ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการทำงานและคัดเลือกโปรโมเตอร์ยีนไวรัสตัวแดงจุดขาวเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างดีเอ็นเอพาหะสำหรับใช้ในเซลล์กุ้ง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการทำงานและคัดเลือกโปรโมเตอร์ยีนไวรัสตัวแดงจุดขาวเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างดีเอ็นเอพาหะสำหรับใช้ในเซลล์กุ้ง
นักวิจัย : ศราวุฒิ จิตรภักดี , Sarawut Jitrapakdee
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , BT-B-01-SG-14-4907 , Cell culture , Marine and freshwater biology , Penaeus monodon , White Spot Syndrome Virus , การเพาะเลี้ยงเซลล์ , กุ้งกุลาดำ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ไวรัสตัวแดงดวงขาว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2299
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โปรโมเตอร์ของยีนจากกลุ่ม non-structural (ORF27, ORF54, ORF71, ORF92, ORF98, ORF171), structural protein (ORF1, ORF31, ORF109, ORF153, ORF182) และ unknown gene (ORF75, ORF94, ORF115, ORF146) ทั้งหมด 15 ยีน จากไวรัสตัวแดงจุดขาว (white spot syndrome virus) ถูกแยกออกมาด้วยวิธี PCR และโคลนเข้าสู่ luciferase reporter plasmid เพื่อทดสอบความเข้มแข็งในเซลล์แมลงคือ Mel2 และ Sf9 จากการทดลองพบว่าโปรโมเตอร์ของยีนกลุ่มที่เป็น non-structural protein สามารถขับเคลื่อนการทำงานของ luciferase reporter gene ในระดับที่สูงต่ำแตกต่างกันโดยโปรโมเตอร์ของ OR98 มี activity สูงที่สุด ในขณะที่ ORF92 มี activity สูงรองลงมา ขณะที่โปรโมเตอร์ของ ORF27 และ ORF171 มี activity ปานกลาง ในทางตรงกันข้ามโปรโมเตอร์ของยีนในกลุ่ม structural protein และ unknown มี activity ที่ต่ำมากไม่เหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานพันธุวิศวกรรม โปรโมเตอร์ของยีน ORF27 (encodes DNA polymerase), ORF92 (ribonucleotide reductase large subunit, rr1), ORF98 (ribonucleotide reductase small subunit, rr2) และ ORF171 (chimeric thymidine-thymidylate kinase) ถูกคัดเลือกมาศึกษาโดยวิธี deletion analysis เพื่อพิสูจน์หา minimal promoter และหาลำดับนิวคลีโอไทด์ที่กำหนดความเข้มแข็งของโปรโมเตอร์แต่ละตัว จากการศึกษาพบว่าลำดับนิวคลีโอไทด์ที่มีลำดับของ TATA และลำดับนิวคลีโอไทด์ระหว่าง TATA กับ translational start site ของยีนทั้ง 4 ตัวมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการกำหนดความเข้มแข็งของการทำงาน การวิเคราะห์ด้วยวิธี electrophoretic mobility shift assay ยืนยันว่ามี transcription factor ที่พบทั้งในเซลล์ Mel2 และเซลล์ lymphoid organ จับกับลำดับนิวคลีโอไทด์ดังกล่าวและควบคุมขบวนการถอดรหัสพันธุกรรม Reporter plasmid อีก 4 ตัวถูกสร้างขึ้นมาจากพลาสมิด pIZ/V5-His ที่ได้ทำการดัดแปลงโดยใส่ยีน enhanced green fluoresecence protein (EGFP) เข้าไปที่ multiple cloning site และ OpIE2 โปรโมเตอร์ถูกแทนที่ด้วยโปรโมเตอร์ของยีนทั้ง 4 ตัว เป็นผลให้การแสดงออกของ EGFP ถูกควบคุมด้วยโปรโมเตอร์ของยีนทั้ง 4 ตัวโดยตรง หลังจากทำการ transfect reporter plasmid ทั้ง 4 ตัวเข้าสู่เซลล์ Sf9 และตรวจวัดการเรืองแสงสีเขียวภายใต้กล้อง confocal microscope พบว่า โปรโมเตอร์ของ ORF27, ORF92 และ ORF98 สามารถขับเคลื่อนการแสดงออกของ EGFP ได้โดยพบว่าความเข้มของสัญญาณต่างกันไปโดยโปรโมเตอร์ของ ORF92 และ ORF171 ใกล้เคียงกัน ในขณะที่โปรโมเตอร์ของยีน ORF98 ให้ความเข้มของสัญญาณเข้มที่สุดและใกล้เคียงกับโปรโมเตอร์ของยีน immediate early (ie1) ของ WSSV ดังนั้นโปรโมเตอร์ของยีน ORF98 มีศักยภาพในการใช้ควบคุมการแสดงออกของยีนที่สนใจจะศึกษาในเซลล์ Mel2 และเซลล์ Sf9

บรรณานุกรม :
ศราวุฒิ จิตรภักดี , Sarawut Jitrapakdee . (2551). การศึกษาการทำงานและคัดเลือกโปรโมเตอร์ยีนไวรัสตัวแดงจุดขาวเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างดีเอ็นเอพาหะสำหรับใช้ในเซลล์กุ้ง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศราวุฒิ จิตรภักดี , Sarawut Jitrapakdee . 2551. "การศึกษาการทำงานและคัดเลือกโปรโมเตอร์ยีนไวรัสตัวแดงจุดขาวเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างดีเอ็นเอพาหะสำหรับใช้ในเซลล์กุ้ง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศราวุฒิ จิตรภักดี , Sarawut Jitrapakdee . "การศึกษาการทำงานและคัดเลือกโปรโมเตอร์ยีนไวรัสตัวแดงจุดขาวเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างดีเอ็นเอพาหะสำหรับใช้ในเซลล์กุ้ง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ศราวุฒิ จิตรภักดี , Sarawut Jitrapakdee . การศึกษาการทำงานและคัดเลือกโปรโมเตอร์ยีนไวรัสตัวแดงจุดขาวเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างดีเอ็นเอพาหะสำหรับใช้ในเซลล์กุ้ง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.