ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฐานข้อมูลความทนแล้งในระบบฐานข้อมูล RiceGene Thresher

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลความทนแล้งในระบบฐานข้อมูล RiceGene Thresher
นักวิจัย : ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda
คำค้น : Databases , Drought-tolerant plants , Information storage, retrieval and management , Information, computing and communication sciences , ฐานข้อมูล , พันธุศาสตร์ , พืชทนแล้ง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1906
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาพันธุศาสตร์เกี่ยวข้องกับความทนแล้งในข้าวนั้นได้ทำต่อเนื่องกัน เป็นเวลายาวนาน ซึ่งผลการศึกษาสามารถที่จะระบุตำแหน่งของยีนในจีโนมซึ่งเกี่ยวพันธ์กับความสามารถในการทนแล้ง เนื่องจากการศึกษานั้นทำกันในประชากรที่แตกต่างกัน ดังนั้นการนำข้อมูลมารวมกันเพื่อที่จะได้ข้อสรุปทางพันธุศาสตร์ที่น่าเชื่อ ถือว่ายีนที่ควบคุมความทนแล้งมีความสัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะสำคัญอื่นๆ อย่างไร ปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวมีข้อมูลการศึกษาทาง พันธุศาสตร์ของความทนแล้งในสองประชากร คือ ประชากรของดับเบิลเฮบพลอยระหว่างสายพันธุ์ CT9993 x IR62266 และประชากรของลูกผสมกลับชั่วที่ 3 ของพันธุ์ IR64 ซึ่งถ่ายยีนทนแล้งจากพันธุ์ Azucena ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะทางสันฐานวิทยา สรีระวิทยา และลักษณะทางการเกษตร ซึ่งทำการศึกษาร่วมกับกรมวิชาการเกษตรไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996-2003 สำหรับโครงการที่เสนอนี้เป็น โครงการที่นำข้อมูลลักษณะต่างๆ ที่ตอบสนองต่อการขาดน้ำมารวบรวม และนำข้อมูลของ QTL ของลักษณะ ดังกล่าวมาสร้างเป็นฐานข้อมูลของลักษณะความทนแล้งในข้าวโดยประมวลเข้ากับ ข้อมูลลำดับเบสที่มีอยู่แล้วใน RiceGeneThresher ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเป็นสาธารณะให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะในแง่ของการหายีนที่เกี่ยวข้องของแต่ละลักษณะ การศึกษาการทำงานของกลไกความทนแล้ง หรือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ทนแล้ง

บรรณานุกรม :
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . (2548). การพัฒนาฐานข้อมูลความทนแล้งในระบบฐานข้อมูล RiceGene Thresher.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . 2548. "การพัฒนาฐานข้อมูลความทนแล้งในระบบฐานข้อมูล RiceGene Thresher".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . "การพัฒนาฐานข้อมูลความทนแล้งในระบบฐานข้อมูล RiceGene Thresher."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ธีรยุทธ ตู้จินดา , Theerayut Toojinda . การพัฒนาฐานข้อมูลความทนแล้งในระบบฐานข้อมูล RiceGene Thresher. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.