ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร
นักวิจัย : สุเวทย์ นิงสานนท์ , Suwayd Ningsanond
คำค้น : Biological sciences , Food , Food science and technology , Health foods , Medicinal plants , MZ FD 42 037 , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สมุนไพร , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาหาร , อาหารเพื่อสุขภาพ , ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1567
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการสำรวจศักยภาพการผลิตอาหารจากพืชสมุนไพรใน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ตุลาคม 2542 ถึง กุมภาพันธ์ 2543 พบว่ามีกลุ่มผู้ผลิตอาหารจากพืชสมุนไพร 47 กลุ่มใน 16 จังหวัด โดยมีการใช้วัตถุดิบพืชสมุนไพร 28 ชนิด มูลค่ารวมประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี วัตถุดิบที่ใช้อยู่ในรูปวัตถุดิบสด 1,494 ตัน และวัตถุดิบแห้ง 271 ตัน วัตถุดิบที่ใช้มากที่สุด คือ ขิง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำหน่ายทั้งหมดมี 44 ชนิด มูลค่ารวมประมาณ 347 ล้านบาทต่อปี ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตและมีมูลค่าสูงสุด คือ ชาดอกคำฝอยผงสำเร็จรูป กลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคตยังดีอยู่ แต่ยังต้องการความช่วยเหลือในด้านเครื่องมือ เงินทุน การฝึกอบรม และการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในในการผลิตและขีดความสามารถในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 122 ตัวอย่าง พบว่ามีตัวอย่างที่ได้มาตรฐานด้านความชื้นและเถ้า คิดเป็นร้อยละ 66.4 และ 74.6 ตามลำดับ ส่วนการตรวจคุณภาพด้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ 77 ตัวอย่าง ทุกตัวอย่างไม่พบโคลีฟอร์มและอีโคไล แต่มีตัวอย่างเพียงร้อยละ 24.7 ที่ได้มาตรฐานในเรื่องจำนวนยีสต์และรา

บรรณานุกรม :
สุเวทย์ นิงสานนท์ , Suwayd Ningsanond . (2542). การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุเวทย์ นิงสานนท์ , Suwayd Ningsanond . 2542. "การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุเวทย์ นิงสานนท์ , Suwayd Ningsanond . "การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
สุเวทย์ นิงสานนท์ , Suwayd Ningsanond . การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.