ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdh โดย bacteriophage

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdh โดย bacteriophage
นักวิจัย : วราภรณ์ วุฑฒะกุล , Varaporn Vuddhakul
คำค้น : Bacteriophages , Biological sciences , BT-B-06-MM-18-4302 , Clinical medicine , Mannital maltose agar , Medical genetics , Selective medium , Sporosarcina halophila agar , Vibrio hollisae , การถ่ายทอดยีน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , อาหารเลี้ยงเชื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Vibrio hollisae เป็นเชื้อสปีชีส์ใหม่ในกลุ่ม Vibrio ที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงเนื่องจากรับประทานอาหารทะเลสุกๆ ดิบๆ แต่มีรายงานการติดเชื้อนี้น้อยมาก เนื่องจากเชื้อไม่สามารถเจริญได้ในอาหาร TCBS และ MacConkey ที่ใช้แยกเชื้อในห้องปฏิบัติการทั่วไป ในการศึกษาครั้งนี้ได้นำอาหารเลี้ยงเชื้อ Mannital maltose agar และ Sporosarcina halophila agar มาปรับปรุงเป็น H agar เพื่อให้ประสิทธิภาพในการแยกเชื้อ โดยใช้น้ำตาล arabinose เป็นตัวบ่งชี้ (indicator) เนื่องจาก V.hollisae สามารถหมักน้ำตาล arabinose ทำให้นิคมที่เจริญบน H agar มีสีเหลือง แตกต่างจากเชื้ออื่นที่ไม่สามารถหมักน้ำตาล arabinose แต่การเติมสารยับยั้ง (inhibitor) เช่น taurocholic acid, potassium tellrite, deoxycholic acid, laury shlfate และ malachite green ลงใน H agar พบว่าไปลดจำนวน V. hollisae อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น H agar จึงเป็น differential midium แต่ไม่เป็น selective medium เมื่อใช้ H agar แยกเชื้อ V. hollisae จากอาหารทะเลทั้งหมด 448 ตัวอย่างแบ่งเป็น ปลา 191 ตัวอย่าง หอย 237 ตัวอย่าง ปู 13 ตัวอย่าง กุ้ง 4 ตัวอย่าง และกั้ง 3 ตัวอย่าง พบเชื้อที่สามารถหมักน้ำตาล arabinose แต่ไม่สามารถหมักน้ำตาล maltose ซึ่งเป็นคุณสมบัติของเชื้อ V. hollisae ในตัวอย่างหอยมากที่สุด คือ 197 สายพันธุ์ รองลงมาคือ ปลา 177 สายพันธุ์ ปู 11 สายพันธุ์ กั้ง 6 สายพันธุ์ และกุ้ง 1 สายพันธุ์ พบชื้อที่ให้ผลบวกกับการทดสอบชีวเคมี 29 สายพันธุ์ แต่เมื่อนำเชื้อไปตรวจยืนยันโดยวิธี PCR พบว่าให้ผลลบทุกสายพันธุ์ อย่างไรก็ตามพบผลบวก 1 ตัวอย่างในการทำ PCR โดยตรงจาก APW ซึ่งเป็น enrichment medium จากตัวอย่างปลาหัวอ่อน แต่ไม่สามารถแยกเชื้อได้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะพบเชื้อนี้ในประเทศไทย ถ้ามีการนำเทคนิคเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อ เช่น immunomagnetic technique มาใช้ อาจช่วยทำให้การแยกเชื้อประสบผลสำเร็จได้ ในการศึกษาครั้งนี้พบจีน tdh อยู่บนโครโมโซมของ V. hollisae สายพันธุ์มาตรฐานที่นำมาทดสอบ 11 สายพันธุ์ แต่ไม่พบบนพลาสมิด และพบว่าตำแหน่งของจีน tdh บนเชื้อทั้ง 11 สายพันธุ์อยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซม ซึ่งช่วยยืนยันสมมติฐานว่าจีน tdh น่าจะมีกำเนิดจาก V. hollisae และอาจถ่ายทอดไปยัง Vibrio species อื่นๆทาง bacteriophage อย่างไรก็ตามไม่สามารถตรวจพบจีนของ bacteriophage ทั้งบนโครโมโซมและพลาสมิดของเชื้อ V. hollisae สายพันธุ์มาตรฐานทั้ง 11 สายพันธุ์

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ วุฑฒะกุล , Varaporn Vuddhakul . (2544). การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdh โดย bacteriophage.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วราภรณ์ วุฑฒะกุล , Varaporn Vuddhakul . 2544. "การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdh โดย bacteriophage".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วราภรณ์ วุฑฒะกุล , Varaporn Vuddhakul . "การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdh โดย bacteriophage."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
วราภรณ์ วุฑฒะกุล , Varaporn Vuddhakul . การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdh โดย bacteriophage. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.