ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษา G protein-subunit genes ในเชื้อรา Rhizoctonia solani ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกาบใบแห้งในข้าว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษา G protein-subunit genes ในเชื้อรา Rhizoctonia solani ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกาบใบแห้งในข้าว
นักวิจัย : พรเทพ ถนนแก้ว , Pornthap Thanonkeo
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-RG-12-4404 , G protein-subunit genes , G proteins , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant diseases , Rhizoctonia solani , Rice , Rice sheath blight , ข้าว , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เชื้อรา , โรคกาบใบแห้ง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2353
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและศึกษาคุณสมบัติบางประการ ตลอดจนการแสดงออกของ G protein ?- และ ?-subunit genes ในเชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุของโรคกาบใบแห้งในข้าว จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างต้นข้าวที่แสดงอาการของโรคและตัวอย่างดินในแปลง ปลูกข้าวที่พบการระบาดของโรคกาบใบแห้งจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี เมื่อนำมาคัดแยกเชื้อราด้วยเทคนิคการใช้เหยื่อล่อสามารถคัดแยกเชื้อราได้ ทั้งสิ้น 22 ไอโซเลต โดยเชื้อราไอโซเลตที่ 7, 21 และ 22 คือเชื้อรา R. solani เมื่อนำไปทดสอบความสามารถในการก่อโรคพบว่าไอโซเลตที่ 21 สามารถก่อโรคกาบใบแห้งในข้าวได้รุนแรงที่สุด จึงเลือกนำไปใช้ในการศึกษาคุณสมบัติบางประการของ G protein ?- และ ?-subunit gene ซึ่งผลการโคลนยีนและวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ G protein ?-subunit gene พบว่ามีความยาว 1,270 คู่เบส (ให้ชื่อเรียกยีนนี้ว่า Rga1) แปลรหัสไปเป็นกรดอะมิโนได้ 358 ตัว มีค่าคาดคะเนน้ำหนักโมเลกุลของโปรตีนประมาณ 41,135 ดาลตัน ค่าคาดคะเน pI ประมาณ 5.09 และพบส่วนของ GTP-binding domain บนลำดับกรดอะมิโนทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังพบบริเวณ myristoylation site และ pertussis-toxin ที่ปลาย N และปลาย C ของยีน เมื่อเปรียบเทียบลำดับกรดอะมิโนของ G protein ?-subunit gene จากเชื้อรา R. solani กับสิ่งมีชีวิตอื่นพบว่ามีความเหมือนและความคล้ายคลึงสูงประมาณ 67-84 เปอร์เซ็นต์ และ 80-91 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับลำดับกรดอะมิโนของ G protein ?-subunit gene จากเชื้อราก่อโรคพืช อาทิเช่น Ustilago maydis (gpa1), Collectotrichum trifolii (ctg1), Magnaporthe grisea (magB), Neurospora crassa (gna1) และ Cochliobolus heterostrophus (cga1) สำหรับผลการโคลนยีนและวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ G protein ?-subunit gene พบว่ามีความยาว 1,284 คู่เบส (ให้ชื่อเรียกยีนนี้ว่า Rbg1) แปลรหัสไปเป็นกรดอะมิโนได้ 370 ตัว มีค่าคาดคะเนน้ำหนักโมเลกุลของโปรตีนประมาณ 40,774.10 ดาลตัน ค่าคาดคะเน pI ประมาณ 6.31 พบส่วนของ WD-40 repeat domain บนลำดับกรดอะมิโนทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง และเมื่อเปรียบเทียบความเหมือนของลำดับกรดอะมิโนพบว่ามีความเหมือนประมาณ 65-77 เปอร์เซ็นต์ กับลำดับกรดอะมิโนของ G protein ?-subunit gene จากสิ่งมีชีวิตอื่น โดยเฉพาะในกลุ่มเชื้อราก่อโรคพืช อาทิเช่น Ustilago maydis (bpp1), Cryptococus neoformans (cpb1), Aspergillus nidulans (sfaD), Trichoderma atroviride (tgb1), Cryphonectria parasitica (cpgb1), Fusarium oxysporum (fgb1), Cochliobolus heterostrophus (cgb1) และ Magnaporthe grisea (mgb1) ผลการศึกษาการแสดงออกของ G protein ?- และ ?-subunit genes ในระยะต่างๆ ของการเจริญของเชื้อรา R. solani ด้วยเทคนิค RT-PCR พบว่า G protein ?- และ ?-subunit genes มีการแสดงออกมากในระยะ log phase ซึ่งแสดงให้เห็นว่า G protein ?- และ ?-subunit genes มีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการเจริญและพัฒนาการของเซลล์ และผลการทดสอบความสามารถในการก่อโรคกาบใบแห้งในต้นข้าวโดยเชื้อรา R. solani ที่คัดแยกได้ พบว่าเชื้อราที่เจริญในระยะ log phase และระยะ sclerotia มีแนวโน้มทำให้เกิดโรคได้รุนแรงกว่าเชื้อราที่เจริญในระยะอื่นๆ ผลการศึกษาที่ได้แสดงให้เห็นว่านอกจาก G protein ?- และ ?-subunit genes จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญของเชื้อราแล้ว ยังอาจมีบทบาทสำคัญในกระบวนการก่อโรคของเชื้อราด้วยเช่นกัน

บรรณานุกรม :
พรเทพ ถนนแก้ว , Pornthap Thanonkeo . (2547). การศึกษา G protein-subunit genes ในเชื้อรา Rhizoctonia solani ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกาบใบแห้งในข้าว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พรเทพ ถนนแก้ว , Pornthap Thanonkeo . 2547. "การศึกษา G protein-subunit genes ในเชื้อรา Rhizoctonia solani ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกาบใบแห้งในข้าว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พรเทพ ถนนแก้ว , Pornthap Thanonkeo . "การศึกษา G protein-subunit genes ในเชื้อรา Rhizoctonia solani ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกาบใบแห้งในข้าว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
พรเทพ ถนนแก้ว , Pornthap Thanonkeo . การศึกษา G protein-subunit genes ในเชื้อรา Rhizoctonia solani ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกาบใบแห้งในข้าว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.