ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก
นักวิจัย : กล้าณรงค์ ศรีรอต , Klanarong Sriroth
คำค้น : Biological sciences , BT-B-02-RM-B9-4702 , Cooked rice , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Rice grain , ข้าวสาร , ข้าวหุงสุก , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เมล็ดข้าวสาร
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1447
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หัวใจสำคัญที่สุดของงานพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าวให้ประสบ ความสำเร็จ ทั้งในรูปของเมล็ดข้าวหรือฟลาว ไม่เพียงแต่อาศัยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการแข่งขันกันในด้านการ ตลาดเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพดีอีกด้วย ในความเป็นจริงเมล็ดข้าวมีคุณภาพที่แปรปรวนมากซึ่งเป็นผลมาจากพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก การปลูก การเก็บเกี่ยวและการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว โดยความแปรปรวนของคุณภาพของเมล็ดข้าวนั้นนำไปสู่ความยากในการควบคุมคุณภาพ ของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้ จึงส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความไม่สม่ำเสมอและไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภค งานนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีกายภาพ ของเมล็ดข้าวสาร (ในรูปของฟลาว) ต่อคุณภาพของการหุงสุกและคุณภาพการบริโภคของข้าวสุก โดยทำการวิเคราะห์สมบัติของตัวอย่างข้าวทั้งหมด 95 ตัวอย่าง (ประกอบด้วยข้าว 30 พันธุ์) ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Kjeldahl ปริมาณอะมิโลสด้วยวิธี Concanavalin A ความคงตัวของ แป้งที่ผ่านการเจลาติไนซ์ด้วยวิธีด่างและความหนืดของแป้งสุก (ร้อยละ 9.2 ของน้ำหนักแห้ง) ด้วยเครื่อง Rapid Visco Analyzer และนำมาหาความสัมพันธ์กับคุณภาพของการหุงสุก (ได้แก่ การหุงสุก การอุ้มน้ำและความคงตัวต่อการหุงสุก) และคุณภาพการบริโภคของข้าว (ได้แก่ ร้อยละของการขยายปริมาตรและลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวสุกซึ่งวิเคราะห์ด้วย เครื่อง Texture Analyzer) สามารถพบความแปรปรวนสมบัติทางเคมีกายภาพของเมล็ดข้าวดังนี้ ร้อยละโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในช่วง 6 ถึง 12 (โดยน้ำหนักแห้ง) ร้อยละของอะมิโลสที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในช่วง 0.7 ถึง 21 ค่าความคงตัวของแป้งที่ผ่านการเจลาติไนซ์อยู่ในช่วง 26 ถึง 100 มิลลิเมตร อุณหภูมิที่เริ่มเปลี่ยนแปลงความหนืดอยู่ในช่วง 63 ถึง 85 องศาเซลเซียส ความหนืดสูงสุดอยู่ในช่วง 120 ถึง 356 RVU ความหนืดต่ำสุดอยู่ในช่วง 57 ถึง 164 RVU ความหนืดสุดท้ายอยู่ในช่วง106 ถึง 373 RVU ความคงตัวของแป้งอยู่ในช่วง 37 ถึง 215 RVU และการคืนตัวของแป้งอยู่ในช่วง

บรรณานุกรม :
กล้าณรงค์ ศรีรอต , Klanarong Sriroth . (2547). การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กล้าณรงค์ ศรีรอต , Klanarong Sriroth . 2547. "การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กล้าณรงค์ ศรีรอต , Klanarong Sriroth . "การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
กล้าณรงค์ ศรีรอต , Klanarong Sriroth . การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพข้าวสารสำหรับผลิตข้าวหุงสุก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.