ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าวและเชื้อโรคในระหว่างการเข้าทำลายโดยการ ตรวจสอบการรับและถ่ายทอดสัญญาณ ช่วงที่ 1 การจำแนก และหาลำดับเบสของยีน ethylene receptor and ethylene response factor ในข้าว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าวและเชื้อโรคในระหว่างการเข้าทำลายโดยการ ตรวจสอบการรับและถ่ายทอดสัญญาณ ช่วงที่ 1 การจำแนก และหาลำดับเบสของยีน ethylene receptor and ethylene response factor ในข้าว
นักวิจัย : ปาริชาติ เบิร์นส , Parichart Burns
คำค้น : Biological sciences , BT-B-02-RG-B1-4701 , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant diseases , Plant genetics , Plant hormones , Rice , ข้าว , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ฮอร์โมนพืช , เอทธิลีน , โรคพืช
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2242
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอทธิลีนเป็นฮอร์โมนพืชที่มีผลต่อกระบวนการต่างๆของพืช อาทิ การเจริญเติบโต การงอกของเมล็ด การสุกของผลไม้ การเหี่ยว และการตอบสนองต่อปัจจัยทางกายภาพ และชีวภาพ เช่น แมลง และเชื้อโรค การควบคุมกระบวนการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการควบคุมการสร้างเอทธิลีน การรับเอทธิลีน และการควบคุมการแปลรหัส ผ่านยีนที่ตอบสนองต่อเอทธิลีน เอทธิลีนจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่พืช หลังจากนั้นจะมีการส่งต่อสัญญาณ ดังกล่าว ผ่านการส่งกลุ่มฟอสเฟตไปตามลำดับ ซึ่งในที่สุดจะไปกระตุ้นให้พืชสร้างเอนไซม์ หรือสารที่ต่อต้านเชื้อนั้น ในทำนองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงตัวส่งสัญญาณ เช่น การทำมิวเตชั่น อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการต้านทานโรค ดังมีตัวอย่างในการทดลองกับมะเขือเทศ ยาสูบและอาราบิดอบสิส เนื่องจากความ ซับซ้อนของกระบวนการส่งสัญญาณ งานส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาเป็นส่วน ๆ เช่น การจำแนกยีนที่เกี่ยวข้อง การศึกษาการแสดงออก การศึกษาความสัมพันธ์ และการจับกันระหว่างโปรตีน ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากสภาพอากาศร้อนชื้น ลักษณะการปลูก ตลอดจน ลักษณะในบางสายพันธ์ที่ไม่ต้านทาน ทำให้ข้าวติดโรคหลายชนิด ซึ่งโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อ blast ก็เป็นโรคที่สำคัญและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงโรคหนึ่ง ในการศึกษานี้เราต้องการตรวจสอบความสัมพันธ์ของการเกิดโรคในข้าวกับการ แสดงออกของยีนที่ควบคุมการส่งสัญญาณโดยเน้นที่ยีน ethylene receptor และ ethylene responsive โดยเราจะใช้เชื้อ blast เป็นตัวแทนเชื้อโรค และเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในข้าวที่ต้านทาน และข้าวที่เป็นโรค การศึกษาจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง โดยช่วงที่ ๑ เราจะทำการจำแนกยีน ethylene receptor และ ethylene responsive ที่แสดงออกในระหว่างการเข้าทำลาย ผลของการศึกษาช่วงแรก และข้อมูลใหม่ๆ ทีได้รับจะนำมาใช้ในการกำหนดทิศทางของการศึกษาการแสดงออกของยีนในช่วงที่ ๒ และอาจรวมถึงการศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ และการจับกันระหว่างโปรตีนในข้าว

บรรณานุกรม :
ปาริชาติ เบิร์นส , Parichart Burns . (2549). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าวและเชื้อโรคในระหว่างการเข้าทำลายโดยการ ตรวจสอบการรับและถ่ายทอดสัญญาณ ช่วงที่ 1 การจำแนก และหาลำดับเบสของยีน ethylene receptor and ethylene response factor ในข้าว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปาริชาติ เบิร์นส , Parichart Burns . 2549. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าวและเชื้อโรคในระหว่างการเข้าทำลายโดยการ ตรวจสอบการรับและถ่ายทอดสัญญาณ ช่วงที่ 1 การจำแนก และหาลำดับเบสของยีน ethylene receptor and ethylene response factor ในข้าว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปาริชาติ เบิร์นส , Parichart Burns . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าวและเชื้อโรคในระหว่างการเข้าทำลายโดยการ ตรวจสอบการรับและถ่ายทอดสัญญาณ ช่วงที่ 1 การจำแนก และหาลำดับเบสของยีน ethylene receptor and ethylene response factor ในข้าว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ปาริชาติ เบิร์นส , Parichart Burns . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าวและเชื้อโรคในระหว่างการเข้าทำลายโดยการ ตรวจสอบการรับและถ่ายทอดสัญญาณ ช่วงที่ 1 การจำแนก และหาลำดับเบสของยีน ethylene receptor and ethylene response factor ในข้าว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.