ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ไม่ไวแสงโดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ไม่ไวแสงโดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง
นักวิจัย : วราภรณ์ แสงทอง , Varaporn Sangtong
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-RG-23-4705 , Molecular marker-assisted backcrossing , Photoperiod Insensitivity , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , การปรับปรุงพันธุ์ , ข้าวเหนียว กข6 , จีโนไทป์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1534
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ให้ไม่ไวแสงโดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing มีพันธุ์รับ (recipient parent) คือข้าวพันธุ์ กข 6 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง และมียีโนไทป์เป็น Hd1Hd1 ส่วนพันธุ์ให้ (donor parent) คือข้าวพันธุ์ Taichung 65 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง และมียีโนไทป์เป็น hd1hd1 โดยที่ target gene คือ อัลลีลด้อย hd1 อยู่บนโครโมโซมที่ 6 ที่ 54.1 cM อัลลีลด้อย hd1 ทำหน้าที่ควบคุมข้าวให้ออกดอกโดยไม่ตอบสนองต่อช่วงแสงซึ่งอัลลีลด้อย hd1 ได้มาจากข้าวพันธุ์ Taichung 65 โครงการนี้ทำการผสมกลับ 5 ชั่ว และผสมตัวเองจำนวนหนึ่งครั้งจึงได้ต้น BC5F2-51-501-6211-2320-414 ที่มียีโนไทป์เป็น hd1hd1 ส่วน flanking marker จำนวน 2 ตำแหน่ง และ background marker จำนวน 144 ตำแหน่งมียีโนไทป์เป็น homozygous สำหรับอัลลีลของ กข 6 ทุกตำแหน่ง นอกจากนี้เมื่อศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีน Hd1/hd1 ซึ่งเป็นยีนหลักที่ควบคุมลักษณะการตอบสนองต่อช่วงแสงในเรื่องการออกดอกของ BC4F2-51-501-6211-2320 พบว่าอัตราส่วนฟีโนไทป์และอัตราส่วนยีโนไทป์ของ Hd1/hd1 ใน BC4F2-51-501-6211-2320 เป็นไปตามกฎข้อที่ 1 ของเมนเดล และพบว่าต้น BC4F2-51-501-6211-2320 ที่ออกดอกได้ในสภาพวันยาวซึ่งเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงมียีโนไทป์เพียงแบบ เดียวคือ hd1hd1 แสดงว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ต้นข้าว กข 6 ไม่ไวต่อช่วงแสง อีกส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ทดสอบผลผลิตเบื้องต้นของสายพันธุ์ BC3F3 ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงซึ่งได้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์นี้ในฤดูนาปี 2550 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวสารของสายพันธุ์ข้าว กข 6 ไม่ไวต่อช่วงแสงที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ คือ BC3F3-51-501-6211-1955 (hd1hd1) กับ ข้าวไวต่อช่วงแสงพันธุ์ กข 6 เดิมพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ คำสำคัญ: ข้าว การตอบสนองต่อช่วงแสง การถ่ายทอดทางพันธุกรรมยีน Hd1/hd1 การปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (molecular marker-assisted backcrossing) ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวสาร

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ แสงทอง , Varaporn Sangtong . (2550). การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ไม่ไวแสงโดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วราภรณ์ แสงทอง , Varaporn Sangtong . 2550. "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ไม่ไวแสงโดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วราภรณ์ แสงทอง , Varaporn Sangtong . "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ไม่ไวแสงโดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
วราภรณ์ แสงทอง , Varaporn Sangtong . การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ไม่ไวแสงโดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.