ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
นักวิจัย : ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda
คำค้น : Biological sciences , BT-B-07-RG-B8-4304 , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant molecular biology , Rice , ข้าว , ธาตุเหล็ก , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , แผนที่พันธุกรรม , โปรตีน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2698
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้าวเป็นธัญพืชที่สำคัญที่สุดเนื่องจากกว่าครึ่งของประชากรโลกบริโภคข้าว เป็นอาหารหลักการขาดธาตุอาหารหลักและอาหารรองที่สำคัญโดยเฉพาะโปรตีนและธาตุ เหล็กในข้าวขัดขาวเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้บริโภคข้าวเป็นอาหาร หลัก งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในการศึกษาพันธุกรรมพื้น ฐานเกี่ยวกับลักษณะทางคุณภาพด้านคุณค่าอาหารโดยเฉพาะ ปริมาณโปรตีนและธาตุเหล็กที่มีในข้าวกล้อง โดยการศึกษาได้มีการพัฒนาประชากรชั่วที่สอง ระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวหอมที่นิยมที่สุดในประเทศไทย และข้าวเจ้าหอมนิลที่เป็นข้าวที่มีโปรตีนและธาตุเหล็กสูงจากประเทศจีน เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมของปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนโดยใช้วิธีการ วิเคราะห์หาความสัมพันธุ์ระหว่างโมเลกุลเครื่องหมายซึ่งใช้สร้างแผนที่ทาง พันธุกรรมและลักษณะปริมาณโปรตีนและธาตุเหล็กในเมล็ด ประชากรดังกล่าวนอกจากสามารถใช้เพื่อศึกษาปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนแล้ว ยังสามารถใช้ในการศึกษาลักษณะที่น่าสนใจอื่น เช่น ขนาดความกว้างและความยาวของเมล็ด การแตกของข้าวตอก การสลายตัวของเมล็ดแป้งในด่าง การสร้างสีของเนื้อเยื่อพืช ความสูงของต้น และความทนต่อน้ำท่วม เป็นต้น ดังนั้นทางโครงการจึงได้ใช้โอกาส ศึกษาหาจำนวน และตำแหน่งบนจีโนมของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเหล่านี้ แผนที่ทางพันธุกรรมที่ได้จากประชากรชุดนี้สร้างจากการใช้โมเลกุลเครื่องหมาย จำนวน 114 เครื่องหมาย โดยมีระยะความยาวของแผนที่รวม 1,383.3 cM และมีระยะห่างระหว่าง โมเลกุลเครื่องหมายเฉลี่ย 12.1 cM สำหรับปริมาณโปรตีนพบว่ามี 4 จีโนมิกบล็อก ที่เกี่ยวข้อง โดยวางตำแหน่งบนโครโมโซม 1, 4, 6 และ 8 ส่วนปริมาณธาตุเหล็กนั้นพบว่ามี 3 จีโนมิกบล็อก ที่มีบทบาท คือ จีโนมิกบล็อก ที่อยู่บนโครโมโซม 3, 4 และ 11 ลักษณะการสลายตัวของเมล็ดแป้งในด่าง มี 2 จีโนมิกบล็อก บนโครโมโซม 1 และ 4 ที่มีผล ส่วนการแตกของข้าวตอกก็มี 3 จีโนมิกบล็อก บนโครโมโซม 1, 4 และ 6 ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการทนต่อน้ำท่วมพบว่ามี 8 จีโนมิกบล็อก บนโครโมโซม 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 และ 11 ที่มีผล ลักษณะการสร้างสีบนเนื้อเยื่อพืชนั้นพบว่า มี จีโนมิกบล็อก หลักอยู่บนโครโมโซม 4 และ 6 ขนาดความกว้างและยาวของเมล็ดมี จีโนมิกบล็อก ที่มีผลบนโครโมโซม 1, 3 และ 4 ส่วนลักษณะความสูงนั้น มี 2 จีโนมิกบล็อก บนโครโมโซม 1

บรรณานุกรม :
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . (2544). การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . 2544. "การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . "การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.