ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในตระกูล Gramineae ที่เก็บจากพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในตระกูล Gramineae ที่เก็บจากพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทย
นักวิจัย : ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , Sansanalak Rachdawong
คำค้น : Biodiversity , Biological sciences , BT-B-06-XM-20-4401 , Endophytes , Gramineae , Grasses , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , ความหลากหลายทางชีวภาพ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , หญ้า , เชื้อรา , เอนโดไฟต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2737
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ราเอ็นโดไฟท์เป็นราที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชโดยการแทรกตัวอยู่ในช่อง ว่างระหว่างเซลของพืชไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติทางสรีรวิทยา และไม่ก่อให้เกิดโรคในพืชที่เข้าไปอาศัยอยู่ โดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์กับพืชเจ้าบ้านในลักษณะ mutaulism ราเอ็นโดไฟท์ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในส่วนของลำต้น กิ่ง ใบและช่อดอกของพืชเจ้าบ้าน มีความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยในการป้องกันศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงและสัตว์กินพืชนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความทนทานสภาวะแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสมให้กับพืชด้วย ได้มีการศึกษาราเอ็นโดไฟท์ในพืชหลายชนิดทั่วโลก แต่ในประเทศไทยยังมีการศึกษาในเรื่องนี้ไม่มากนัก งานวิจัยนี้จึงเป็นงานวิจัยในลำดับต้นๆ ของงานวิจัยเกี่ยวกับราเอ็นโดไฟท์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเก็บรวบรวมหญ้าชนิดต่างๆที่พบในพื้นที่ ตอนกลางของประเทศไทยและแยกการาเอ็นไฟท์จากหญ้าเหล่านี้ให้ได้เป็นเชื้อ บริสุทธิ์และอาจจะ identify เชื้อบ้างเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่สำคัญในงานนี้ ในงานวิจัยนี้เก็บตัวอย่างหญ้าได้ 197 ตัวอย่างจากพื้นที่ต่างๆประมาณ 10 ลักษณะพื้นที่ ซึ่งอยู่ใน 17 จังหวัดในภาคกลาง 1 จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สามารถแบ่งหญ้าทั้งหมดนี้เป็น 3 ตระกูลคือ Granmineae Cyperaceae และ Typhanaceae จำแนกหญ้าทั้ง 3 ตระกูลนี้ได้เป็น 39 genera และ 59 species ซึ่งหญ้าส่วนใหญ่อยู่ในตระกูล Gramineae และแบ่งตามลักษณะการปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์และที่อยู่อาศัยได้ 6 กลุ่มคือ หญ้าจากนาข้าว ได้แก่ Cyperus spp., Echinochloa spp., Oryza sativa, Leptochloa spp. หญ้าเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ Brachiaria spp., Panicum spp., Setaria spp., Pennisetum purpureum หญ้าสนามหรือหญ้าคลุมดิน ได้แก่ Cynodon spp.,Axonopus compressus, Zoysia mattrella หญ้าชายทะเล ได้แก่ Cenchrus echinatus Eragrosits spp. Sporobolus spp., Spinifex littoreus, Fimbristylis spp. หญ้าชอบที่ชื้นแฉะ ได้แก่ Cyperus spp., Leptochloa spp., Typha angustifolia หญ้าขึ้นในที่ดอน ได้แก่ Dactytoctenium aegyptium, Imperata cylindrica, Rhynchelytrum repens แยกราเอ็นโดไฟท์บริสุทธิ์จากหญ้าทั้งหมดนี้ได้ 464 isolates โดยเฉลี่ยพบราเอ็นโดไฟท์2-3 isolates ต่อหญ้าเจ้าบ้าน 1 ต้น ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มตามอัตราการเจริญเติบโต กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีอัตราการเจริญเติบโตปานกลาง(MG)มีจำนวน 173 isolates มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 13 วัน (เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี 7 ซม. บน ? x PDA) ราเอ็นโดไฟท์ที่จำแนกชนิดได้ในกลุ่มนี้ได้แก่ Penicillium spp. Alternaria spp., Curvularia spp. Cladosporium spp. Aspergillus spp. Bipolaris spp. ในเบื้องต้นพบว่าราในกลุ่มนี้ไม่มีความจำเพาะต่อชนิดของหญ้าเจ้าบ้าน (host specificity) ส่วนกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่เชื่อว่าเป็น true endophytes จะมีอัตราการเจริญเติบโตช้า (SG) มีจำนวน 291 isolates มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 25-40 วัน ราเอ็นโอไฟท์ที่พบได้แก่ Acremonium spp. และ Myriogenospora sp. ซึ่งราทั้ง 2 ชนิดนี้แยกได้จากหญ้าในกลุ่มหญ้าเลี้ยงสัตว์เท่านั้น ในเบื้องต้นยังไม่พบจากหญ้ากลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่าฤดูกาลที่เก็บตัวอย่างและ habitat ของหญ้ามีผลต่อจำนวนเอ็นโดไฟที่แยกได้ ในฤดูร้อนและหนาวจะแยกราเอ็นโดไฟท์ในกลุ่ม SG ได้มากกว่าราเอ็นโดไฟท์ในกลุ่ม MG อย่างมีนัยสำคัญส่วน hatibat ประเภทต่างๆและชิ้นส่วนของหญ้าที่นำมาใช้แยกราเอ็นโดไฟท์ไม่มีผลต่อจำนวนและ ชนิดของราเอ็นโดไฟท์ที่แยกได้

บรรณานุกรม :
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , Sansanalak Rachdawong . (2545). การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในตระกูล Gramineae ที่เก็บจากพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , Sansanalak Rachdawong . 2545. "การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในตระกูล Gramineae ที่เก็บจากพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , Sansanalak Rachdawong . "การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในตระกูล Gramineae ที่เก็บจากพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , Sansanalak Rachdawong . การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในตระกูล Gramineae ที่เก็บจากพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.