ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจการผลิตและบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจการผลิตและบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม
นักวิจัย : กิตติ เจิดรังษี , Kitti Cherdrungsi
คำค้น : Biological sciences , Food , Food industry and trade , Food science and technology , Halal food , MZ FD 42 004 , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาหารมุสลิม , อาหารฮาลาล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2671
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิต จำหน่าย และการบริโภค อาหารมุสลิมฮาลาล ในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม ได้แก่ จังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีเป้าหมายที่จะให้มีการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่นับถือศาสนาอิส ลามซึ่งเป็นหน่วยผลิตอาหารมุสลิมฮาลาลในปัจจุบันได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาสู่การผสิตเชิงอุตสาหกรรม คณะผู้ทำการวิจัยจึงได้จัดทำแแบบสอบถามแล้ว ออกสัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทำการผลิตอาหาร รวม 99 กลุ่ม จำแนกเป็น สงขลา 26 กลุ่ม, สตูล 14 กลุ่ม, ปัตตานี 24 กลุ่ม, ยะลา 15 กลุ่ม และ นราธิวาส 20 กลุ่ม ผลการสำรวจนำมาสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ นับถือศาสนาอิสลามในเขต 5 จังหวัดดังกล่าว จำแนกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ อาหารขบเคี้ยว เครื่องดื่มสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารพื้นบ้าน ขนาดของกลุ่มแม่บ้านมีตั้งแต่ขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกจำนวน 3 คน จนถึงขนาดใหญ่ซึ่งมีจำนวนสมาชิกถึง 106 คน ผลิตภัณฑ์อาหารจากแม่บ้านเกษตรกรบางกลุ่ม มีผู้รับไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านบ้างแล้ว โดยภาพรวมแล้วในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้สามารถ

บรรณานุกรม :
กิตติ เจิดรังษี , Kitti Cherdrungsi . (2543). การสำรวจการผลิตและบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติ เจิดรังษี , Kitti Cherdrungsi . 2543. "การสำรวจการผลิตและบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติ เจิดรังษี , Kitti Cherdrungsi . "การสำรวจการผลิตและบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
กิตติ เจิดรังษี , Kitti Cherdrungsi . การสำรวจการผลิตและบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.