ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของไทยโดยวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของไทยโดยวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิจัย : ประสาทพร สมิตะมาน , Prasartporn Smitamana
คำค้น : Biological sciences , BT-38-06-PPI-10-12 , Orchid culture , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , กล้วยไม้ , การปรับปรุงพันธุ์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1537
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กล้วยไม้ไทยมีการกระจายตัวกว้างในแหล่งธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมอย่างมาก ประเทศไทยเป็นแหล่งกล้วยไม้ที่สำคัญ จึงสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยนำลักษณะเด่นของ กล้วยไม้พื้นเมืองมาเป็นประโยชน์ เอื้องแซะเป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะเด่นหลายประการจึงได้นำมาเป็นต้นแบบในการ ศึกษาครั้งนี้ โดยรวบรวมจาก 4 แหล่ง ได้แก่ อ.แม่สะเรียง และ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน , อ. ขุนตาล จ. ลำปาง และ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ มีลักษณะทางสัณฐานส่วนใหญ่เหมือนกัน ยกเว้น สีของแผ่นปาก ส่วนลักษณะทางปริมาณมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันไม่สามารถนำมาแยกกลุ่มของ เอื้อ แซะที่รวบรวมได้จากแหล่งต่างกันได้อย่างเด่นชัด จึงใช้การวิเคราะห์รูปแบบไอโซไซม์ของเอื้องแซะ 4 แหล่ง รวม 32 ตัวอย่าง ร่วมกับ เอื้องเงินแดงและเอื้องแซะดอยปุย ด้วยระบบเอนไซม์ 6 ชนิด คือ Esterase Glutamate oxaloacetate transminase Malate dehydrogenase Shikimic dehydrogenase Glucose phosphate isomerase และ Leucine aminopeptidase พบว่า EST GOT MDH และ SKD แสดงแถบสีหลายรูปแบบ สามารถนำมาแยกความแตกต่างของประชากรเอื้องแซะออกจากเอื้องเงินแดง และเอื้องแซะดอยปุยได้อย่างเด่นชัด และสามารถแยกกลุ่มตัวอย่างของเอื้องแซะออกเป็น 4 กลุ่มตามแหล่งที่มา แต่ไม่สามารถแยกบางตัวอย่างของเอื้องแซะภายในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันออกจาก กันได้ สำหรับ GPI และ LAP ไม่แสดงแถบสีในบางตัวอย่างของเอื้องแซะจาก อ. เชียงดาว และ อ, ขุนตาล จากการศึกษาหาวิธีการสกัดดีเอ็นเอของเอื้องแซะ พบว่า วิธี CTAB เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เมื่อทำการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยทำการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี CTAB แล้วนำมาทำ PAPD ด้วย primer C07 C08 C22 C43 และ C44 แสดงแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 15 22 20 22 และ 27 แถบตามลำดับ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างตัวอย่างของเอื้องแซะได้ แต่ไม่สามารถแยกกลุ่มตัวอย่างของเอื้องแซะออกจากกันตามแหล่งที่มาได้ และไม่สามารถแยกประชากรของเอื้องแซะออกจากเอื้องเงินแดง และเอื้องแซะดอยปุย สำหรับ primer C51 ไม่แสดงแถบดีเอ็นเอ primer C48 แสดงแถบดีเอ็นเอแต่ไม่คมชัด และ primer C22 แสดงแถบดีเอ็นเอแต่มีจำนวนน้อย จากการพิจารณาความสัมพันธุระหว่างรูปแบบไอโซไซม์ และ RAPD สามารถพิสูจน์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างของเอื้องแซะจาก อ. แม่สะเรียงน่าจะมีแหล่งกำเนิดเดียวกับกลุ่มตัวอย่างของเอื้องแซะจาก อ.ปางมะผ้า และกลุ่มตัวอย่างของเอื้องแซะจาก อ .เชียงดาวน่าจะมีแหล่งกำเนิดเดียวกับกลุ่มตัวอย่างของเอื้องแซะจาก อ.ขุนตาล การใช้มวลชีวภาพไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ หรือ RAPD สามารถที่จะช่วยในการจำแนกกลุ่มของกล้วยไม้พื้นเมืองอย่างอื่นของไทยได้ดี เช่นกัน จึงน่าจะนำมาในการจำแนกกลุ่มกล้วยไม้ให้ชัดเจนมากกว่าอาศัยลักษณะทางสัณฐาน เพียงอย่างเดียว การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ของกล้วยไม้พบว่ายังไม่สามารถที่จะชักนำให้เป็นต้น ที่สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อจำกัดที่โปรโตพาสต์และเซลล์ของกล้วยไม้มีการ พัฒนาการที่ช้ามาก อย่างไรก็ตามได้พบปัจจัยที่จะชักนำให้เกิดเป็นแคลลัสที่สมบูรณ์ได้ การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้พื้นเมืองในการปรับปรุงพันธุ์นั้นพบว่าสามารถทำ ได้ดี โดยต้องนำวิธีการเพาะเลี้ยงเม็ดอ่อนมาใช้ร่วมด้วย ลูกผสมที่ได้มีลักษณะที่เด่นกว่าพ่อแม่ ในแง่ของการมีทรงดอก สี และความหอม รวมทั้งอายุการบานที่นานมากขึ้นมาก นอกจาก ลูกผสมบางบางคู่ เช่น Den. Pajchima, Den. Prasartporn พบว่ามีลักษณะที่ต้นเตี้ย ช่อเป็นระเบียบและมีดอกถี่จึงเหมาะต่อการเป็นไม้กระถางที่ดี สำหรับคู่ผสมอื่น Den. Sinsuwan จะมีจุดเด่นในด้านของสีที่แปลกกว่ากลุ่มอื่นและช่อยาว แต่ข้อด้อยที่ก้านช่ออ่อนจึงต้องพัฒนาต่อไปอีก

บรรณานุกรม :
ประสาทพร สมิตะมาน , Prasartporn Smitamana . (2541). การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของไทยโดยวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประสาทพร สมิตะมาน , Prasartporn Smitamana . 2541. "การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของไทยโดยวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประสาทพร สมิตะมาน , Prasartporn Smitamana . "การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของไทยโดยวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
ประสาทพร สมิตะมาน , Prasartporn Smitamana . การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของไทยโดยวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.