ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิต GnRH analogues เพื่อใช้กระตุ้นปลาทะเลวางไข่และการสืบพันธุ์ของปลาทะเล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิต GnRH analogues เพื่อใช้กระตุ้นปลาทะเลวางไข่และการสืบพันธุ์ของปลาทะเล
นักวิจัย : สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ , Sukanya Werawatgoompa
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , BT-38-06-API-09-02 , GnRH (Hormone) , GnRH analogues , Luteinizing hormone releasing hormone , Lutjanus argentimaculatus , Marine and freshwater biology , Marine fishes , Spawning , การวางไข่ , ปลากะพงแดง , ปลาทะเล , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ศึกษาการเจริญพันธุ์ของปลากระพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) พบว่าจากผลทางเนื้อเยื่อวิทยาของอวัยวะเพศของปลาที่อายุน้อยหรือปลาไม่ สมบูรณ์เพศจะเต็มไปด้วยเซลล์ที่เจริญไม่เต็มที่ (immature) เมื่อเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ ปลาบางตัวจะพัฒนาไปเป็นเพศผู้ อวัยวะเพศจะมี sperms ปลาบางตัวจะพัฒนาเป็นเพศเมีย ในกรณีที่ปลาพัฒนาเป็นเพศเมียจะพบ oocytes พัฒนาทุกระยะขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นปลาเจริญถึงขึ้นใด ถ้าปลาสมบูรณ์เพศ oocytes ก็จะพัฒนาถึงขั้นสูงสุด (advanced stage) มีจำนวนมากกว่า oocytes ที่อยู่ในขั้นต่ำ (immature stage) ถ้าปลาเจริญไม่เต็มที่ก็จะพบ oocytes พัฒนาถึงขั้นต่ำ เมื่อปลาสมบูรณ์เต็มที่และอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลาก็สามารถที่จะวางไข่และ ผสมพันธุ์ได้ เมื่อปลาได้รับฮอร์โมน E2 oocytes ไม่พัฒนาตามปกติ กล่าวคื oocytes พัฒนาจาก immature ข้ามระยะ mature ไปเป็นระยะ degenerate นอกจากพบการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศของปลาที่ได้รับ E2 แล้ว ยังพบโปรตีนชนิดหนึ่งในพลาสมาและอวัยวะเพศด้วย โปรตีนชนิดนี้ประกอบด้วย โปรตีน ฟอสโฟโปรตีน ไลโปโปรตีน และกลัยโคโปรตีน เรียกว่า ไวเทลโลจินิน (VTG) เมื่อนำโปรตีนนี้ไปทำให้บริสุทธิ์ด้วย hydroxyl-apatite และ Sephacryl S-300 columm แล้วนำไปหาน้ำหนักโมเลกุล โดยเทคนิค reducing SDS-PAGE พบว่า VTG มีน้ำหนักโมเลกุล 510 kd และเมื่อนำพลาสมาตัวอย่างของปลาที่ได้รับ E2 พลาสมาของปลาเพศเมียที่สมบูรณ์เพศ พลาสมาของปลาเพศเมียที่ไม่ได้รับ E2 และพลาสมาปลาเพศผู้ มาแยกด้วยกระแสไฟฟ้าโดยวิธี non-reducing SDS - PAGE พบว่าตัวอย่างพลาสมาแยกได้แถบโปรตีนเหมือนกัน แต่พบแถบโปรตีนในพลาสมาปลาเพศเมียที่ไม่ได้รับ E2 และพลาสมาปลาเพศผู้มีปริมาณน้อยกว่า เมื่อนำ VTG บริสุทธิ์ไปฉีดกระตุ้นกระต่ายให้สร้างแอนติบอดีแล้วนำไปพัฒนาเทคนิค ELISA แบบ sandwich พบว่าสัมประสิทธิ์การแปรปรวนของเทคนิคการวัดต่างชุดกันมีค่า 6.89%, 17.28% และ 10.22% สำหรับระดับค่าต่ำ ระดับค่ากลาง และระดับค่าสูงตามลำดับและนำไปวัดพลาสมา VTG เดือนละครั้งเป็นเวลา 1 ปี พบระดับ VTG มี 2 พีค มีค่า 22 มก/มล และ 8 มก/มล ในเดือนเมษายนและกันยายนตามลำดับ ได้พัฒนาเทคนิค competitive ELISA โดยใช้ monoclonal antibody สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณฮอร์โมน E2 พบว่า สัมประสิทธิ์การแปรปรวนของเทคนิคการวัดต่างชุดกันมีค่า 3.71%, 5.27% และ 11.51% สำหรับระดับค่าต่ำ ระดับค่ากลาง และระดับค่าสูง ตามลำดับ พบระดับพลาสมา E2 มี 2 พีค เช่นเดียวกับระดับ VTG มีค่า 2.2 นาโนกรัม/มิลลิลิตร และ 3.2 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ในเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายนตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่าพีคแรกของ VTG และ E2 เกิดที่เดือนเมษายนเหมือนกัน ส่วนพีคที่ 2 พบพีค E2 เกิดก่อนพีค VTG เมื่อศึกษาผลทางเนื้อเยื่อวิทยาของอวัยวะเพศพบว่าในเดือนเมษายนพบจำนวน oocytes ที่อยู่ระยะ immature stage มากกว่าระยะ advance stage ส่วนในเดือนกันยายนพบ oocytes อยู่ในระยะ advance stage มากกว่า immature stage ดังนั้นในพีคแรกจึงพบพีค VTG ซ้อนกับพีค E2 ในเดือนเมษายน และในพีคหลังจึงพบพีค E2 ก่อนพีค VTG เมื่อเปรียบเทียบดรรชนีการสืบพันธุ์กับระดับพลาสมา E2 และ VTG พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ได้ศึกษาองค์ประกอบกรดไขมันที่ประกอบด้วยคาร์บอน 15-22 ตัว ทั้งชนิดที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่มากกว่า 1 ตัว ในอวัยวะเพศที่ศึกษาดรรชนีการสืบพันธุ์ พบว่าปลาสมบูรณ์เพศมีเปอร์เซนต์กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่ประกอบด้วยคาร์บอน มากกว่า 18 ตัว และมีพันธะคู่มากกว่า 2 มีเปอร์เซนต์สูงกว่าอวัยวะเพศของปลาที่ไม่สมบูรณ์เพศ (immature) และของปลาเพศผู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าชนิดกรดไขมันที่พบในอวัยยะเพศของปลาที่สมบูรณ์ เพศอาจมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา oocytes เช่นอาจเป็นแหล่งสะสมอาหารสำหรับไข่ที่ถูกผสม หรือจำเป็นต่อการวางไข่ในฤดูผสมพันธุ์ จากการสังเคราะห์ Dala6 GnRH, Dala6Pro9 ethylamide GnRH, Dala6 Pro9 diethylamide GnRH, DTrp6 GnrH, DTrp6Pro9 ethylamide GnRH, DTrp6Pro9 diethylamide GnRH, Dleu6 Pro9 ethylamide GnRH แล้วฉีดปลากระพงขาววางไข่ พบว่า GnRH analogues ทุกตัวสามารถกระตั้นปลากระพงขาววางไข่และผสมติดได้มากกว่า 80% ขึ้นไป ส่วนในปลากระพงแดงไม่ได้ผล เพราะปลาไม่พร้อม ได้ทดสอบความคงทนของ GnRHa สังเคราะห์ พบว่า GnRHa ที่อยู่ในรูป diethylamide ไม่คงทน จากผลการวิจัยพอสรุปได้ว่า GnRHa สามารถกระตุ้นปลากระพงขาววางไข่ได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสังเคราะห์ GnRHa ให้อยู่ในรูป amide เพื่อเป็นการค้า

บรรณานุกรม :
สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ , Sukanya Werawatgoompa . (2540). การผลิต GnRH analogues เพื่อใช้กระตุ้นปลาทะเลวางไข่และการสืบพันธุ์ของปลาทะเล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ , Sukanya Werawatgoompa . 2540. "การผลิต GnRH analogues เพื่อใช้กระตุ้นปลาทะเลวางไข่และการสืบพันธุ์ของปลาทะเล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ , Sukanya Werawatgoompa . "การผลิต GnRH analogues เพื่อใช้กระตุ้นปลาทะเลวางไข่และการสืบพันธุ์ของปลาทะเล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540. Print.
สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ , Sukanya Werawatgoompa . การผลิต GnRH analogues เพื่อใช้กระตุ้นปลาทะเลวางไข่และการสืบพันธุ์ของปลาทะเล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2540.