ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม C18 ต่อการงอกของ sporangiospore ของ Mucor rouxii

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม C18 ต่อการงอกของ sporangiospore ของ Mucor rouxii
นักวิจัย : ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , Sansanalak Rachdawong
คำค้น : Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-06-NG-20-4601 , Sporangiospore , Unsaturated fatty acids , กรดไขมันไม่อิ่มตัว , การงอกใหม่ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่ม ตัวในกลุ่ม C18 (Polyunsaturated fatty acid, PUFA) ต่อการงอกของ sporangiospore ไปเป็น vegetative mycelium และ yeast-like cells ของ Mucor rouxii สายพันธุ์ ATCC 24905 และการควบคุมการแสดงออกของยีน ?9-, ?12-และ ?6desaturase (copy I และ II) ในระหว่างการงอกทั้ง 2 ลักษณะ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการงอกของ M. rouxii ในระดับเซลและโมเลกุล ซึ่งอาจใช้เป็นแบบจำลองสำหรับศึกษากระบวนการงอกของราก่อโรคที่เป็น dimorphic fungi ชนิดอื่นได้ ในสภาวะของการเลี้ยงที่เป็น aerobic สปอร์ของ M. rouxii จะงอกไปเป็นไมซีเลียม และเมื่อศึกษาการงอกของสปอร์ของ M. rouxii wild-type และ DM 65 ซึ่งไม่สามารถสร้างกรดไขมัน linoleic acid (C18:2 c9,12: LA) และ ? -linolenic acid (C18:3 c6,9,12: GLA) ได้ พบว่าในรา M. rouxii DM 65 สร้างสปอร์ช้ากว่าในสายพันธุ์ wild-type เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และปริมาณสปอร์ที่สร้างได้มีน้อยกว่าใน wild-type แสดงว่า LA (C18:2 c9,12) และ GLA น่าจะมีความสำคัญต่อการสร้างสปอร์อย่างมีประสิทธิภาพใน M. rouxii ในส่วนของการงอกพบว่าสปอร์ของ DM 65 งอกได้อย่างสมบูรณ์ในชั่วโมงที่ 14 ซึ่งใช้เวลามากกว่าในสายพันธุ์ wild-type ที่สามารถงอกได้อย่างสมบูรณ์ในชั่วโมงที่ 6 ของการเลี้ยง ในระหว่างการงอกของสปอร์รา DM 65 สัดส่วนของกรดไขมัน C18:2 (c6,9) เพิ่มสูงขึ้น และสูงที่สุดในช่วงที่เริ่มเกิดการสร้าง germ tube สอดคล้องกับใน wild-type ที่มีปริมาณ GLA สูงที่สุดในช่วงนี้เช่นกัน ซึ่งคาดว่า DM 65 อาจจะนำ C18:2 (c6,9) ไปใช้ทดแทนกรดไขมัน GLA และ LA (C18:2 c9,12) เพื่อให้การงอกสามารถเกิดได้อย่างสมบูรณ์ รูปแบบการแสดงออกของยีน ?9- ?12- และ ?6-desaturase ในระหว่างการงอกของสปอร์ของทั้ง 2 สายพันธุ์ เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการเพิ่มปริมาณของ LA (C18:2 c9,12) และ GLA ในระหว่างการงอก และถึงแม้ว่า DM 65 จะไม่สร้าง LA (C18:2 c9,12) และ GLA แต่พบว่าการแสดงออกของยีนเกิดขึ้นอย่างปกติ และการแสดงออกของยีน ?12- และ ?6-desaturase มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการงอก ในขณะที่ปริมาณการแสดงออกของ ?6-desaturase copy II ค่อนข้างคงที่ในทั้ง 2 สายพันธุ์ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการแสดงออกของยีน ?6-desaturase ในระหว่างการงอกของ DM 65 อาจบ่งบอกถึงความสามารถของเอ็นไซม์ ?6-desaturase ในการใช้ oleic acid (C18:1 c9) เป็น substrate เพื่อสร้าง linoleic acid (C18:2 c6,9) ที่มีตำแหน่งของพันธะคู่แตกต่างจาก LA (C18:2 c9,12) ใน wild type ซึ่งคาดว่า DM 65 ใช้ linoleic acid (C18:2 c6,9) ในระหว่างการงอก และพบว่าเมื่อเติม GLA หรือ LA (C18:2 c9,12) ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่าประสิทธิภาพการงอกของสปอร์ DM 65 เพิ่มสูงขึ้น เป็นการยืนยันบทบาทของ GLA และ LA (C18:2 c9,12) ที่มีความสำคัญต่อการงอก โดยมีบทบาทที่ต่างกันคือ LA (C18:2 c9,12) จะช่วยทำให้สปอร์ขยายขนาดได้ดีขึ้น (swelling process) ในขณะที่ GLA มีบทบาทสำคัญต่อ initiation of germ tube โดยตรง ส่วนสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาการงอกไปเป็น yeast-like cells คือสภาวะที่เลี้ยงในอาหารเหลว YPG ที่มีกลูโคส 10% (w/v) ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนบริสุทธิ์ พบว่าสปอร์จะเริ่มสร้าง bud ในชั่วโมงที่ 6-7 และมีสัดส่วนของ budding cell สูงสุดในชั่วโมงที่ 12 ของการเลี้ยง (82%) และลักษณะของเซลที่พบส่วนใหญ่จะเป็น multipolar budding cell และปริมาณของ saturated medium chain fatty acid (C10-C16) เพิ่มสูงขึ้น ตามการเจริญแบบ yeast-like ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณของ LA และ GLA ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการงอก และในขณะที่เป็น yeast-like cell นั้น saturated fatty acid (C10-C16 และ C18) เป็นองค์ประกอบหลักของเซล (80%) ในขณะที่พบ LA และ GLA ในปริมาณน้อย (1.5 และ 3 % ตามลำดับ) และพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของ C18:2 (c6,9) ในช่วงที่เซลส่วนใหญ่พร้อมที่จะสร้าง bud และลดลงทันทีเมื่อเกิดการ budding คาดว่า C18:2 (c6,9) อาจทำหน้าที่เป็น signaling molecule สำหรับ budding induction ซึ่งยังไม่เคยมีการรายงานในส่วนนี้มาก่อน การแสดงออกของยีน ?9- ?12- และ ?6-desaturase ในระหว่างการงอกไปเป็น yeast-like cell พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการแสดงออกของยีนทั้ง 4 ยีนเล็กน้อยในระหว่างการงอก แต่จะมีการแสดงออกเพิ่มขึ้นที่เห็นได้ชัดในระยะที่เซลขยายขนาดเต็มที่พร้อม ที่จะสร้าง bud (ชั่วโมงที่ 7) ในอาหาร YPG ที่มีกลูโคสต่ำจะ มีการแสดงออกของยีน desaturase ทั้ง 4 ยีนสูงกว่าในอาหาร YPG ที่มีกลูโคสสูง แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของกลูโคสมีผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีน desaturase และสภาวะที่เซลมีการเจริญแบบ yeast-like ได้ดีมีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์มากก็อาจมีผลต่อการแสดงออกของยีน desaturase ทั้ง 4 ยีนนี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีการแสดงออกของยีนที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับการลดลงของ LA และ GLA ในระหว่างการงอกแบบ yeast-like cells เปรียบเทียบบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่อการงอกไปเป็น mycelium และ yeast-like cells จะเห็นได้ชัดว่า LA และ GLA มีความสำคัญอย่างมากต่อการงอกไปเป็นไมซีเลียม ในสภวะที่เป็น aerobicโดยเฉพาะ GLA ที่ทำให้เกิด initiation of germ tube ของสปอร์ของ M. rouxii ในขณะที่ในการงอกแบบ yeast-like cell ในสภาวะที่เป็น anaerobic นั้น ไม่มีความจำเป็นต้องมีการสร้าง LA และ GLA ในปริมาณมาก แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมี LA และ GLA อยู่ในเซลเพื่อรักษา fluidity ของเซลเมมเบรนไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการงอกไปเป็น yeast-like cell ไม่มีการเปลี่ยนแปลง topology มากเหมือนกับการงอกไปเป็นไมซีเลียม และสภาวะของการเจริญแบบ yeast-like ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง PUFAs

บรรณานุกรม :
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , Sansanalak Rachdawong . (2549). การศึกษาบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม C18 ต่อการงอกของ sporangiospore ของ Mucor rouxii.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , Sansanalak Rachdawong . 2549. "การศึกษาบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม C18 ต่อการงอกของ sporangiospore ของ Mucor rouxii".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , Sansanalak Rachdawong . "การศึกษาบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม C18 ต่อการงอกของ sporangiospore ของ Mucor rouxii."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , Sansanalak Rachdawong . การศึกษาบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม C18 ต่อการงอกของ sporangiospore ของ Mucor rouxii. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.