ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์
นักวิจัย : รวี เถียรไพศาล , Rawee Teanpaisan
คำค้น : Bacteriocins , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-06-MG-18-4303 , Periodontitis , Prevotella nigrescens , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , แบคเทอริโอซิน , โรคปริทันต์ , ไนเกรสซิน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2218
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ที่มาของการศึกษา จากการค้นพบว่า Prevotella nigrescens ซึ่งเป็นเชื้อประจำถิ่นในช่องปาก มีความสามารถในการสร้างแบคทิริโอซิน สารนี้มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Porphyromonas gingivalis สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของโรคปริทันต์อักเสบ ทำให้เกิดแนวคิดในการการพัฒนาสารนี้มาใช้ป้องกัน หรือรักษาโรคปริทันต์อักเสบ อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลเกี่ยวกับแบคทิริโอซิน ของ P. nigrescens นี้มีจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาคุณสมบัติและกลไกการออกฤทธิ์ของสารนี้อย่างชัดเจน ก่อนจะนำไปใช้ได้ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของยีนและสารแบคทิริโอซิน ของ Pr. nigrescens โดยมีขั้นตอนในการศึกษา คือ 1) หาท่อนยีนในการสร้างสารนี้ 2) ศึกษาการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์ 3) สังเคราะห์และแยกสารแบคทิริโอซินให้บริสุทธิ์ และ 4) ศึกษาคุณลักษณะของแบคทิริโอซินที่แยกได้ในหลอดทดลอง ผลการศึกษา การศึกษานี้เป็นรายงานแรกที่ประสบความสำเร็จในการค้นพบท่อนยีนที่กำหนดการ สร้างแบคทิริโอซิน (ให้ชื่อว่า ไนเกรสซิน) ของ Pr. nigrescens ATCC 25261 และสามารถโคลนท่อนยีนนี้ใน Escherichia coli ได้ ท่อนยีนอยู่บนโครโมโซมของแบคทีเรียมีขนาด 5 kb จากการศึกษาการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์ พบการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์มีความยาว 4,868 bp ยีนประกอบด้วย 6 opening reading frames จากการแยกไนเกรสซินให้บริสุทธิ์ พบว่ามีขนาดโมเลกุล 41 kDa คาดว่าน่าจะเป็นโปรตีนใน frame ที่ 1 หรือ 3 และจากการศึกษาคุณลักษณะของไนเกรสซินที่แยกได้ in vitro พบว่า มีความคงตัวอยู่ระหว่าง pH 6.5-9.5 ทนต่อความร้อน สามารถถูกทำลายด้วย proteinase K แต่ทนต่อการย่อยด้วย pepsin A และมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียกรัมลบที่เป็น สาเหตุของโรคปริทันต์อักเสบได้แก่ P. gingivalis Tannerella forsythenensis Pr. intermedia และไม่พบความเป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากในทุกความเข้มข้นที่ทดสอบ สรุปผลการศึกษา จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาสารแบคทิริโอซินนี้มา ใช้ป้องกัน หรือรักษาโรคปริทันต์อักเสบ แผนงานวิจัยในอนาคต 1) พัฒนา gene expression system เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตสารแบคทิริโอซิน 2) ศึกษากลไกการทำงานของยีนและโปรตีน 3) ศึกษาความคงทนของสารแบคทิริโอซินต่อสภาวะในช่องปาก 4) ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการเตรียมสารแบคทิริโอซินไปใช้

บรรณานุกรม :
รวี เถียรไพศาล , Rawee Teanpaisan . (2545). การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รวี เถียรไพศาล , Rawee Teanpaisan . 2545. "การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รวี เถียรไพศาล , Rawee Teanpaisan . "การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
รวี เถียรไพศาล , Rawee Teanpaisan . การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.