ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905 :1 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก ( D 9 และ D12 desaturase)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905 :1 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก ( D 9 และ D12 desaturase)
นักวิจัย : ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ , Yuwapin Dandusitapunth
คำค้น : 37-06-0142 , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , Desaturase , Fatty acids , Gamma Linolenic Acid , Genetics , GLA , Mucor rouxii , tranformation , Unsaturated fatty acids , กรดแกมมาไลโนลีนิค , กรดแกมม่าลิโนเลนิก , กรดไขมัน , กรดไขมันไม่อิ่มตัว , การเพาะเลี้ยงและอาหารเพาะเชื้อ , การแสดงออกของยีน , ยีน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อณูพันธุศาสตร์ , เชื้อรา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กรดแกมม่าลิโนเลนิก (GLA) เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็น ที่เป็นองค์ประกอบของไขมันที่สำคัญในเซลเมมเบรนของ Mucor rouxii กรดแกมม่าลิโนเลนิกในราสร้างมาจากปฏิกิริยา desaturation ภายใน microsome โดยอาศัย เอ็นไซม์ desaturase 3 ชนิด คือ ?9 , ?12 และ ?6 desaturation งานวิจัยนี้ได้ทำการโคลนยีน ?9 และ ?12 desaturase จาก M. rouxii 24905 โดยอาศัยเทคนิค nested PCR ในการโคลนยีน ?9 desaturase พบว่ามีขนาด 1480 เบส ถอดรหัสเป็นกรดอะมิโน 452 ตัว และมี intron 2 ตำแหน่ง ลำดับกรดอะมิโนของ?9 desaturase มีคุณลักษณะคล้ายกับ ?9 desatirase ของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าที่ปลาย carboxyl group ของโปรตีนนี้มีลำดับกรดอะมิโนที่คล้ายกับ cytochrome b5 การแสดงออกของยีน ?9 desaturase ขึ้นอยู่กับระยะในการเจริญเติบโตของเซล และอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยง โดยถูกควบคุมอย่างน้อยในระดับ trancription ซึ่งสัมพันธ์กับองค์ประกอบของกรดไขมันของ M.rouxii 24095 สำหรับการโคลนยีน ?12 desaturase ได้ทำการโคลน cDNA ของยีน ?12 desaturase โดยใช้วิธี RT-PCR และ PACE พบว่ามีขนาด 1,188 เบส ถอดรหัสเป็นกรดอะมิโน 396 ตัว ลำดับกรด อะมิโนของ ?12 desaturase cDNA มีคุณลักษณะคล้ายกับ microsomal w-3 และ W-6 desaturase ของพืช ได้ทำการศึกษาการแสดงออกของยีน ?12 desaturase โดยการนำยีนที่โคลนได้ไปแสดงออกในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae พบว่ายีสต์ที่ได้รับยีนนี้สามารถผลิตกรดลิโลเลอิกได้ แสดงให้เห็นว่ายีนที่โคลนได้มีคุณสมบัติในการสร้างเอ็นไซม์ ?12 desaturase ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างกรดลิโนเลอิก ได้ทำการกลายพันธุ์ M.rouxii 24905 เพื่อหาสายพันธุ์ที่มีความผิดปกติของการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก โดยใช้ทั้งแสง UV และสาร MNNG เมื่อนำ mutant ที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมัน และศึกษาการแสดงออกของยีน desaturase โดยใช้วิธี Northern blot analysis พบว่า mutant บางตัว มีความผิดปกติของกระบวนการสร้างกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งอาจเกิดขั้นจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเติมพันธุ์ คู่ของกรดไขมันหรืออาจเกิดจากองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการสร้างกรดไขมัน การพัฒนาระบบส่งถ่ายยีนของ M.rouxii 24905 ได้พัฒนาระบบส่งถ่ายยีนโดยการ transform โปรโตพลาสต์ด้วยพลาสมิดที่มียีนที่ดื้อต่อยา phleomycin พบว่ามีความถี่ในการเกิด transformation เท่ากับ 7-10 transformants/106 protoplasts / 10 protoplasts/10 ?g DNA สามารถตรวจพบพลาสมิดใน transformant ทั้งในรูปของพลาสมิดแทรกเข้าไปใน genome และพลาสมิดอยู่เป็น extrachromosomal DNA และมีจำนวนชุดของพลาสมิดต่ำมาก และ transformant ที่ได้มีความไม่คงตัวสูง ยีน desaturase ราสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ และระบบ transformation ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษากระบวนการการสังเคราะห์กรดไขมันไม่ อิ่มตัวจำเป็นและอาจนำไปสู่การเพิ่มการผลผลิตกรดไขมันจำเป็นหรือผลิตกรด ไขมันไม่อิ่มตัวชนิดใหม่ได้

บรรณานุกรม :
ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ , Yuwapin Dandusitapunth . (2540). การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905 :1 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก ( D 9 และ D12 desaturase).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ , Yuwapin Dandusitapunth . 2540. "การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905 :1 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก ( D 9 และ D12 desaturase)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ , Yuwapin Dandusitapunth . "การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905 :1 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก ( D 9 และ D12 desaturase)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540. Print.
ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ , Yuwapin Dandusitapunth . การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905 :1 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก ( D 9 และ D12 desaturase). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2540.