ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการหมักแบบอาหารแข็งโดยใช้ถังหมักแบบหมุน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการหมักแบบอาหารแข็งโดยใช้ถังหมักแบบหมุน
นักวิจัย : มณฑิรา นพรัตน์ , Montira Noparattana
คำค้น : Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , Bioreactors , BT-B-07-NG-B5-4405 , Fermentation , การหมัก , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1831
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การหมักแบบอาหารแข็ง หมายถึง การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บนอาหารแข็งในสภาวะที่ไม่มีน้ำอิสระ กระบวนการหมักแบบอาหารแข็งมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการ หมักแบบอาหารเหลว อาทิ เช่น โอกาสเกิดการปนเปื้อนในกระบวนการหมักน้อยเนื่องจากปริมาณความชื้นในระบบต่ำ ประสิทธิภาพในการผลิตต่อหน่วยปริมาตรของถังหมักสูงกว่า มีค่าใช้จ่ายในการสร้างถังหมักต่ำกว่าและกระบวนการหมักไม่ซับซ้อน ดังนั้นกระบวนการหมักแบบอาหารแข็งจึงมีศักยภาพสูงในการนำมาประยุกต์ใช้ใน ประเทศไทย อาทิเช่นในกระบวนการผลิตโคจิในอุตสาหกรรมการผลิตซีอิ๊ว อย่างไรก็ตามยังไม่มีการใช้ถังหมักขนาดใหญ่ในกระบวนการหมักแบบอาหารแข็งมาก นัก เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้และความเข้าใจในการออกแบบและขยายขนาดถังหมัก จากการสำรวจเอกสารพบว่าการถ่ายเทความร้อนภายในถังหมักเป็นปัญหาสำคัญซึ่ง เกิดขึ้นในระหว่างการหมักโดยเฉพาะในถังหมักขนาดใหญ่ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะพัฒนากระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง โดยพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายเทความร้อนในถังหมักแบบหมุน ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการออกแบบ การควบคุมถังหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการหมัก งานวิจัยนี้เลือกใช้ถังหมักแบบหมุนเนื่องจากมีศักยภาพในการขยายขนาดสูงกว่า ถังหมักชนิดอื่น นอกจากนี้จะศึกษาผลของอัตราการหมุนของถังหมักและอัตราการให้อากาศที่มีต่อ การถ่ายเทความร้อนและประสิทธิภาพการหมักเพื่อช่วยให้เข้าใจและควบคุมกระบวนการหมักได้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
มณฑิรา นพรัตน์ , Montira Noparattana . (2546). การพัฒนากระบวนการหมักแบบอาหารแข็งโดยใช้ถังหมักแบบหมุน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มณฑิรา นพรัตน์ , Montira Noparattana . 2546. "การพัฒนากระบวนการหมักแบบอาหารแข็งโดยใช้ถังหมักแบบหมุน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มณฑิรา นพรัตน์ , Montira Noparattana . "การพัฒนากระบวนการหมักแบบอาหารแข็งโดยใช้ถังหมักแบบหมุน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
มณฑิรา นพรัตน์ , Montira Noparattana . การพัฒนากระบวนการหมักแบบอาหารแข็งโดยใช้ถังหมักแบบหมุน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.