysate 1000 มก./ล. ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการชักนำให้เกิดเอมบริโอจีนิคแคลลัสขึ้นกับ ระยะพัฒนาการทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อพืช ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่เพาะปลูก จากผลงานวิจัยในโครงการนี้พบว่า การชักนำโซมาติคเอมบริโอชุดที่สองเป็นการเพิ่มปริมาณโซมาติกเอมบริโอที่ สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและได้ปริมาณมาก โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลกับอัตราการเพิ่มปริมาณของโซมาติกเอมบริโอคือการเติม น้ำตาลซอร์บิทอลความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ เทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ในการขยายต้นพันธุ์ดีของปาล์มน้ำมันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โครงการย่อยที่2 พบว่า ขั้นตอนการเตรียมเนื้อเยื่อพืชเพื่อให้ได้เนื้อเยื่อที่สะอาด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการฟอกฆ่าเชื้อให้สูงขึ้น โดยการฟอกด้วยสารละลายคลอกร็อกซ์และอัตราส่วนระหว่างจำนวนเมล็ด 25 เมล็ดต่อปริมาตรสารคลอร็อกซ์ 100 มิลลิลิตร นอกจากนี้การเติมสารจับใบในสารละลายคลอร็อกซ์สามารถช่วยลดเปอร์เซนต์การปน เปื้อนเชื้อ และไม่ส่งผลเสียกับอัตราการงอกของเมล็ดปาล์มน้ำมัน การพัฒนาเทคนิคในการชักนำรากเป็นขั้นตอนสำคัญและส่งผลโดยตรงกับอัตราการรอด ของต้นกล้าปาล์มน้ำมันภายหลังการย้ายปลูก จากผลงานวิจัยในโครงการนี้พบว่า อัตราการชักนำให้เกิดรากของต้นกล้าปาล์มน้ำมันขึ้นกับปัจจัยทางเคมีด้าน ฮอร์โมนในกลุ่มออกซิน และปัจจัยทางกายภาพด้านสภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการชักนำให้เกิดรากคือ NAA (?-naphthalene acetic acid) และความเข้มข้นที่เหมาะสมคือ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลสำคัญต่ออัตราการชักนำรากของต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเมล็ด (seedling) และต้นกล้าที่เจริญพัฒนามาจากโซมาติกเอมบริโอ (embryoid-derived shoot, EDS) ปัจจัยทางกายภาพได้แก่ photosynthetic photon flux density 1,500 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที และความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์150 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ทำให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันมีระบบรากที่สมบูรณ์ มีอัตราการรอดชีวิตหลังย้ายปลูกสูง การใช้วัสดุค้ำจุนมีอิทธิพลต่ออัตราการพัฒนารากของต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ พัฒนาจาก embryoid-derived shoot โดยพบว่า การใช้ vermiculite ร่วมกับฮอร์โมน NAA เพาะเลี้ยงภายในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มแสง (1,500 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที) และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง (150 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที) สามารถส่งเสริมการออกรากของต้นกล้าปาล์มน้ำมันได้ 47% และต้นกล้าที่ได้มีอัตราการรอดชีวิตภายหลังการย้ายปลูก 60-70%

บรรณานุกรม :
เฉลิมพล เกิดมณี , Chalermpol Kirdmanee . (2550). การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันคุณภาพดี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เฉลิมพล เกิดมณี , Chalermpol Kirdmanee . 2550. "การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันคุณภาพดี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เฉลิมพล เกิดมณี , Chalermpol Kirdmanee . "การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันคุณภาพดี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
เฉลิมพล เกิดมณี , Chalermpol Kirdmanee . การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันคุณภาพดี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.