ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์สาร Menisporopsin A จากรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 เพื่อวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อกับคาร์บอนเมตาโบลิซึมหลักและการจัดกลุ่มสาร Secondary metabolites

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์สาร Menisporopsin A จากรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 เพื่อวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อกับคาร์บอนเมตาโบลิซึมหลักและการจัดกลุ่มสาร Secondary metabolites
นักวิจัย : วศิมน เรืองเล็ก , Vasimun Ruanglek
คำค้น : Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-02-NG-BC-4902 , Carbon metabolism , Menisporopsin A , Menisporopsis theobromae BCC 4162 , คาร์บอนเมตาบอลิสม , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เชื้อรา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2446
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุลินทรีย์ในกลุ่มราที่พบในประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตสาร Secondary metabolites ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อก่อโรคที่หลากหลายได้แก่ เชื้อมาลาเรีย วัณโรค เชื้อรา และ ไวรัส การควบคุมราให้สังเคราะห์สาร Secondary metabolites ที่มีประโยชน์เหล่านี้ในปริมาณสูง ต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการเจริญของราและการ สร้างสาร รวมถึงความเชื่อมโยงภายในเมตาโบลิซึมระหว่างการเจริญและการสร้างสารในเชิง ปริมาณ งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมการสร้างสาร Secondary metabolite และการติดตามเมตาโบไลท์ที่ราสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา ความเชื่อมโยงกับวิถีเมตาโบลิซึม และนำไปสู่การศึกษาวิถีการสังเคราะห์ (Biosynthesis pathway) สารในเชิงปริมาณท้ายที่สุด เชื้อราสายพันธุ์ Menisporopsis theobromae BCC 4162 เป็นราที่สร้างสาร Menisporopsin A ซึ่งมีฤทธิ์ต้าน เชื้อมาลาเรีย และเชื้อราโรคพืช กระบวนการสร้างสารนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษาองค์ความรู้เบื้องต้น และสารเมตาโบไลท์ที่สำคัญต่อการสร้างสาร Menisporopsin A และเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่าง primary กับ secondary metabolites งานวิจัยนี้จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์สาร Menisporopsin A และการติดตามข้อมูลทางสรีระวิทยาในเชิงปริมาณ งานวิจัยในข้อเสนอโครงการนี้เบื้องต้นเป็นการศึกษาปัจจัยต่างๆที่เคยมี รายงานว่ามีผลต่อการสังเคราะห์สาร Secondary metabolites ต่างๆ ได้แก่ รูปแบบและขนาดของเชื้อตั้งต้น สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจน (C/N ratio) ผลของระดับความเข้มข้นของออกซิเจน ต่อการสร้างสารในกลุ่ม macrocyclic polylactone ปัจจัยเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามเมตาโบลิซึมของแต่ละสายพันธ์ การศึกษาเบื้องต้นนี้เพื่อต้องการเลือกปัจจัยที่ผลต่อการสร้างสาร Menisporopsin A อย่างมีนัยสำคัญ และติดตามเมตาโบไลท์ที่ราสร้างขึ้นภายในถังหมัก ในขณะเดียวกันก็ใช้เทคนิค Plackett Burman design เพื่อศึกษาผลกระทบของกลุ่มสารที่มีต่อการสร้าง Menisporopsin A ในเชิงสถิติ โดยแบ่งกลุ่มสารตามจุดเชื่อมต่อระหว่าง Secondary metabolite ประเภทต่างๆกับ Primary metabolites องค์ความรู้ที่ได้สามารถบอกถึงปัจจัยที่สามารถควบคุมกระบวนการสังเคราะห์สาร นี้หรือสารในกลุ่มได้ และจากการศึกษาเชิงสถิติร่วมกับข้อมูลจลศาสตร์และสรีระวิทยาจากถังหมัก สามารถนำมาใช้ประเมินวิถีการสังเคราะห์เบื้องต้นในส่วนที่เชื่อมต่อระหว่าง Primary และ Secondary metabolisms ทำให้ได้แนวทางการปรับเปลี่ยนปัจจัยเพื่อควบคุมการเพิ่มสัดส่วนการเปลี่ยน สับสเตรทไปเป็นสารที่ต้องการอย่างมีแบบแผนตามเมตาโบลิซึม และสามารถระบุปัจจัยหลักที่มีผลต่อการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ในระดับ เมตาโบลิซึม และสามารถเสนอแนะเพื่อจำแนกสารนี้ตามประเภทกลุ่มของ Secondary metabolite

บรรณานุกรม :
วศิมน เรืองเล็ก , Vasimun Ruanglek . (2551). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์สาร Menisporopsin A จากรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 เพื่อวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อกับคาร์บอนเมตาโบลิซึมหลักและการจัดกลุ่มสาร Secondary metabolites.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วศิมน เรืองเล็ก , Vasimun Ruanglek . 2551. "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์สาร Menisporopsin A จากรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 เพื่อวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อกับคาร์บอนเมตาโบลิซึมหลักและการจัดกลุ่มสาร Secondary metabolites".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วศิมน เรืองเล็ก , Vasimun Ruanglek . "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์สาร Menisporopsin A จากรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 เพื่อวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อกับคาร์บอนเมตาโบลิซึมหลักและการจัดกลุ่มสาร Secondary metabolites."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
วศิมน เรืองเล็ก , Vasimun Ruanglek . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์สาร Menisporopsin A จากรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 เพื่อวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อกับคาร์บอนเมตาโบลิซึมหลักและการจัดกลุ่มสาร Secondary metabolites. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.