ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคในเชิงการค้า

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคในเชิงการค้า
นักวิจัย : ประสาทพร สมิตะมาน , Prasartporn Smitamana
คำค้น : 37 03 0134 , Biological sciences , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant breeding , Reproduction , Strawberries , การขยายพันธุ์ , การปรับปรุงพันธุ์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สตรอเบอรี่ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ไหล , ไหลสตรอเบอรี่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาในการผลิตสตรอเบอรี่ของประเทศไทยที่สำคัญคือการขาดแคลนไหลสตรอเบอรี่ คุณภาพดีของผู้ปลูก การติดเชื้อไวรัสของไหลสตรอเบอรี่ที่ใช้ในการปลูกเพื่อเพิ่มผลิตผลสด และความต้องการพันธุ์สตรอเบอรี่พันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพดีกว่าพันธุ์เดิม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวโครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการในการขยายพันธุ์และผลิตไหลสตรอเบอรี่ในเชิงปริมาณ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า โดยได้พัฒนาวิธีการผลิตต้นกล้าสตรอเบอรี่ปลอดโรคโดยวิธีการเก็บต้นใน อุณหภูมิสูง 37 + 2o ซ. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนนำไหลมาตัดเนื้อเยื่อเจริญและเลี้ยงบนอาหารสงเคราะห์ เมื่อต้นอ่อนพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้ว นำมาเก็บต่อในตู้ควบคุมอุณหภูมิสูง 35o ซ. 6 สัปดาห์ นำมาตัดเนื้อเยื่อเจริญอีกครั้ง ต้นอ่อนที่ได้ในครั้งที่ 2 จะมีอัตราการปลอดโรคมากยิ่งขึ้น ในด้านอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงต้นอ่อนสตรอเบอรี่พบว่า อาหารสูตร PS เหมาะต่อการเพิ่มปริมาณต้นในสภาพห้องปฏิบัติการ และ modified MS เหมาะต่อการเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นกล้าก่อนย้ายปลูก ต้นกล้าจากห้องปฏิบัติการจะย้ายปลูกในสภาพควบคุมอุณหภูมิ 25 + 2o ซ. ในวัสดุปลูกที่ฆ่าเชื้อและบรรจุในกระบะเพาะเมล็ดขนาด 104 หลุม เป็นเวลา 3 - 4 วัน ก่อนย้ายมาเลี้ยงในสภาพเรือนเพาะชำอีก 14 - 17 วัน ต้นกล้าดังกล่าวเมื่อย้ายปลูกในสภาพแปลงจะมาอัตราการรอดตามมากกว่า 95 % การขนส่งต้นกล้าสามารถทำโดยระบบวางบนชั้นที่มีขนาดเท่ากับกระบะเพาะเมล็ด บรรทุกบนรถยนตร์ ซึ่งจะขนต้นกล้าได้เที่ยวละ 5,720 ต้น การผลิตไหลในสภาพแปลงได้ใช้พื้นที่ปลูกบนที่สูง ในสถานีของมูลนิธิโครงการหลวงพบว่าสามารถผลิตไหลได้แตกต่างกันตามพันธุ์สตรอ เบอรี่ พันธุ์ Tioga Selva และพันธุ์พระราชทานเบอร์ 50 จะได้ต้นไหล 142 + 12.57, 58 + 13.42 และ 67 + 8.3 ไหล/แม่พันธุ์ ตามลำดับ ซึ่งจะมากกว่าต้นที่เกษตรกรใช้ปลูกโดยทั่วไปที่จะได้ 75 + 8.53 ต้น/แม่พันธุ์ การทดลองผลิตไหลในสภาพพื้นที่ราบโดยการใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิ 25 ซ. ร่วมกับการใช้ GA3 พบว่ามีความเป็นไปได้ในการผลิต ที่ใช้ GA3 100 ppm. แต่เมื่อเทียบการลงทุนแล้วจะต้องใช้มากกว่าการผลิตบนพื้นที่สูง โครงการได้ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกพันธุ์สตรอเบอรี่พันธุ์ใหม่และได้ รับการส่งเสริมให้เป็นพันธุ์ที่ใช้บริโภคสดในมูลนิธิโครงการหลวง คือ พันธุ์ พระราชทานเบอร์ 50 ที่มีลักษณะผลใหญ่ รูปลิ่ม เนื้อในสีแดง กลิ่นหอม มีรสชาติดีกว่าพันธุ์เดิมที่ใช้ นอกจากนี้ยังได้ลูกผสมอีกหลายคู่ที่มีลักษณะที่แบ่งได้ตามลักษณะ คือ เหมาะต่อการบริโภคสด และเพื่อการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารที่เน้นขนาดผลปานกลางถึงเล็ก มีความแน่นเนื้อสูง เนื้อสีแดง อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองยังไม่เพียงพอต่อการสรุปผลใน เรื่องของพันธุ์ที่ได้จากลูกผสมจึงยังเป็นหัวข้อที่ต้องศึกษาต่อไปอีกระยะ หนึ่งจึงจะสามารถปล่อยพันธุ์ลูกผสมเข้าสู่ระบบการผลิตในเชิงการค้าได้

บรรณานุกรม :
ประสาทพร สมิตะมาน , Prasartporn Smitamana . (2540). การผลิตต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคในเชิงการค้า.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประสาทพร สมิตะมาน , Prasartporn Smitamana . 2540. "การผลิตต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคในเชิงการค้า".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประสาทพร สมิตะมาน , Prasartporn Smitamana . "การผลิตต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคในเชิงการค้า."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540. Print.
ประสาทพร สมิตะมาน , Prasartporn Smitamana . การผลิตต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคในเชิงการค้า. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2540.