ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับความหอมและสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวไทยบางพันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับความหอมและสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวไทยบางพันธุ์
นักวิจัย : สุกัญญา มหาธีรานนท์
คำค้น : 35 04 0091 , Biological sciences , Brown Planthopper , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Rice , Volatile organic compounds , ข้าว , ความหอม , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , สารอินทรีย์ , เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2524
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารอินทรีย์ที่เป็นสารระเหยซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกการต้านทานเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาลของข้าวศึกษาโดยสกัดสารระเหยจากใบและกาบใบของข้าว 3 พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ต้านทาน พันธุ์อ่อนแอ และพันธุ์อ่อนแอมาตรฐานตามลำดับคือ พันธุ์สุพรรณบุรี 90 พันธุ์สุพรรณบุรี 60 และพันธุ์ Tai chung Native 1 โดยวิธีการสกัดด้วยไอน้ำแบบง่าย และวิเคราะห์องค์ประกอบสารระเหยทั้งหมดในสารสกัดของข้าวแต่ละพันธุ์โดยใช้ เทคนิคควบแก๊สโครมาโตกราฟีและแมสสเปคโตรเมตรีที่ใช้คอลัมน์แบบแคปปิลลารี ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบสารระเหยในข้าวแต่ละพันธุ์ พบสารที่คาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลไกการต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ของข้าวพันธุ์ดังกล่าวได้แก่ benzyl alcohol, 2,3-difydroben-zofuran, 3-hexen-1-ol และ 3,7-dimethyl-2,6-octadienal ซึ่ง 3,7-dimethyl-2,6-octadienal เป็นองค์ประกอบสารระเหยที่พบมากในพืชตระกูลตะไคร้และมะนาว มีฤทธิ์ในการขับไล่ยุงและแมลงบางชนิด การทดสอบโดยชีววิธีถึงผลของสารสกัดและสารระเหยต่ออัตราการดูดกินน้ำเลี้ยง ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบว่าที่ความเข้มข้นมากกว่า 0.2 mg ต่อต้นข้าวขึ้นไป สารดังกล่าวทุกตัวมีผลในการลดอัตราการดูดกินน้ำเลี้ยงของเพลี้ยกระโดสี น้ำตาลยกเว้น 3-hexen-1-ol และสารที่ความเข้มข้นมากกว่า 1.0 mg ต่อต้นข้าว พบว่า benzyl alcohol และ 3,7-dimethyl-2,6-octadienal ให้ผลในการยับยั้งการดูดกินน้ำเลี้ยงของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและปรากฎมี จำนวนเพลี้ยตายถึง ร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย สารให้ความหอมของข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ศึกษาโดยสกัดสารระเหยจากเมล็ดข้าวกล้องด้วยไอน้ำแบบง่ายภายใต้ความดันต่ำ และวิธีการสกัดด้วยไอน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์แบบต่อเนื่อง วิเคราะห์หาองค์ประกอบสารระเหยทั้งหมดในสารสกัดโดยเทคนิคควบแก็สโครมาโตกรา ฟฟีและแมสสเปคโตรเมตรี ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบสารระเหยทั้งหมดของสารสกัดที่สดและมีกลิ่นหอม กับสารสกัดที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกลิ่นหอมหมดไป และสารสกัดจากข้าวขาวดอกมะลิเก่าที่เก็บไว้นาน พบองค์ประกอบที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับกลิ่นหอมของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ได้แก่ hexanal, nonanal, butyl acetate, diethyl carbonate, 1,4-dimethylbenzene, 7-octane-4-ol, 2-(2-propoxyethoxy) ethanol และ 2-acetyl-pyrroline การทดสอบกลิ่นของสารดังกล่าวโดยวิธีการดมโดยคณะผู้ทดสอบพบว่ามีเพียง 2-acetyl-pyrroline ที่มีกลิ่นเหมือนหรือใกล้เคียงกับกลิ่นของข้าวสุกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สารสังเคราะห์ 2-acetyl-1-pyrroline ที่ความเข้มข้น 0.1 และ 1.0 ppm ทดสอบกลิ่นโดยวิธีเดียวกัน พบว่า ผู้ทดสอบส่วนใหญ่ให้สารนี้มีกลิ่นเหมือนกลิ่นใบเตย เมื่อผสมสารดังกล่าวที่ความเข้มข้น 1.0 ppm กับข้าวหุงสุกพันธุ์กข 7 พบว่าผู้ทดสอบส่วนใหญ่ให้สารนี้มีกลิ่นเหมือนกลิ่นข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 นอกจากนี้ได้พัฒนาวิธีการสกัดสารหอม 2-acetyl-pyrroline ด้วยสารละลายกรด พบว่ามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการสกัดด้วยไอน้ำแบบเดิม และสามารถสกัดสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในปริมาณและความเข้มข้นระดับที่สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้ปริมาณตัวอย่างข้าว เพียง 1 กรัม

บรรณานุกรม :
สุกัญญา มหาธีรานนท์ . (2538). การศึกษาสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับความหอมและสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวไทยบางพันธุ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุกัญญา มหาธีรานนท์ . 2538. "การศึกษาสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับความหอมและสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวไทยบางพันธุ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุกัญญา มหาธีรานนท์ . "การศึกษาสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับความหอมและสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวไทยบางพันธุ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2538. Print.
สุกัญญา มหาธีรานนท์ . การศึกษาสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับความหอมและสารอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าวไทยบางพันธุ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2538.