ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก
นักวิจัย : สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน , Sudarat Jiamyangyuen
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-FM-26-4801 , Plant biochemistry , Plant biotechnology and related agricultural science , การงอกใหม่ , ข้าวกล้อง , ข้าวกล้องมันปู , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , สารต้านอนุมูลอิสระ , เมล็ดข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2455
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการงอกและระยะเวลาในการเพาะเมล็ดข้าวในขั้นตอน การทำให้งอกที่มีต่อกิจกรรมและปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและ ข้าวกล้องมันปู (ข้าวแดง) การทดลองทำได้โดยแช่ข้าวในน้ำ 6 ชั่วโมง รินน้ำทิ้ง และผันแปรระยะเวลาในการเพาะให้งอก เป็นเวลา 0,6,12, 24 และ 48 ชั่วโมง นำข้าวที่ได้ไปอบแห้งโดยตู้อบลมร้อน และนำไปวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดโดยใช้หลักการทำปฏิกิริยากับ Folin-Ciocalteu วิเคราห์ปริมาณโทโคฟีรอล โอริซานอล และวิตามินซี ด้วยเครื่อง HPLC ส่วน Radical scavenging activity หาได้จากการทำปฏิกิริยากับ DPPH radical จากนั้น นำข้าวงอกที่ได้ไปศึกษาสมบัติด้านกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัส การหุงต้มและรับประทาน และความชอบของข้าวงอกหุงสุก ผลการศึกษา พบว่าทั้งตัวอย่างควบคุมและข้าวงอก ข้าวแดงมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่า ข้าวกล้อง ข้าวทั้งสองชนิดมีปริมาณ ฟีนอลิคทั้งหมด โทโคฟีรอล ออริซานอล และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเพาะ แต่พบวิตามินซีน้อยกว่าข้าวควบคุม (ไม่ผ่านการงอก) เมื่อหุงสุก ข้าวงอกทั้งสองชนิดมีการขยายตัวของเมล็ดมากกว่าตัวอย่างควบคุม และมีระยะเวลาในการหุงลดลง ผลการทดสอบเนื้อสัมผัสโดยใช้เครื่อง Instron พบว่าข้าวงอกหุงสุกมีการดูดซับน้ำมากและมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มกว่า ตัวอย่างควบคุม ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสไม่สามารถแยกความแตกต่างด้านความหวานแต่สามารถ บ่งบอกได้ว่าข้าวงอกหุงสุกมีความนุ่มมากกว่าตัวอย่างควบคุม อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และความชอบรวม พบว่า ข้าวงอกที่เตรียมโดยการเพาะมากกว่า 12 ชั่วโมงได้คะแนนความชอบน้อยกว่าตัวอย่างควบคุม ดังนั้น การทำให้การงอกสามารถทำให้กิจกรรมและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าว สูงขึ้น แต่การเพาะให้เกิดการงอกมากกว่า 12 ชั่วโมง มีผลต่อความชอบของผู้ทดสอบเนื่องจากข้าวสุกมีการสูญเสียรูปทรงของเมล็ดและมี เนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มเกินไป

บรรณานุกรม :
สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน , Sudarat Jiamyangyuen . (2549). การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน , Sudarat Jiamyangyuen . 2549. "การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน , Sudarat Jiamyangyuen . "การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน , Sudarat Jiamyangyuen . การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.